,
#KPSS #İş İlanları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yirmi (20) Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcısı almak için ilana çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20  Müfettiş Yardımcısı Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları (birinci grup) arasından on yedi (17), Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında en az dört yıl eğitim veren bölüm mezunları (ikinci grup) arasından üç (3) olmak üzere giriş sınavı ile yirmi (20) Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1.  GİRİŞ SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;
1.1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,
1.2.    Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
1.3.    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde, Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSS P-3 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;
•    Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için en yüksek puanlı 340 kişi,
•    Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için en yüksek puanlı 60 kişi, içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),
1.4.    Giriş sınavının yapıldığı yılın (2023 yılında yapılacaktır.) ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması,
1.5.    Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunması,
Gerekmektedir.

2. GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU
2.1.    Giriş Sınavı için başvurular, 14/11/2022 tarihinden 25/11/2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2.2.    Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
2.3.    Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.
2.4.    Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunacaklardır.

3. GİRİŞ SINAVI ŞEKLİ VE YERİ
3.1.    Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
3.2.    Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav tarihi, saati ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr/duyurular) ilan edilecek ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Diğer taraftan adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
3.3.    Adaylar başvuru bilgilerini, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.
3.4.    Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

4. YAZILI SINAV KONULARI
4.1.    Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır;
-    Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için;
-    Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel esaslar, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), İdari Yargı Usul Hukuku (Genel esaslar), Ceza Hukuku (Genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar), Medeni Hukuk (Genel esaslar ve aile hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar),
-    İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Güncel Ekonomik Sorunlar,
-    Maliye: Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikaları, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Bütçe,
-    Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Uluslararası Kuruluşlar,
-    Muhasebe: Genel Muhasebe.
-    Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için;
-    T.C. Anayasası, İdare Hukuku (Genel esaslar, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), Ceza Hukuku (Genel hükümler ve kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar),
-    Yürürlükte bulunan; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlık teşkilatı ile ilgili hükümleri,
-    Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Çocuk, Kadın ve İnsan Hakları ve Hukuku, Gelişim Psikolojisi, Gelişim Kuramları, Öğrenme Psikolojisi.
4.2.    Öğrenim dalları itibariyle belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

5. DEĞERLENDİRME
5.1.    Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınır.
5.2.    Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Sözlü sınava gireceklerin başvuru sistemine kayıtlı adreslerine, sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
5.3.    Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına, sabıka kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
5.4.    Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar.
5.5.    Sözlü sınavda her aday için, giriş sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir.
5.6.    Sözlü sınavda adaylar; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
5.7.    Adaylar, komisyon tarafından 5.6.’da sayılan “sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi” hususunda elli puan, diğer hususların her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakatta başarılı sayılmak için, giriş sınav kurulu başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
5.8.    Adayın giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.
5.9.    Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Bu halde de eşitlik devam ediyorsa giriş sınavına esas KPSS puanı esas alınır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere diğer adaylardan ise başarı sıralamasına göre yedek aday belirlenebilir. Yedek adayların isimleri ayrı bir listede ilan edilir.
5.10.    Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA
6.1.    Giriş sınav sonucu, liste halinde veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.aile.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
6.2.    Giriş sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde Başkanlığa bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, giriş sınav kurulunca itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir. Giriş sınav kurulu, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Karar, tutanağın Başkanlığa sunulduğu tarihten itibaren ilgiliye yedi iş günü içerisinde bildirilir.
6.3.    Başkanlıkça, başarılı olan adaylara başvuru sisteminde belirttikleri adreslerine taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır.

7. DİĞER HUSUSLAR
7.1.    Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, kanuni sürenin bitiminden itibaren altı ay içinde yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.
7.2.    Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu değildir.
7.3.    Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

8. BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numarasından, Bakanlık web sayfasından (http://www.aile.gov.tr) veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından (İzmir Cad. No:41 Kızılay 06420 Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.
İletişim: 0 (312) 408 75 00
E-Posta: [email protected]
İlan olunur.    

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler