,

Amasya Üniversitesi 11 Sözleşmei Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 11 kadro için sözleşmeli personel alınacaktır.

Amasya Üniversitesi 11 Sözleşmei Personel Alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

4-B’Lİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” içerisinde yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 11 kadro için sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1.    657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2.    Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
3.    657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
4.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5.    Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (04.12.1988 doğumlu ve sonrası olanlar başvurabilir.)
6.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7.    Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
8.    Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmak.
9.    KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10.    Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
11.    İdare, ihtiyaca binaen İl ve İlçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
12.    İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
13.    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
14.    Kurum ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yeniden ilana çıkarak atama yapabilecektir.
15.    Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
16.    Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
17.    Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara müracaat tarihi itibariyle sahip olmak.
18.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
19.    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
20.    Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
21.    Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvuru başlangıç tarihi    : 20.11.2023
Başvuru bitiş tarihi    : 04.12.2023
Başvuru yapmak isteyen adayların https://pdb.amasya.edu.tr/ adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat: 17.00 ye kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin (https://www.amasya.edu.tr/) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER
1.    Başvuru Talep Formu https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinden alınacaktır.
2.    2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3.    Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4.    Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
5.    Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir
6.    Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)
7.    Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
8.    Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
9.    Hijyen Belgesine sahip olmak. (Destek Personeline Başvuracak Adaylar İçin)

İLAN KODU

ÜNVANI VE GÖREV YERİ

ADET

CİNSİYET

MEZUNİYET

2022 KPSS PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

MÜH-1.

Mühendis (Suluova Meslek Yüksekokulu)

1

Erkek

Lisans

KPSS P3

 • Üniversitelerin Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü mezunu olmak.
 • KPSS P3 Puan türünden en az 60 puan almak.
 • Alanında en az 2 yıl çalıştığını SGK Hizmet

Dökümü ile belgelendirmek.

 • Zirai ilaçlama ve meyve yetiştiriciliği eğitimi katılım belgesine sahip olduğunu belgelendirmek.

SPOR UZM.-1

Spor Uzmanı (Yüzme Havuzu)

1

Erkek

Lisans

KPSS P3

 • Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.
 • KPSS P3 Puan türünden en az 60 puan almak.
 • En az Gümüş Cankurtaran Belgesine sahip olmak.
 • En az 2 (iki) yıl yüzme antrenörlüğü ya da havuz cankurtaranlığı yapmış olduğunu belgelendirmek.
 • 2. kademe yüzme antrenörü belgesine sahip olmak.

BP-1

Büro Personeli (Merkez Yerleşke ve İlçedeki Birimler)

2

Erkek/ Kadın

Lisans

KPSS P3

-Üniversitelerin Herhangi bir lisans programından mezun olmak -KPSS P3 Puan türünden en az 60 puan almak.

BP-2

Büro Personeli (Merkez Yerleşke ve İlçedeki Birimler)

2

Erkek/ Kadın

Önlisans

KPSS P93

-Üniversitelerin Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

-KPSS P93 Puan türünden en az 60 puan almak.

DP-1

Destek Personeli (Merkez Yerleşke ve İlçedeki Birimler)

4

Erkek/ Kadın

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSS P94

 • Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
 • KPSS P94 Puan türünden en az 60 puan almak.
 • Hijyen belgesine sahip olmak.

TEKNS-1

Teknisyen (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

1

Erkek

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

KPSS P94

-Meslek Liselerinin Bilişim Teknolojileri alanından mezun olmak.

-KPSS P94 Puan türünden en az 60 puan almak.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler