,

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2  Uzman Alacak

PERSONEL ALIM İLANI
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR81 Bölgesinin (Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 uzman alımı yapılacaktır.

Başvuru Bilgileri

Başvuru Tarihleri

22/08/2022 - 02/09/2022

Başvuru Adresi

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Sözlü Sınava Katılacakların İlanı

12/09/2022 - www.bakka.gov.tr

Sınav Tarihleri

Daha sonra duyurulacaktır

Sınav Yeri

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600

Kozlu/ZONGULDAK

Tel / Faks

(0372) 257 74 70 / (0372) 257 74 72

E-posta

[email protected]

1. Sınava Katılma Şartları
a)    Türk vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d)    Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e)    Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f)    En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk, sosyoloji, istatistik, İİBF-SBF, şehir ve bölge planlama, mimarlık ve mühendislik bölümlerinden mezun olmuş olmak,
g)    Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini  sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
h) 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan almış olmak.

 

Öğrenim Dalları İtibarıyla KPSS Puan Türleri ve Personel Sayısı Tablosu

Alan

KPSS Puan Türleri

Alınması Planlanan Uzman Sayısı

Hukuk

P4, P5, P6

1

Sosyoloji

P1, P2, P3

İstatistik

P12, P13

İİBF-SBF Bölümleri

P7 - P48 arası

Şehir ve Bölge Planlama

P1, P2, P3

1

Mimarlık

Mühendislik

2. Tercih Sebepleri
Tüm adaylar için Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olma, yukardaki belirtilen öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olma tercih sebepleri olarak değerlendirilecektir. Hukuk mezunu aday için ayrıca avukatlık stajını tamamlamış bulunmak tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.
Adayların söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda belgelendirmeleri gerekmektedir.
3.    Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular, 22/08/2022 tarihinden başlayarak 02/09/2022 tarihi saat 23.59'a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresinde bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Adayların, yukarıda belirtilen sınav katılma şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi aşağıda yer almaktadır.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Sıra No

Belge

Uzman Personel

1

Özgeçmiş

2

Fotoğraf

3

Adayların e-Devlet’te mezuniyet bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, lisans mezuniyet belgesi ve/veya yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi

4

ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavı belgesi

5

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğunu gösteren belgeler

6

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

4.    Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınava Çağrı
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin Ek-1’inde (Değişik:RG- 20/10/2020-31280) ve aşağıda belirtilen değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılacaktır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak ve bu ilanda belirtilen öğrenim dallarının/dal grubunun her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenip ve Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.

Uzman Personel İçin Başvuru Puanlama Kriterleri

Puanlamadaki Ağırlığı

KPSS Puanı

%40

YDS Puanı

%40

Yüksek Lisans

%4

Doktora

%8

İkinci Yabancı Dil Bilgisi*

%4

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika

%4

 


Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olma bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından adaylara tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.
5.    Yarışma Sınavının İçeriği, Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
Ajansta istihdam edilecek personel, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenecektir.
Yarışma sınavı Personel Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin ikinci fıkrası gereği Genel Sekreterin başkanlığında beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılacaktır.
Sınav kurulu üyeleri, adayın mezun olduğu alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir sebeple boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
Sınav kurulu sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde Ajans, sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların Genel Sekreterliğe intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilir. Sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
6.    Bilgi
Ajans personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatı çerçevesinde istihdam edilmektedir. İstihdam edilecek personele toplu iş sözleşmesi gereği net ücret ödenecektir. Bununla birlikte personele 6772 sayılı Kanun kapsamında Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tarihlerde ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi ile ilave sosyal ve mali haklar da sağlanmaktadır.
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği, Ajansın internet sitesi olan www.bakka.gov.tr veya Ajansın merkez hizmet binasından (Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu / ZONGULDAK adresinden) temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler