,
#KPSS

Anayasa Mahkemesi 3 mütercim tercüman alacak

Anayasa Mahkemesi 3 sözleşmeli mütercim tercüman almak için ilana çıktı

Anayasa Mahkemesi 3 mütercim tercüman alacak

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN ALIM İLANI

I.    SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Kurum: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Görev Yeri: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 32. maddesi uyarınca Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla İngilizce dilinde 3 (üç) personel alınacaktır.

II.    SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 26/12/2022 tarihinde saat 10.00'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

III.    SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b)    Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c)    Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,

d)    Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

e)    Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

a)    Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)    ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS/YDS) katılarak en az (90) veya puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanların, bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen KPDS/YDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

c)    Akıcı bir dile sahip olmak.

IV.    BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ

a)    Başvurular; 28/11/2022 tarihinde saat 13.30'da başlayacak, 9/12/2022 tarihinde saat: 23.59'da sona erecektir.

b)    Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet - Anayasa Mahkemesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

c)    Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.
V.    SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

• Yazılı Sınav: Hukuki terminolojiye yönelik olarak, mesleki yabancı dil bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.

• Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (Ardıl tercüme ve mülakat yapılacaktır.)

VI.    DEĞERLENDİRME

a)    Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 3 (üç) aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

b)    Başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 3 (üç) adaydan herhangi birinin, birkaçının veya hiçbirinin göreve başlamaması durumunda en yüksek puanı alan ve bu maddenin (a) bendinde belirtilen puan şartını sağlayan yedekler, puanı en yüksek olandan başlamak kaydıyla sırasıyla değerlendirmeye alınabilir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

a)    Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları www.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.

b)    Yazılı sınav sonucuna itiraz, sınav sonucunun ilan edildiği günden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde Anayasa Mahkemesi Personel Müdürlüğüne şahsen dilekçeyle başvurmak suretiyle yapılır. Mütercim - Tercüman Alımı Sınav Komisyonu, yapılan itirazları değerlendirerek 3 (üç) iş gününde karara bağlar ve ilgililere tebliğ eder.

c)    Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

d)    Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

VII.    DİĞER HUSUSLAR:

a) Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince hazırlanan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim edilecek, ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

b) İstihdam edilecek mütercim-tercüman sözleşme ücreti, dil seviyelerine ve tecrübelerine göre birinci derecedeki Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı için belirlenen brüt ortalama aylıkları geçmemek üzere brüt 23.022,94 TL ile 32.615,05 TL arasında olmak üzere Başkanlıkça tespit edilecektir.

c)    Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3'üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
14764/1-1
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler