,
#İş İlanları #KPSS

Bayburt Üniversitesi 2 Sürekli İşçi (TMY) Alacak

Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Bayburt Üniversitesi 2 Sürekli İşçi (TMY) Alacak

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2 SÜREKLİ İŞÇİ [ESKİ HÜKÜMLÜ/TERÖRLE MÜCADELE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY)] ALIM İLANI

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ NORMAL STATÜDE BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

DURUMU

MESLEK

KODU /

ADI

TALEP EDİLEN İŞGÜCÜ SAYISI

EĞİTİM

DURUMU

ÖZEL ŞARTLAR

GÖREV YAPILACAK İL

8121

9112.06

Temizlik

Görevlisi

2

En az İlköğretim, en çok Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.

1. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

2. Üniversitemizin tüm birimlerinde Temizlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak sağlık sorunu olmamak.

3. Üniversite bünyesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

4. Askerlikle ilişiği bulunmamak.

Bayburt

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- İlan başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. (01.03.2023 tarihi itibariyle 01.03.1989 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.)

3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi veya (ğ) bendinde belirtilen sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmek.

5- Kamu haklarından mahrum olmamak.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

7- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak).

8- Son başvuru tarihi itibariyle belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

10- Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak.

11- İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

12- Bayburt il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

13- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

14- Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

15- İlan edilen işçi kadrolarına en az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu başvuruları kabul edilecek olup, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurulan kabul edilmeyecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ /TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.

2. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.

3. Üniversitemiz birimlerinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, çevre temizliği ve benzeri işleri yapacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 06/03/2023 - 10/03/2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) veya alo 170 çağrı merkezinden başvuru yapabilirler.

Çalışma Adresi: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri: Bayburt Merkez ve İlçeleri

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru listesinin İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecektir. Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura çekimi https://www.youtube.com/bayburtedutrr adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.

Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri https://www.bayburt.edu.tr/ internet adresinde duyurulacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar (https://www.bayburt.edu.tr/) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. İstenen Belgeler, belge teslim tarihi ve yeri, Üniversitemiz www.bayburt.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

2. Durumlarını belgeleyemeyenler, yanlış beyanda bulunanlar ve eksik belge getirenler listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

1. Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.bayburt.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde belirtilen sürede istenilen belgeleri teslim etmeyen veya eksik teslim eden aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

4. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

ATAMA İŞLEMLERİ

1. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların ve deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

2. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

3. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler