Altın Gram 1.282,64 %2.07 Bitcoin 27.892,01 %0.0
,
#İş İlanları #KPSS

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2.    İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
5.    Askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
6.    Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
7.    Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
8.    Başvuru yapılan pozisyona ilişkin ilan niteliklerinde istenilen belgeleri ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan belgeler geçerli sayılmayacaktır),
9.    Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
10.    2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavından Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ “60” (ALTMIŞ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

A- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI:
1.    Başvuru yapacak adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte başvuru tarihi içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
2.    Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekalet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.
3.    Başvuru tarihini geciktiren adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

B-    ÖNEMLİ NOT:
1.    Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2.    Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olduğundan, teslim edilen başvuru formu ve evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.
3.    İlgili pozisyonun aranılan nitelikler kısmında belirtilen belgenin, ilan yayım tarihinden sonraki bir tarihte alınmış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
4.    Adaylar birden fazla pozisyona başvuruda bulunamazlar. Birden fazla pozisyona başvuruda bulunduğu tespit edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1.    Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2.    Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3.    Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.    KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5.    Aşağıdaki tabloda Destek Personeli (Şoförlük-Dağıtım ve Taşıma) pozisyonuna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sürücü belgesi,
6.    1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1.    Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
2.    Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.
3.    Adaylar sonuçlarını; son başvuru tarihini takiben en geç iki (2) iş günü içinde Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilecek “Sonuç Açıklama Ekranı” linkinden sorgulama yaparak öğrenebilecek ve sonuç açıklama belgesinin çıktısını alabileceklerdir. Bu belge tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.
4.    Sözleşme yapmaya hak kazanan adaya; işe başlaması için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman duyurusu, “Sonuç Açıklama Belgesi” ile bildirilecektir.
5.    İlan edilen her pozisyon için belirtilen adedin iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6.    İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
7.    Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
8.    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

E- ÖNEMLİ NOT:
1. İlana ilişkin sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyurular, Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web adresinden yapılacak
olup, başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
2. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
3. İdare; gerekli duyduğu hallerde ilanda değişiklik yapma veya ilanı iptal etme yetkisine sahiptir.

POZİSYON UNVANI

POZİSYON KODU

ADET

TAHSİL

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

GÖREV TANIMI

DESTEK PERSONELİ (Bahçe Bakımı, Düzenlemesi ve Temizliği)

DP 01

2 (Erkek)

LİSE

P94

  • Lise mezunu olmak.
  • Bahçe Bakımı, Düzenlemesi ve Temizlik görevini          devamlı    yapmasına                  engel

olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

- Her türlü bahçe işlerinde çalışmak, çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, peyzaj yapmak, ağaç ve bitki budama ve sulama işlerini yerine getirmek.

DESTEK PERSONELİ (Şoförlük- Dağıtım ve Taşıma)

DP 02

2 (Erkek)

LİSE

P94

  • Lise mezunu olmak.
  • Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
  • D Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (Eski E sınıfı sürücü belgesi).

- Kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan her türlü Şoförlük, Dağıtım ve Taşıma işlerini yerine getirmek.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

İLANA BAŞVURU TARİHİ

18 MAYIS 2023

1 HAZİRAN 2023 MESAİ BİTİMİNE KADAR

ASIL VE YEDEK ADAY LİSTESİNİN İLAN EDİLMESİ

5 HAZİRAN 2023 MESAİ BİTİMİNE KADAR

ASIL KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM TARİHİ

9 HAZİRAN 2023 MESAİ BİTİMİNE KADAR

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler