,

Boğaziçi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)
Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

İş Tanımı

Alınacak

Kişi Sayısı

Sınava Çağırılacak Aday Sayısı

Çalışma Süresi

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Öğrenim Durumu

Proje Geliştirme Uzmanı

1

10

Tam Zamanlı

2 katına kadar

Genel Şartlar 1-(b) veya 1-(c) bendinde belirtilen bölümler

İş Geliştirme Uzmanı

1

10

Tam Zamanlı

2 katına kadar

Genel Şartlar 1-(b) veya 1-(c) bendinde belirtilen bölümler

Analiz, Veri ve Test Uzmanı

2

20

Tam Zamanlı

2 katına kadar

Genel Şartlar 1-(b) veya 1-(c) bendinde belirtilen bölümler

Donanım ve Ağ Destek Sorumlusu

1

10

Tam Zamanlı

2 katına kadar

Genel Şartlar 1-(b) veya 1-(c) bendinde belirtilen bölümler

Bilgi Güvenliği Uzmanı

1

10

Tam Zamanlı

2 katına kadar

Genel Şartlar 1-(b) veya 1-(c) bendinde belirtilen bölümler

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1)    Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c)    (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d)    (Mülga: RG-2/5/2012-28280)
e)    Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.
2)    Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a)    Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
b)    Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

1-    PROJE GELİŞTİRME UZMANI
•    Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,
•    Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli,
•    Ulusal (TÜBİTAK, TÜSEB, Kalkınma Ajansı, Vakıflar, KOSGEB, vb.) ve Uluslararası (Avrupa Birliği KOBİ fonları) fon programlarına yönelik proje başvurusu, sözleşme süreci ve proje süreçlerinin yürütülmesi konularında deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,
•    Teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği ve fikri mülkiyet hakları konularında bilgi sahibi olmak,
•    Microsoft Office, özellikle Excel ve PowerPoint programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
•    İş geliştirme yeteneğine sahip olmak,
•    Proje Yönetimi sertifikasına sahip olmak,
•    Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
•    Analitik düşünme yeteneği gelişmiş olmak,
•    Takım çalışmasına yatkın olmak,
•    Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olması,
•    İyi iletişim kurabilen, dışa dönük, temsil yeteneğine sahip olmak.

2-    İŞ GELİŞTİRME UZMANI
•    Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
•    Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli,
•    MS Office programlarını ileri seviyede kullanabilen,
•    ERP programlarının kullanımı konusunda tecrübeli,
•    Sunum hazırlama kabiliyeti ileri seviyede olan,
•    Planlama, koordinasyon, analiz ve raporlama becerilerine sahip,
•    Sözlü ve yazılı iyi bir iletişim kabiliyetine sahip olmak,
•    Diksiyonu düzgün, iletişim becerileri gelişmiş, takım çalışmasında uyumlu,
•    Analitik düşünme ve hızlı karar verme yeteneğine sahip,
•    İş disiplini yüksek, öğrenmeye istekli olan,
•    Fotokopi, yazıcı, tarayıcı, telefon santrali gibi ofis araçlarını etkin olarak kullanan,
•    Verilen görevler doğrultusunda, diğer birimler ile gerekli bilgi akışının sağlanması ve takip edilmesi.

3-    ANALİZ, VERİ VE TEST UZMANI
•    Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,
•    Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli,
•    Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve bilgi teknolojileri destek süreçlerine hâkim,
•    Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili,
•    Kalite Yönetimi iş süreç bilgi ve tecrübesi olan, öğrenmeye istekli
•    Devops süreçlerine hâkim,
•    SQLSERVER, SQL bilen, veri analizi konusunda genel bilgisi olan,
•    Araştırma, planlama ve takip yönü gelişmiş olan,
•    Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olan,
•    Sonuç odaklı, kişisel ve takım hedefleri ile çalışma becerilerine sahip olan,
•    Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olan,
•    İş gereksinimlerini toplayarak iş gereksinimlerine uygun olarak teknik gereksinimleri belirlemek ve gereksinimleri dokümante etmek,
•    Ürün tasarım ekibine şekillenmiş ihtiyaçların aktarımını sağlamak ve süreci birlikte yürütmek,
•    Agile/scrum veya waterfall prensiplerine adapte olarak uygulama geliştirme yaşam döngüsünde görev almak,
•    Geliştirme & Test ekiplerine destek olmak ve projenin zamanında çıkması için gerekli yönetsel fonksiyonları yürütmek,
•    UX ve usability standartları dikkate alınarak ekran tasarımlarını yorumlamak,
•    Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,
•    Kurum yazılım sistemleri veri desenini hazırlamak, güncel tutmak ve Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında gereksinimlerine göre işlevsel halde tasnif etmek,
•    Proje kapsamındaki yazılım ve test süreçlerinin yönetilmesi sağlamak,
•    Devam eden ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve çözüm sürecini yönetmek,
•    Projede değişiklik etki analizini yapmak.

4-    DONANIM VE AĞ DESTEK SORUMLUSU
•    Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
•    Alanında minimum 3 yıl deneyim sahibi,
•    Birim çalışanlarının yönetimi ve organizasyonunu yapmak,
•    Birimden talep edilen işlerin Hizmet Düzeyi Anlaşması (SLA) sürelerini aşmadan işlerin tamamlanarak kapanmasını organize etmek,
•    Birim araçlarının ihtiyaçlarının (temiz olması, yakıt alınması, bakım takipleri vs.) takibini yapmak ve kullanımını organize etmek,
•    Bilgisayar/Projeksiyon/Yazıcı/Tarayıcı vb. malzeme alımları için şartname hazırlamak,
•    Satın alınan malzemelerin muayene ve dağıtımını yapmak,
•    Bilgisayar ve diğer donanımsal ürünlerin arızasını gidermek, garanti süresi içindeki cihazları ilgili firmaya göndererek onarımını sağlamak garanti süresi bitmiş ve öz kaynaklarla yapılamayan arızalar için bakım destek almak,
•    Bilgisayar, projeksiyon ve diğer donanımlarla ilgili teknik desteği vermek ve verilmesini sağlamak,
•    Birimlerin iş ve işlemlerini sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gereken her türlü yazılımın kurulumunu yapmak ve yapılmasını sağlamak,
•    Donanım yükseltilmesi ve yazılım güncellemeleri gerçekleştirmek,
•    Yazılım kurulumları, domaine alma ve son kullanıcı desteklerini vermek,
•    Linux tabanlı işletim sistemleri ve programlarına destek vermek,
•    Pardus ve Linux tabanlı sistemlere göç işlemlerindeki iş ve işlemleri gerçekleşmesine destek olmak ve olunmasını sağlamak,
•    Başkanlığımız birimlerinin teknik personel eğitimlerini yapmak, ihtiyaç duyulması durumunda destek vermek,
•    Bina giriş-çıkış güvenlik ve tarama cihazları (detektör, X-Ray, kartlı giriş, turnike vb.), plaka tanıma, bariyer, ses sistemleri ve diğer ilgili ekipmanların kurulum, bakım ve onarımının takibi ve işler halde tutulmasını sağlamak,
•    Info TV ve LED ekranlarının kurulum, bakım ve onarımının takibi ve işler halde tutulmasını sağlamak,
•    Ağ (network), telefon, kamera ve geçiş sistemlerinde ihtiyaç olan bağlantıların gerçekleştirilmesi için ilgili birimlere yardımcı olmak,
•    Hurdaya ayrılacak bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. malzemelerin için oluşturulan hurda komisyonuna uzman üye göndermek; hurdaya ayrılacak bilişim malzemelerinin uygunluğunu denetlemek,
•    Hizmet içi periyodik eğitimlerle kurum çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemler hakkında bilinçlendirmek,
•    Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılmak,
•    Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yürürlüğe konulan politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak,
•    Bilişim teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
•    Görev alanıyla ilgili araştırma, inceleme yapmak ve bunları raporlamak.

5-    BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI
•    Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
•    Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında bilgi sahibi olmak,
•    Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance Certification (GIAC) eğitimi veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) eğitimi almış olmak ve belgelemek,
•    Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,
•    Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
•    Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
•    Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
•    Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
•    Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
•    ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,
•    UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
•    Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
•    Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
•    Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

II.    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
a)    Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
b)    Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
c)    Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
d)    Başvuru Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek-Beşiktaş/ İstanbul

III.    İSTENİLEN BELGELER
a)    Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
b)    Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
c)    Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
d)    En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.)
e)    Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-Devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)
f)    KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
g)    İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
h)    Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
i)    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

IV.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
a)    Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.
b)    Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
c)    Sınava (sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları http://www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V.    SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 07/10/2022 tarihinde saat 10:00’da, sözlü/uygulamalı sınav 07/10/2022 tarihinde saat 14:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

VI.    SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
SINAVIN ŞEKLİ;
a)    Sınav yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b)    Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII.    DEĞERLENDİRME
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII.    POZİSYONLAR VE ÜCRETLER
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

IX.    DİĞER HUSUSLAR
a)    Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
b)    Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
c)    Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
d)    Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

X.    ÖNEMLİ TARİHLER
İlan Tarihi    : Resmî Gazete’de yayımlandığı gün
: Adaylar, ilan Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra
15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir.
Sınav Tarihi    : 07.10.2022
Sınav Sonucu Açıklanma Tarihi : 10.10.2022

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler