,
#İş İlanları #KPSS

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 24 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 24 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlana Başvuru Tarihi : 10.05.2023
İlana Son Başvuru Tarihi : 25.05.2023

I-    GENEL ŞARTLAR:
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3.    657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4.    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5.    Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6.    2022 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) ve KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7.    Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,
8.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10.    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi...” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11.    17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

II-    BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:
1.    Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak    doldurulacaktır.
(https://www.agri.edu.tr)
2.    Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınması halinde barkotlu olması gerekmektedir).
3.    KPSS sınav sonuç belgesi. (Barkod sorgulaması yapılacaktır.)
4.    Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
5.    Nüfus Cüzdanının fotokopisi.
6.    Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkotlu olması gerekmektedir.)
7.    Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkotlu olması gerekmektedir).
8.    Onaylı Hizmet Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkotlu olması gerekmektedir).

III-    BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI:
1- Adaylar başvuru evraklarını ilanın Resmî Gazete ‘de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.
Adaylar;
a.    Adaylar tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
b.    Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
c.    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

IV-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1.    Adaylar tarafından başvuru sırasında teslim edilen belgeler Sözleşmeli Personel Sınav veya Yerleştirme Başvuruları Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.
2.    Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
3.    Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4.    Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.agri.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5.    Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen, veya posta yoluyla başvurması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden şahsın kendisi sorumludur. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
6.    Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
7.    Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
8.    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
9.    Adayların puan eşitliği olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bununda eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
10.    Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
11.    Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemize bağlı il ve ilçe merkezlerindeki birimlerde görevlendirileceklerdir.
NOT: Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere sağlık durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.
Adres: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük
Binası Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı- Türkiye
Detaylı Bilgi İçin: 0472 215 98 63/0472 216 20 08
Dahili: 1273-1284-1301

İLAN

NO

POZİSYON

UNVANI

KADRO

SAYISI

ÖĞRENİM

DURUMU

KPSS PUAN

TÜRÜ

CİNSİYET

ARANAN NİTELİKLER

B01

Büro Personeli

3

Ön Lisans

KPSSP93

(En Az 65 Puan)

Kadın

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarından birinden mezun olmak.

B01

Büro Personeli

3

Ön Lisans

KPSSP93

(En Az 65 Puan)

Erkek

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarından birinden mezun olmak.

 

B01

Büro Personeli

1

Lisans

KPSSP3

(En Az 65 Puan)

Kadın

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.

B01

Büro Personeli

3

Lisans

KPSSP3

(En Az 65 Puan)

Erkek

İşletme, İşletmecilik, İşletme- Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe- Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

D01

Destek

Personeli (Temizlik Hizmetleri)

8

Ortaöğretim

KPSSP94

(En Az 65 Puan)

Erkek

Ortaöğretim Kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, şoförlük dışındaki dağıtım ve taşıma hizmetleri ile her türlü temizlik hizmetlerinde (sterilizasyon dahil) çalıştırılmak üzere görevlendirileceklerdir.

D01

Destek Personeli (Şoför)

3

Ortaöğretim Ön Lisans Lisans

KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (En Az 65 Puan)

Erkek

En az Ortaöğretim mezunu olup, C ve D Sürücü Belgeleri ile SRC2, SRC4 belgelerine ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olmak.

 

T01

Teknisyen (İklimlendirme)

1

Ortaöğretim

KPSSP94

(En Az 65

Puan)

Erkek

Ortaöğretim Kuramlarının

Tesisat Teknolojisi ve

İklimlendirme Alanı ve

Dallarından mezun olmak.

T01

Teknisyen

( Sıhhi Tesisat)

1

Ortaöğretim

KPSSP94

(En Az 65

Puan)

Erkek

Ortaöğretim kuramlarının Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik- Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz),Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı ), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) alanlarının birinden mezun olmak.

T01

Teknisyen

(Doğalgaz )

1

Ortaöğretim

KPSSP94

(En Az 65

Puan)

Erkek

Ortaöğretim kuramlarının Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik- Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz),Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı ), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) alanlarının birinden mezun olmak.

Toplam 24

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler