,
#İş İlanları #KPSS

Balıkesir Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Aalacak

Üniversitemiz birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 8 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Balıkesir Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Aalacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

POZİSYON

KODU

POZİSYON

ADET

NİTELİKLER

BÜTÇE BİRİMİ

001

Büro

Personeli

3

  • Yükseköğretim Kuramlarının Maliye, İktisat,

İşletme veya Muhasebe ve Finansman Yönetimi lisans bölümünden mezun olmak.

  • 2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Özel Bütçe

002

Büro

Personeli

1

  • Yükseköğretim Kuramlarının İş Sağlığı ve Güvenliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümünden mezun olmak.
  • 2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Özel Bütçe

003

Kütüphaneci

4

  • Yükseköğretim Kuramlarının Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi lisans bölümünden mezun olmak.
  • 2022 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Özel Bütçe

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1-    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2-    2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3-    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-    Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5-    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. 
6-    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu veya şahsen yapacaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1-    Fotoğraflı başvuru formu.
2-    Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-    Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4-    2022 yılı KPSS sonuç belgesi.
5-    Varsa SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde sözleşmeleri yapılarak göreve başlatılacaklardır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:
0 266 612 14 00 Dahili : 101421-101432- 101454-101455-101418
Mail Adresi    : [email protected]
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler