,
#KPSS #İş İlanları #Sözleşmeli personel

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

S. NO

POZİSYON ADI, CİNSİYET ÇALIŞACAĞI BİRİMİ

ADET

MEZUNİYET

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

GÖREV TANIMLARI

1

DESTEK PERSONELİ Aşçı (Erkek) (Yeşilova İlçesi MYO Yerleşkesi)

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

-Ortaöğretim kurumlarının aşçılık- mutfak bölümlerinden mezun veya Orta Öğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup aşçılık alanında MEB onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

-Onaylı Hijyen Belgesine sahip olmak.

-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)

- Üniversitemiz SKS Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Yeşilova İlçesi Meslek Yüksekokulu Yemekhanesinde; yemek hazırlığı, pişirilmesi, servis edilmesi, bir sonraki günün yemek hazırlığının yapılması, yemek üretim alanlarının temizliğinin yapılması ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir.

2

MÜHENDİS Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kadın/Erkek

1

Lisans

KPSS (P3) 2022

-Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin; Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 70 puan almış olmak.

-PHP, C#, Python Programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek (Belge Olarak ders içerikleri ile birlikte transkript de geçerlidir). -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)

Web İletişim Araçlarının Servise Sunulması. Web Sayfası Tasarımı, Yönetim Paneli Oluşturulması. Web Sayfası İçeriklerinin Oluşturulması Veya Web Sayfası İçeriklerini Oluşturacak İlgili Birim Personeline Yönetici Yetkisinin Tanımlanması. Birimlerin Kongre, Konferans Vb. Etkinlikleri İçin Web Sayfası Tasarımı Oluşturulması ve Yayınlanması. Web Sayfaları Duyuru Ve Etkinlik Paneli. Web Sayfası Güncelleme. Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Konusunda Bilgi Desteği Vermek. Birimlerin Web Sorumlularına Eğitim ve Destek Vermek. Mobil Uygulama ve Geliştirme. Birim yöneticisinin verdiği diğer işleri yapmak.

3

Destek Personeli (Erkek) (Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi)

1

Ortaöğretim

KPSS (P94) 2022

-Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak.

-Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi belgesi/sertifikasına sahip olmak.

-En az B sınıfı 1 yıllık ehliyet sahibi olmak.

-2022 Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) en az 60 puan almış olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik ve bedensel hastalığı bulunmamak. (Devlet/Üniversite hastanelerinden alınmak üzere, Sağlık Kurul Raporu istenecektir. Sağlık Kurul Raporu atanma sürecinde teslim edilecek olup Sağlık Kurul Raporunun Olumsuz olması halinde aday elenecek yedek aday çağrılacaktır.)

Üniversitemizin Burdur il merkezi ve ilçe yerleşkelerinde, doğalgazla yakma, Isıtma, soğutma, iklimlendirme işlemleri, tesisat sistemlerinin bakım/onarım hizmetleri ve görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere istihdam edilecektir

A-GENEL ŞARTLAR
1)    Türk vatandaşı olmak
2)    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
3)    657 say ılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4)    Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır
a.    T.C. Vatandaşı olmak,
b.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rü şvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d.    657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e.    Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,
5)    -Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3
- Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
6)    Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7)    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.
8)    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
9)    Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.
B- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
1)    Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2)    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmadığını belgelendirmek.
3)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, Onaylı ilgili sertifikalara sahip olmak, Nitelikte belirtilen diğer şartları sağlamakla birlikte, öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS (B) grubu alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
C- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1)    Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2)    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3)    Diploma fotokopisi (onaylı) veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4)    2022 KPSS (B) Grubu sınav sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5)    Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
6)    Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
7)    Nitelikler alanında istenen sertifikalar,
8)    Onaylı Hizmet/ Mesleki Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Başvurulan unvanda isteniyor ise); Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirmeli ve bu belgeler ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/ Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi gerekmektedir.
9)    Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna başvurular için boy- kilo durumunu gösterir belge istenecektir (Aile hekimliği, sağlık ocağı vb. kuruluşlardan alınabilir).
D-BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
1)    Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içinde www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 23.05.2023-07.06.2023 (dâhil) tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne/Personel Daire Başkanlığına ( İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne/Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.
NOT: Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacak olup; başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olması nedeniyle eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir.
2)    Adaylar sadece tek bir unvan başvuracak olup, aynı unvanda olup da farklı birimde görevlendirilecekler de ilan sıra numarasını ve görev yeri belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana veya yere başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3)    Başvuru formunda başvurulan unvan alanı ile İlanda müracaat edilecek unvan ve niteliği ile ilan başvuru sıra numarasını mutlaka belirtilmelidir. Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
4)    Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
5)    ) KPSS de yüksek puan almak,ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6)    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde-6 maddesindeki hükümlerin gerçekleşmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
E- SONUÇ
1)    Tüm başvurular ilgili alanların 2022 KPSS (B) grubu puanlarına göre değerlendirilecektir.
2)    KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda, diploma tarihi itibarı ile önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday değerlendirmeye alınacaktır.
3)    Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 7 (yedi) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.
4)    Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5)    Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi www.mehmetakif.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.
6)    Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan 2022 KPSS (B) Grubu puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
7)    Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
(İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8)    Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9)    Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
10)    Yerleşmeye hak kazanan adaylarla arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır
11)    Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru Başlangıç: 23.05.2023
Başvuru Bitiş: 07.06.2023 (Mesai Bitimi )
Başvuru Adresi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü
İstiklal Yerleşkesi Değirmenler Mah. Cevat Sayılı Bulvarı 120/9 Rektörlük B Blok BURDUR Tel: 0248 2131082

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler