,
#İş İlanları #KPSS

Ankara Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sıralanmak kaydıyla, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Çözümleyici ve Programcı unvanlarına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Ankara Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ VE PROGRAMCI PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan Ek 2. maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sıralanmak kaydıyla, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Çözümleyici ve Programcı unvanlarına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

ÜNVANI

KADRO

SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

ÇÖZÜMLEYİCİ (A) (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

1

*Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinden mezun olmak,

  • Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini belgelemek,
  • ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) konusunda bilgi sahibi olmak,
  • KVKK mevzuatına hâkim olmak,

•Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ile ilgili bilgi sahibi olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ (B) (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

2

*Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinden mezun olmak,

*Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini belgelemek,

*GNU/Linux işletim sistemleri, sunucu sanallaştırma (tercihen VMware vSphere), storage sanallaştırma, e-posta servisleri (tercihen GNU/Linux ortamlarında), DNS sunucu ve Apache HTTP Sunucularının yönetimi ve yapılandırılmasında deneyim sahibi olmak,

*Temel ağ bilgisine sahip olmak.

PROGRAMCI (Tıp Fakültesi Hastaneleri)

1

•Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinden mezun olmak,

*Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini belgelemek,

I-GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2.2022-KPSSP3 puanı esas alınacaktır,
3.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4.    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
5.    Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak,
6.    Çözümleyici kadrosuna başvuracak adaylar için; En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalışmış olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)
7.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
8.    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir,
9.    Başvuracak adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir,
10.    Adaylar çözümleyici ve programcı pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
II-BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1.    Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 13.09.2023-27.09.2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır.
2.    Başvuru belgelerini sisteme eksik yükleyen adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
3.    Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
III-SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER
Çözümleyici (A) ve (B) Kadroları için;
1.    Özgeçmiş (Fotoğraflı/Detaylı),
2.    Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (Üzerinde doğrulama kodu bulunan),
3.    En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalıştığına dair belge,
4.    Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini gösterir belge veya belgeler (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),
5.    Çözümleyici olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetlerin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak (PDF formatında) sisteme yüklenmesi gerekmektedir,
6.    Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapamayan adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
Programcı Kadrosu için;
1.    Özgeçmiş (Fotoğraflı/Detaylı),
2.    Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (Üzerinde doğrulama kodu bulunan),
3.    Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini gösterir belge veya belgeler (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),
4.    Belirtilen bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapamayan adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.
IV-SINAV TARİHİ VE YERİ
-    Sözlü sınav 10.10.2023 tarihinde saat 14:00’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.
V-SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
SINAVIN ŞEKLİ:
-    Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.
SINAV KONULARI:
-    Aranan Nitelikler bölümündeki konular.
VI-DEĞERLENDİRME
-    Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asıl aday sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir.
VII-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
-    Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.
VIII-DİĞER HUSUSLAR
-    Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
IX-İLETİŞİM BİLGİLERİ:
-    Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi
Tel: 0 (312) 212 60 40 Dâhili: 2059 veya 2335

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler