,
#KPSS #İş İlanları

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 7 Sürekli İşçi Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çeşitli işlerde itihdam etmek üzere 7 sürekli işçi aacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 7 Sürekli İşçi Alacak

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE İŞ KURUMU(İŞKUR)ÜZERİNDEN 4D SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU
HAYVAN BAKICISI
Talep Edilen Pozisyon Unvanı: Hayvan Bakıcısı
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Burdur Merkez

1. İŞ TANIMI
Hayvan Bakıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma
düzenlemelerine, Üniversitemize ait çiftliklerde ve kampüslerde (merkez veya ilçe) evcil sokak hayvanlarının bakım, temizliği ve tedavi amaçlı yakalanması, taşınması işlerini yapmak ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışmak.

2.BAŞVURU ŞARTLARI (BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR)
2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
2.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.3. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
2.4. Adayın görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı, sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi
durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca, aday göreve başlatılmadan önce, sağlık sorununun olmadığına dair tam teşekküllü sağlık kuruluşlarının birinden alınan heyet raporu istenecektir.
2.5. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.
2.6. Başvurulan meslek için belirlenen; okul diploması, mesleki yeterlilik belgesi, ustalık/kalfalık belgesi, katılım belgesi/sertifikası vb. belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
2.7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak ve başvuru tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etmemiş olmak.
3. MESLEĞE YÖNELİK GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER
3.1. Otomatik süt sağımı, buzağı bakımı, beslenmesi, doğum ve tedavi konusunda tecrübeli olmak,
3.2. Büyükbaş hayvancılık konusunda; Sürü yönetim sistemleri katılım sertifikasına sahip olmak,
3.3. Hayvan yemlerinin miktarını tayin etmek, yem karma makinesinde yemlerini (rasyon) hazırlamak ve traktörle hayvanlara dağıtabilmek,
3.4. Hayvanların sağlığına dikkat etmek, küçük hastalıklarda hayvanları tedavi etmek,
3.5. Genel ahır‐barınak temizliğini yapabilecek nitelikleri taşıyor olmak,
3.6. İşletme içerisindeki hayvansal (büyükbaş ve küçükbaş, Manda, kanatlı hayvan ve arıcılık yetiştiricilik birimleri) ve bitkisel üretim birimlerindeki faaliyetlerde, idarece verilen görevleri yapabilecek nitelikte olmak,
3.7. Pozisyona yönelik genel ve özel niteliklerde sayılı görev ve işlemlerin tamamını yerine getirebilecek beceri ve niteliklere haiz olmak.
4. GENEL KRİTERLER
4.1. Yaş : 18‐40 yaş arası olmak
4.2. Cinsiyeti : Kadın/Erkek
4.3. Öğrenim Seviyesi: en az ilköğretim mezunu olmak,
4.4. Tecrübe: Başvura da mesleki tecrübe aranmayacaktır.
4.5. Meslekteki Tecrübe süresi: ‐
4.6. Başvuru için Gerekli Mesleki Belge veya Dokümanlar: İstenilen mesleğe uygun ve İşletmenin genel işleyiş prensiplerinin gereği Yetkili Kurum/Kuruluşlardan onaylı belgeleri, okul mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesini kapsar.
4.6.1. Üniversitemiz büyükbaş çiftliğinde Otomatik süt sağım sistemi kullanılmasından dolayı; ilgili sürü yönetim programı kullanma konusunda eğitim aldığını gösterir, Katılım sertifikasına sahip olmak,
4.6.2‐ Okul mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
4.6.3. Sürücü Belgesi (en az B sınıfı ve 2 yıl tecrübe sahibi olunması, traktör kullanabilmeli, karma yem hazırlayabilmeli ve dağıtabilmesi),
4.6.4‐ Evrak kontrolünde istenen belgeler https://makuiscialimi.mehmetakif.edu.tr internet sitemizde her meslek gurubu için ayrı ayrı ilan edilecektir. Katılımcılardan ilan edilen evraklar eksiksiz olarak istenecektir. Evrakları eksik olanlar Noter tarafından çekilecek kura listelerine dahil edilmeyeceklerdir.
4.7. Sınav Bilgileri ve Puanlama Kriteri: İlana çıkılan meslek için başvuruda bulunanların istenilen kriterleri sağlayıp sağlamadıkları Üniversitemiz tarafından oluşturulacak Komisyonlar tarafından iki aşamalı olarak değerlendirilecektir.
Birinci aşamada: Noter tarafından çekilecek kuradan önce İŞKUR tarafından İdaremize verilen katılımcı listelerinden, her meslek gurubuna ait mesleğe uygun başvuruda bulunan adaylardan istenilen belgelerin kontrolü, İkinci aşamada: Evrakları uygun bulunan adayların Noter kurası ile belirlendikten sonra mülakatlarının yapılması şeklinde olacaktır.
4.7.1‐ Talep edilen Belge ve Dokümanların istenilen kriterlere uyup uymadığının kontrolü için kurulan komisyonun kontrol süreci,
*Mesleğin gereği istenilen belgeler bu süreçte kontrol edilecek, eksik ya da teyidi mümkün olmayan (sözle var olduğu söylenen ama fiziki olarak komisyona
sunulmayan) ve belgesi olmayanlar elenecektir.
*Evrak kontrol sürecinde puanlama yapılmayacaktır.
4.7.2‐ Bu süreçte; evrakları uygun bulunan katılımcılardan oluşan listeler üzerinden, Noter tarafından uygun sayıda kura çekilecektir. Kura ile belirlenen asil listede yer
alan katılımcılar kurulan komisyonlar tarafından sözlü mülakata ve gerek görülmesi halinde uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.
4.7.3‐ Puanlama,
* Otomatik süt sağım sistemine entegre, ilgili sürü yönetim programını kullanma, veri girme‐alma, takibi ve yorumlanması, 25 puan üzerinden puanlanacaktır
* Süt sağımı ve Hijyeni konularında uygulama yaptırılacak ve puanlama 20 puan üzerinden puanlanacaktır (Otomatik süt sağım sisteminin çalıştırılması,
temizliği ve günlük bakımı vb. konular)
* Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakım ve beslenmesi; Buzağı, oğlak ve kuzuların bakımı ve beslenmesi, 20 puan üzerinden puanlanacaktır.
* Rasyon genel bilgisi, karma yem hazırlayabilmesi ve traktör ile dağıtılması işlemini yapabilmesi ve Pastörize mama hazırlama makinesi kullanımı, 25
puan üzerinden puanlanacaktır.
* İş güvenliği ve sağlığı bilgisi 10 puan üzerinden puanlanacaktır.
* Mülakatlar sonucunda yapılan puanlama neticesinde eşitlik sağlanması halinde öncelikle: Kamu ya da Özel Sektörde otomatik süt sağım sistemine sahip büyükbaş hayvan tesisinde çalışanlar (belgelendirmeleri halinde), istenilen mesleğe uygun mesleki tecrübe ve deneyimi olanlar öncelikli sayılacaktır.
4.7.4‐ Tüm bu süreçler, Değirmenler Mahallesi Cevat Sayılı Bulvarı adresindeki İstiklal Yerleşkemizde yürütülecektir.
4.7.5. Tüm bu duyurular üniversitemiz web sayfası aracılığıyla yapılacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE İŞ KURUMU(İŞKUR)ÜZERİNDEN 4D SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU
TARIM İŞÇİSİ‐KARMA ÇİFTLİK (Bitkisel üretim ve Hayvan yetiştiriciliği) Talep Edilen Pozisyon Unvanı: Tarım işçisi‐Karma çiftlik (Bitkisel üretim ve hayvan
yetiştiriciliği)
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Burdur Merkez
1. İŞ TANIMI
Tarım işçisi‐Karma çiftlik; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, Üniversitemize ait çiftliklerde ve kampüslerde (merkez veya ilçe) evcil sokak hayvanlarının bakım, temizliği ve tedavi amaçlı yakalanması, taşınması işlerini yapmak ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışmak.
2.BAŞVURU ŞARTLARI (BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR)
2.1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
2.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.3. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut
affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet
sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak,
2.4. Adayın görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı, sağlık sorununun (ruhsal ve
fiziksel) olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi
durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca, aday göreve başlatılmadan
önce, sağlık sorununun olmadığına dair tam teşekküllü sağlık kuruluşlarının birinden alınan
heyet raporu istenecektir.
2.5. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının
olumlu sonuçlanmış olması.
2.6. Başvurulan meslek için belirlenen; okul diploması, mesleki yeterlilik belgesi,
ustalık/kalfalık belgesi, katılım belgesi/sertifikası vb. belgelere son başvuru tarihi itibariyle
sahip olmak.
2.7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak ve başvuru tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etmemiş olmak.

3. MESLEĞE YÖNELİK GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER
3.1. Otomatik süt sağımı, buzağı bakımı, beslenmesi, doğum ve tedavi konusunda tecrübeli
olmak,
3.2. Büyükbaş hayvancılık konusunda; Sürü yönetim sistemleri katılım sertifikasına sahip
olmak,
3.3. Hayvanların sağlığına dikkat etmek, küçük hastalıklarda hayvanları tedavi etmek,
3.4. Genel ahır‐barınak temizliğini yapabilecek nitelikleri taşıyor olmak,
3.5. İşletme içerisindeki hayvansal (büyükbaş ve küçükbaş, Manda, kara salyangozu, kanatlı
hayvan ve arıcılık yetiştiricilik birimleri) ve bitkisel üretim birimlerindeki faaliyetlerde, idarece
verilen görevleri yapabilecek nitelikte olmak,
3.6. Pozisyona yönelik genel ve özel niteliklerde sayılı görev ve işlemlerin tamamını yerine
getirebilecek beceri ve niteliklere haiz olmak.

4. GENEL KRİTERLER
4.1. Yaş: 18‐48 yaş arası olmak
4.2. Cinsiyeti: Kadın/Erkek
4.3. Öğrenim Seviyesi: en az ilkokul mezunu olmak,
4.4. Tecrübe: Başvura da mesleki tecrübe aranacaktır.
4.5. Meslekteki Tecrübe süresi: 2 yıl
4.6. Başvuru için Gerekli
Mesleki Belge veya Dokümanlar: İstenilen mesleğe uygun ve İşletmenin genel işleyiş
prensiplerinin gereği Yetkili Kurum/Kuruluşlardan onaylı belgeleri, okul mezuniyetini gösterir
diploma veya mezuniyet belgesini kapsar.
4.6.1. Kamu ya da Özel Sektörde farklı hayvancılık yetiştiricilik birimlerinin en az
birinde (büyükbaş ve küçükbaş, manda, kanatlı hayvan, salyangoz ve arıcılık
yetiştiricilik birimlerinde) hayvan bakıcısı veya çiftlik işçisi olarak en az 2 yıl çalışmış
olmak ve sigortalı olarak belgelendirmek.
4.6.2‐ Üniversitemiz büyükbaş çiftliğinde Otomatik süt sağım sistemi
kullanılmasından dolayı; ilgili sürü yönetim programı kullanma konusunda eğitim
aldığını gösterir, Katılım sertifikasına sahip olmak,
4.6.3. Okul mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
4.6.4. Evrak kontrolünde istenen belgeler https://makuiscialimi.mehmetakif.edu.tr
internet sitemizde her meslek gurubu için ayrı ayrı ilan edilecektir. Katılımcılardan ilan
edilen evraklar eksiksiz olarak istenecektir. Evrakları eksik olanlar Noter tarafından
çekilecek kura listelerine dahil edilmeyeceklerdir.
4.7. Sınav Bilgileri ve Puanlama Kriteri: İlana çıkılan meslek için başvuruda bulunanların
istenilen kriterleri sağlayıp sağlamadıkları Üniversitemiz tarafından oluşturulacak Komisyonlar
tarafından iki aşamalı olarak değerlendirilecektir.
Birinci aşamada: Noter tarafından çekilecek kuradan önce İŞKUR tarafından
İdaremize verilen katılımcı listelerinden, her meslek gurubuna ait mesleğe uygun
başvuruda bulunan adaylardan istenilen belgelerin kontrolü,
İkinci aşamada: Evrakları uygun bulunan adayların Noter kurası ile belirlendikten
sonra mülakatlarının yapılması şeklinde olacaktır.
4.7.1‐ Talep edilen Belge ve Dokümanların istenilen kriterlere uyup uymadığının
kontrolü için kurulan komisyonun kontrol süreci,
*Mesleğin gereği istenilen belgeler bu süreçte kontrol edilecek, eksik ya da
teyidi mümkün olmayan (sözle var olduğu söylenen ama fiziki olarak komisyona
sunulmayan) ve belgesi olmayanlar elenecektir.
*Evrak kontrol sürecinde puanlama yapılmayacaktır.
4.7.2‐ Bu süreçte; evrakları uygun bulunan katılımcılardan oluşan listeler üzerinden,
Noter tarafından uygun sayıda kura çekilecektir. Kura ile belirlenen asil listede yer
alan katılımcılar kurulan komisyonlar tarafından sözlü mülakata ve gerek görülmesi
halinde uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.
4.7.3‐ Puanlama,
* Otomatik süt sağım sistemine entegre, ilgili sürü yönetim programını
kullanma, veri girme‐alma, takibi ve yorumlanması, 30 puan üzerinden
puanlanacaktır
* Süt sağımı ve Hijyeni konularında uygulama yaptırılacak ve puanlama 30 puan
üzerinden puanlanacaktır (Otomatik süt sağım sisteminin çalıştırılması,
temizliği ve günlük bakımı vb. konular)
* Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların (düve, dana, buzağı, oğlak ve kuzuların)
bakımı-beslenmesi ve pastörize mama hazırlama makinesi kullanımı, 30puan
üzerinden puanlanacaktır,
* İş güvenliği ve sağlığı bilgisi 10 puan üzerinden puanlanacaktır.
* Mülakatlar sonucunda yapılan puanlama neticesinde eşitlik sağlanması halinde
öncelikle: Kamu ya da Özel Sektörde otomatik süt sağım sistemine sahip
büyükbaş hayvan tesisinde çalışanlar (belgelendirmeleri halinde), istenilen
mesleğe uygun mesleki tecrübe ve deneyimi olanlar öncelikli sayılacaktır.
4.7.4‐ Tüm bu süreçler, Değirmenler Mahallesi Cevat Sayılı Bulvarı adresindeki İstiklal
Yerleşkemizde yürütülecektir.
4.7.5. Tüm bu duyurular üniversitemiz web sayfası aracılığıyla yapılacak olup ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE İŞ KURUMU(İŞKUR)ÜZERİNDEN 4D SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU PASTÖRİZÖR (SÜTHANE/MANDIRA)
Talep Edilen Pozisyon Unvanı: Pastörizör (Süthane/Mandıra)
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personeli Görev yapacağı Şehir: Burdur/Merkez
1. İŞ TANIMI
Pastörizör (Süthane/Mandıra), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve
ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve
mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışmak.

2. BAŞVURU ŞARTLARI (BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR)
2.1. Kamu Haklarından yasaklanmamış bulunmak,
2.2. 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2.3.Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan
suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
2.4. Adayın görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı, sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel)
olamaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat
hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca, aday göreve başlatılmadan önce sağlık sorununun
olmadığına dair tam teşeküllü sağlık kuruluşlarının birinden alınan sağlık raporu istenecektir.
2.5. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu
sonuçlanmış olması.
2.6. Başvurulan meslek için belirlenen; okul diploması, mesleki yeterlilik belgesi, ustalık/kalfalık
belgesi, katılım sertifikası/sertifikası vb. belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
2.7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
ve başvuru tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etmiyor olmak.

3. MESLEĞE YÖNELİK GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER
3.1. Süt üretim hattı proseslerine hâkim olmak, tüm proseslerdeki otomatik sistemleri kullanmak,
3.2. Süt alım, dolum, aktarma, ısıl işlem uygulama soğutma gibi prosesler konusunda tecrübeli olmak,
3.3. Pastörizatör, seperatör, homojenizatör gibi sütün temel işlemlerinin geçtiği cihazlarda manuel
olarak vanalarla sütü yönlendirmek, cihazları üretim esnasında kullanabilecek tecrübeye sahip olmak,
3.4. Chiller, soğutma tankları, pişirme tankları, kompresör gibi sistemleri çalıştırabilecek beceriye sahip
olmak,
3.5 CIP sistemini aktif kullanmak, deterjan ve dezenfektanlara manuel olarak vanalarla yön vererek
cihazların temizlenmesini sağlamak,
3.6. Süt İşleme ve paketleme makinalarının operatörlüğünü yapabilecek beceriye sahip olmak,
3.7. Kamu ya da Özel Sektörde; büyükbaş, küçükbaş, süt ve süt ürünleri üretim birimlerinin en az
birinde; süt ve süt ürünleri işlemecisi, çiftlik işçisi veya yardımcı çiftlik işçisi olarak çalışmış olmak ve
sigortalı olarak belgelendirebilmek.
3.8. İşletme içerisindeki yoğurt, peynir, tereyağı, süt alımı, kaşar peyniri üretim birimlerindeki
faaliyetlerde idarece verilen görevleri yapabilecek nitelikte olmak,
3.9. Pozisyona yönelik genel ve özel niteliklerde sayılı görev ve işlemlerin tamamını yerine getirebilecek
beceri ve niteliklere haiz olmak.

4. GENEL KRİTERLER
4.1.Yaş: 20-40 yaş arası olmak
4.2. Cinsiyeti: Kadın/Erkek
4.3. Öğrenim Seviyesi: en az lise mezunu olmak,
4.4. Tecrübe: Başvuru da mesleki tecrübe aranacaktır.
4.5. Meslekteki Tecrübe Süresi: En az 2 yıl
4.6. Başvuru için Gerekli Mesleki Belge veya Dokümanlar: İstenilen mesleğe uygun ve İşletmenin genel
işleyişi prensiplerinin gereği Yetkili Kurum/Kuruluşlardan onaylı belgeleri, okul mezuniyetini gösterir
diploma veya mezuniyet belgesini kapsar.
4.6.1. Kamu ya da Özel Sektörde; büyükbaş, küçükbaş, süt ve süt ürünleri üretim birimlerinin
en az birinde; süt ve süt ürünleri işlemecisi, çiftlik işçisi veya yardımcı çiftlik işçisi olarak en az 2 yıl
çalışmış olmak ve sigortalı belgelendirebilmek.
4.6.2. Üniversitemiz Süt işleme biriminde otomatik CIP sistemleri ve pastörizatör, seperatör,
gibi otomatik yazılımı olan cihazların kullanılmasından dolayı ilgili Süt Ürünleri Üretim Makinaları
kullanabilme konusunda eğitim aldığını gösterir, katılım sertifikasına sahip olmak.
4.6.3. Gıda ve Su Sektöründe çalışanlar için Hijyen Eğitimi almış ya da kurs bitirme veya
Katılım Sertifikasına sahip olmak,
4.6.4. Süt Hijyeni Eğitimi konusunda eğitim almış ve katılım sertifikasına sahip olmak,
4.6.5. Okul mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
4.6.6. Evrak Kontrolünde istenen belgeler https://imdb.mehmetakif.edu.tr/ internet sitemizde
her meslek grubu için ayrı ayrı ilan edilecektir. Katılımcılardan ilan edilen evraklar eksiksiz olarak
istenecektir. Evrakları eksik olanlar Noter tarafından çekilecek kura listelerine dahil edilmeyecektir.
4.7. Sınav Bilgileri ve Puanlama Kriteri: İlana çıkılan meslek için başvuruda bulunanların istenilen
kriterleri sağlayıp sağlamadıkları, Üniversitemiz tarafından oluşturulacak Komisyonlar tarafından iki
aşamalı olarak değerlendirilecektir.
Birinci aşamada: Noter tarafından çekilecek kuradan önce, İŞKUR tarafından İdaremize verilen
katılımcı listelerinden, her meslek grubuna ait mesleğe uygun başvuruda bulunan adaylardan istenilen
belgelerin kontrolü,
İkinci Aşamada: Evrakları uygun bulunan adayların Noter kurası ile belirlendikten sonra
mülakatlarının yapılması şeklinde olacaktır.
4.7.1.Talep edilen Belge ve Dokümanların istenilen kriterlere uyup uymadığının kontrolü için
kurulan komisyonun kontrol süreci,
*Mesleğin gereği istenilen belgeler bu süreçte kontrol edilecek, eksik ya da teyidi mümkün olmayan
(sözle var olduğu söylenen ama fiziki olarak komisyona sunulmayan) ve belgesi olmayanlar elenecektir.
* Evrak kontrol sürecinde puanlama yapılmayacaktır.
4.7.2. Bu süreçte; evrakları uygun bulunan katılımcılardan oluşan listeler üzerinden, noter
tarafından uygun sayıda kura çekilecektir. Kura ile belirlenen asil listede yer alan katılımcılar kurulan
komisyonlar tarafından yazılı mülakata ve gerekli görülmesi halinde uygulama sınavına tabi
tutulacaklardır.
4.7.3. Puanlama,
* Süt üretim hattı proseslerine hakim olmak, tüm proseslerdeki otomatik sistemleri kullanabilme
becerisi 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.
* Süt alım, dolum, aktarma, ısıl işlem uygulama soğutma gibi prosesler konusunda tecrübeli
olmak 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.
* Pastörizatör, seperatör, homojenizatör gibi sütün temel işlemlerinin geçtiği cihazlarda manuel
olarak vanalarla sütü yönlendirmek, cihazları üretim esnasında kullanabilecek tecrübeye sahip olmak 20
puan üzerinden değerlendirilecektir.
* Chiller, soğutma tankları, pişirme tankları, kompresör gibi sistemleri çalıştırabilecek beceriye
sahip olmak 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
* CIP sistemini aktif kullanmak, deterjan ve dezenfektanlara manuel olarak vanalarla yön
vererek cihazların temizlenmesini sağlamak 15 puan üzerinden değerlendirilecektir.
* Süt işleme ve paketleme makinalarının operatörlüğünü yapabilecek beceriye sahip olmak 15
puan üzerinden değerlendirilecektir
* Mülakatlar sonucunda yapılan puanlama neticesinde eşitlik sağlanması halinde öncelikle:
Kamu ya da Özel Sektörde; büyükbaş, küçükbaş, süt ve süt ürünleri üretim birimlerinin en az birinde;
süt ve süt ürünleri işlemecisi, çiftlik işçisi veya yardımcı çiftlik işçisi olarak çalışmış olanlar
(belgelendirmeleri halinde), istenilen mesleğe uygun mesleki deneyim ve tecrübesi olanlar öncelikli
sayılacaktır.
4.7.4. Tüm bu süreçler, Değirmenler Mahallesi Cevat Sayılı Bulvarı adresindeki İstiklal
Yerleşkemizde yürütülecektir.
4.7.5. Tüm bu duyurular üniversitemiz web sayfası aracılığıyla yapılacak olup ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

MESLEK GRUPLARINA GÖRE EVRAK KONTROLÜNDE İSTENECEK BELGELER
8160.79 Pastörizör (Süthane/Mandıra)
1. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
2. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
3. Okul Diploması veya Mezuniyet Belgesi
4. Süt Ürünleri Üretim Makinaları kullanabilme konusunda eğitim aldığını gösterir Katılım Sertifikası
5. Gıda ve Su Sektöründe çalışanlar için Hijyen Eğitimi Kurs Bitirme veya Katılım Sertifikası
6. Süt Hijyeni Eğitimi Katılım Sertifikası
7. Kamu ya da Özel Sektörde; büyükbaş, küçükbaş, süt ve süt ürünleri üretim birimlerinin en az birinde;
süt ve süt ürünleri işlemecisi, çiftlik işçisi veya yardımcı çiftlik işçisi olarak en az 2 yıl sigortalı
çalıştığını gösterir SGK hizmet dökümü belgesi

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE İŞ KURUMU(İŞKUR)ÜZERİNDEN 4D SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİ
Talep Edilen Pozisyon Unvanı: Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1
Personeli Görev yapacağı Şehir: Burdur/Merkez
1. İŞ TANIMI
Süt ve süt ürünleri işlemecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve
ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve
mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışmak.

2. BAŞVURU ŞARTLARI (BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR )
2.1. Kamu Haklarından yasaklanmamış bulunmak,
2.2. 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2.3.Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan
suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
2.4. Adayın görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı, sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel)
olamaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat
hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca, aday göreve başlatılmadan önce sağlık sorununun
olmadığına dair tam teşeküllü sağlık kuruluşlarının birinden alınan sağlık raporu istenecektir.
2.5. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu
sonuçlanmış olması.
2.6. Başvurulan meslek için belirlenen; okul diploması, mesleki yeterlilik belgesi, ustalık/kalfalık
belgesi, katılım sertifikası/sertifikası vb. belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
2.7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
ve başvuru tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etmiyor olmak.
3. MESLEĞE YÖNELİK GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER
3.1. Süt ve süt ürünlerinin üretilebilmesi konusunda yeterli teknik beceriye sahip olmak,
3.2. İşletme içerisindeki yoğurt, peynir, tereyağı, süt alımı, kaşar peyniri üretim birimlerindeki
faaliyetlerde idarece verilen görevleri devamlı yapabilecek fiziksel ve psikolojik bedensel rahatsızlığı
bulunmamak,
3.3. Pozisyona yönelik genel ve özel niteliklerde sayılı görev ve işlemlerin tamamını yerine getirebilecek
beceri ve niteliklere haiz olmak.
4. GENEL KRİTERLER
4.1.Yaş: 20-40 yaş arası olmak
4.2. Cinsiyeti: Kadın/Erkek
4.3. Öğrenim Seviyesi: En az Lise mezunu olmak.
4.4. Tecrübe: Süt Ürünleri sektöründe çalışmış olmak.
4.5. Başvuru için Gerekli Mesleki Belge veya Dokümanlar: İstenilen mesleğe uygun ve İşletmenin genel
işleyişi prensiplerinin gereği Yetkili Kurum/Kuruluşlardan onaylı belgeleri, okul mezuniyetini gösterir
diploma veya mezuniyet belgesini kapsar.
4.5.1. Kamu ya da Özel Sektörde; süt ve süt ürünleri birimlerinde veya laboratuvarlarda çalışmış olmak
ve belgelendirebilmek.
4.5.2. ISO 22000 Gıda Güvenliği, BRC, IFS kurs bitirme veya Katılım Sertifikasına sahip olmak
4.5.3. Okul mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
4.5.4. Evrak Kontrolünde istenen belgeler https://imdb.mehmetakif.edu.tr/ internet sitemizde her meslek
grubu için ayrı ayrı ilan edilecektir. Katılımcılardan ilan edilen evraklar eksiksiz olarak istenecektir.
Evrakları eksik olanlar değerlendirmeye alınmayacak ve kura listelerine dahil edilmeyecektir.
4.6. Sınav Bilgileri ve Puanlama Kriteri: İlana çıkılan meslek için başvuruda bulunanların istenilen
kriterleri sağlayıp sağlamadıkları, Üniversitemiz tarafından oluşturulacak Komisyonlar tarafından iki
aşamalı olarak değerlendirilecektir.
Birinci aşamada: Noter tarafından çekilecek kuradan önce, İŞKUR tarafından İdaremize verilen
katılımcı listelerinden, her meslek grubuna ait mesleğe uygun başvuruda bulunan adaylardan istenilen
belgelerin kontrolü,
İkinci Aşamada: Evrakları uygun bulunan adayların Noter kurası ile belirlendikten sonra
mülakatlarının yapılması şeklinde olacaktır.
4.6.1.Talep edilen Belge ve Dokümanların istenilen kriterlere uyup uymadığının kontrolü için kurulan
komisyonun kontrol süreci,
*Mesleğin gereği istenilen belgeler bu süreçte kontrol edilecek, eksik ya da teyidi mümkün olmayan
(sözle var olduğu söylenen ama fiziki olarak komisyona sunulmayan) ve belgesi olmayanlar
değerlendirmeye alınmayacak.
* Evrak kontrol sürecinde puanlama yapılmayacaktır.
4.6.2. Bu süreçte; evrakları uygun bulunan katılımcılardan oluşan listeler üzerinden, noter tarafından
uygun sayıda kura çekilecektir. Kura ile belirlenen asil listede yer alan katılımcılar kurulan komisyonlar
tarafından yazılı mülakata ve gerekli görülmesi halinde uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.
4.6.3. Puanlama, (Yazılı sınav puanlaması 100 üzerinden değerlendirilecektir.)
* İnek ve diğer hayvanların sütlerinin kabul kriterlerine ve platform testlerine hakim olmak ve
yorumlayabilmek 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.
* Pastörize Süt, Yoğurt, Peynir, Ayran, Tereyağı ve Kaymak üretim prosesleri ve laboratuvar
analizleri konusunda yeterli teknik beceriye sahip olmak 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.
* Süt ve Süt ürünlerinden üretilen nihai bitmiş ürünlerin analizlerine hakim olmak ve sonuçları
yorumlayabilmek 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.
*Süt mikrobiyolojisi konusunda bilgi sahibi olmak 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.
* Süt endüstrisinde kalite güvence sistemlerinin uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak 20
puan üzerinden değerlendirilecektir.
4.6.4. Tüm bu süreçler, Değirmenler Mahallesi Cevat Sayılı Bulvarı adresindeki İstiklal
Yerleşkemizde yürütülecektir.
4.6.5. Tüm bu duyurular üniversitemiz web sayfası aracılığıyla yapılacak olup ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
MESLEK GRUPLARINA GÖRE EVRAK KONTROLÜNDE İSTENECEK BELGELER
8160.79 Pastörizör (Süthane/Mandıra)
1. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
2. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
3. Okul Diploması veya Mezuniyet Belgesi
4. Kamu ya da Özel Sektörde; süt ve süt ürünleri birimlerinde veya laboratuvarlarda çalışmış olmak ve
sigortalı belgelendirebilmek.
5. ISO 22000 Gıda Güvenliği, BRC, IFS kurs bitirme veya Katılım Sertifikasına sahip olmak

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler