,

Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Sözleşmeli Personel Alacak

1. Mesleki uygulamalı sınav sonucuna göre tashihçi, yazma eser uzmanı ve yönetmen, 2. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınarak çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav sonucuna göre mütercim-tercüman alımı yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Sözleşmeli Personel Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığından:

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara;
1. Mesleki uygulamalı sınav sonucuna göre tashihçi, yazma eser uzmanı ve yönetmen,
2. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınarak çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav sonucuna göre mütercim-tercüman alımı yapılacaktır.
Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

SADECE MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUCUNA GÖRE ALIM YAPILACAK  UNVANLAR

SIRA

UNVANI

MEZUNİYETİ

BOŞ POZİSYON SAYISI

1

4/B Tashihçi

Lisans

1

2

4/B Yazma Eser

Uzmanı

1

3

4/B Yönetmen

1

TOPLAM

3

 

KPSS PUANINA GÖRE ÇAĞRILIP SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ALIM YAPILACAK UNVANLAR

UNVANI

MEZUNİYETİ

KPSS PUAN TÜRÜ

YABANCI DİLİ

BOŞ POZİSYON SAYISI

4/B Mütercim- Tercüman

Lisans

KPSSP3

Almanca

1

Arapça

1

Çince

1

Fransızca

1

İngilizce

1

İspanyolca

1

İtalyanca

1

Japonca

1

Portekizce

1

TOPLAM

9

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. KPSS şartı olan unvan için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

• Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

B) Özel Şartlar

UNVAN

ŞARTLAR

4/B Tashihçi

 1. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 2. Herhangi bir yabancı dilden en az B düzeyinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.),
 3. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

4/B Yazma Eser Uzmanı

 1. Yükseköğretim kuramlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak,
 2. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

4/B Yönetmen

 1. Yükseköğrenim kuramlarının lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümlerinin (Film Tasarımı ve Yönetimi, Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi,Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Basın ve Yayın, Yeni Medya ve İletişim) birinden mezun olmak,
 2. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar bünyesinde en az 5 (beş) yıl yönetmen veya yapımcı olarak çalışmış olmak,
 3. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

4/B Mütercim- Tercüman

 1. Yükseköğretim kuramlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren

bölümlerinin birinden mezun olmak,

 1. Yukarıdaki tabloda yer alan dillerin ilgili bölümlerinden (Filoloji, mütercimlik, tercümanlık, çeviribilim vb.) mezun olanlar için (B) düzeyinde, c) Diğer dört yıllık yükseköğretim mezunu olanlar için (A) düzeyinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak

(Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır. Yabancı dil belgesinin sınava müracatların bitiş tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),

d) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 12.09.2022-26.09.2022 (saat 16.30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
 2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar/üniversiteler aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
 3. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
 4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
 5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 1. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
 1. Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış YDS’ye denk geçerli dil puanlarını gösterir belgelerini (YDS puanı sistem tarafından otomatik olarak alınacaktır.),
 2. Meslekte belirli süre iş tecrübesi şartı bulunan unvanlara başvuranlar; daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış belgelerini (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü), elektronik başvuru ekranındaki ilgili bölüme ayrıayrı yükleyeceklerdir.
 1. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
 1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
 1. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
 1. Sınavlar, sözlü veya mesleki uygulamalı olarak Ankara'da yapılacaktır.
 2. KPSS puan şartı aranan unvanlarda, başvuruların ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 3. Sadece mesleki uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için geçerli/onaylı başvurusu olan bütün adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
 4. Sınav Konuları;
 1. Genel Kültür (20 puan),
 2. Genel Yetenek (20 puan),
 3. Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan).
 1. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
 2. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.
 3. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

VII. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Atamalar başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro adedince aşağıdaki tabloda belirtilen başarı sıralaması önceliği esas alınarak yapılacaktır.

ATANMADA ESAS ALINACAK BAŞARI SIRALAMASI KRİTERLERİ

Başarı Öncelik Sırası (*)

KPSS+ Sözlü sınav ile atanacaklar

Sadece Mesleki-Uygulamalı sınav ile atanacaklar

1

Sözlü sınav puanı yüksek olan

Mesleki-uygulamalı sınav puanı yüksek olan

2

KPSS puanı yüksek olan

Başvuru yaptığı unvanla ilgili şart koşulan öğrenim mezuniyeti önce olan

3

KPSS öğrenim mezuniyeti önce olan

Doğum tarihi önce olan

4

Doğum tarihi önce olan

(*) Not: Başarı sıralamasında ilk olarak birinci sıradaki kriter, eşitlik olması halinde diğer kriterler sırasıyla esas alınacaktır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucuna göre adayların ataması yapılacaktır. (Sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

 1. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IX. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon               : (0312) 295 70 00

Fax                     : (0312) 285 85 72

E-mail                : [email protected]

İlgililere duyurulur.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler