,
#KPSS #İş İlanları

Dışişleri Bakanlığı 110 Aday Meslek Memuru Alacak

Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı 110 Aday Meslek Memuru Alacak

Dışişleri Bakanlığından:

ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI İLANI

I.    GENEL BİLGİLER

(1)    Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.
(2)    Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru ünvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 110’dur. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecektir.
(3)    Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
(4)    Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
(5)    Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı ünvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II.    SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1)    Sınava başvurabilmek için;
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
b)    01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c)    Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;
d)    Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya
e)    Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekmektedir.
(2)    Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2021, 2022 veya 2023 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, Test DAF, DSD II, TELC, Goethe Institut Sınavı, DELF, DALF, CELI, DELE, TORFL) 2021, 2022 veya 2023 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
(3)    ÖSYM’nin “Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı”nda yer almayan “TOEFL Home Edition”, “IELTS”, “PTE Academic Online”, YÖKDİL v.b. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.
(4)    İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri hariç olmak üzere, aşağıdaki tabloda belirtilen diğer dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, yabancı ülkelerdeki üniversitelerin II. maddenin 1. fıkrasının c) bendinde sayılan bölümlerinden lisans düzeyinde ilgili dil ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmaları halinde sınava başvurabileceklerdir. Bahsekonu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.
Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e- YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya ilk paragrafta kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına veya asgari mezuniyet not ortalamasına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

Kategori

Yabancı Dil

Asgari

YDS Puanı/Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Kontenjan

Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı

1

İngilizce

85/-

62

1240

2

Almanca

Fransızca

85/-

25

500

3

Rusça

75/3.5

2

40

4

Arapça Farsça

75/3.5

15

300

5

İspanyolca İtalyanca Portekizce

85/3.5

3

60

6

Çince Japonca

75/3.5

2

40

7

Yunanca

75/3.5

1

20

TOPLAM

110

2200

(5)    Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmeyecek şekilde sözkonusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.
(6)    Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.
(7)    Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.

III.    GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1)    Giriş sınavı başvuruları 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 09:00’da başlayacak ve 29 Ağustos 2023 Salı günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
(2)    Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için,
(3)    Sınava İngilizceden girecek adaylardan, ikinci veya üçüncü bir dilden 2021, 2022 veya 2023 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların,
(4)    Sınava İngilizce dışındaki dillerden girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavına ilaveten, üçüncü bir yabancı dilden 2021, 2022 veya 2023 yıllarında alınmış 70’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış puanı olanların anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılan başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

IV.    SINAVIN AŞAMALARI

(1)    Yazılı Sınav:
a)    Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
-    Türkçe Kompozisyon
-    Yabancı Dilde Kompozisyon
-    Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri
-    Türkçeden Yabancı Dile Çeviri
Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.
b)    Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, dil kategorilerine göre yukarıdaki tabloda belirtilen dillerde yapılacaktır.
c)    Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece başka bir dil bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, İngilizce dışındaki dillerden sınava girecek adaylar, Bakanlık tarafından İngilizceden de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçeden İngilizceye çeviri) her bir bölümden en az 60 puan almaları zorunludur.
d)    Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
-    Yazılı sınava İngilizceden girecek adayın, ikinci bir yabancı dilden 2021, 2022 veya 2023 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2021, 2022 veya 2023 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
-    Sınava İngilizce dışındaki dillerden girilmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavından alınan 70’in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenir. Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2021, 2022 veya 2023 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 70’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
e)    Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu’ndan da takip edebileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
(2)    Sözlü Sınav:
a)    Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikler ve yeterlilik, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir.
b)    Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
c)    Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu’ndan da takip edebileceklerdir.

V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

a)    Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf
b)    Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:
>    T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Pasaportu örneği
>    Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
>    Transkript (Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun adaylar için)
>    Lisans diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)
>    Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)
>    Sınava girilecek yabancı dilde 2021, 2022 veya 2023 yıllarında alınmış YDS/e-YDS sonuç belgesi veya YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin 2021, 2022 veya 2023 yıllarına ait sonuç belgesi
>    III. maddenin 2. fıkrasında kayıtlı hususlar çerçevesinde sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi amacıyla, gerekli asgari puanı içeren 2021, 2022 veya 2023 yıllarında alınmış YDS/e-YDS sonuç belgesi veya YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin 2021, 2022 veya 2023 yıllarına ait sonuç belgesi
>    (İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri hariç olmak üzere, sınav duyurusunda belirtilen diğer dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan ve II. Maddenin 4. Fıkrasında kayıtlı şartları taşıyan adaylar için) lisans düzeyinde mezuniyet notu ortalamasını gösterir belge
c)    Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.
d)    İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, diğer bir ifadeyle başvuru işleminin hatasız ve eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
e)    Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.
f)    İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara
E-posta: [email protected]
Tel: (0 312) 292 10 00
Saygıyla duyurulur.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler