,
#İş İlanları #KPSS

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alacak

Aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlar da istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlar da istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:
1-    Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a)    Türk Vatandaşı olmak,
b)    Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c)    Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d)    Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
e)    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f)    Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
g)    53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.
2-    Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
a)    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
b)    Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
c)    Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.
3-    Başvuracak adaylarda ilgili 2022 yılına ait KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2022 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
4-    B İş talep formu Afyon Kocatepe Üniversitesi https://aku.edu.tr web sayfasındaki sözleşmeli personel ilanına giriş yapılan kısımdan temin edilecektir.
Başvuru Adresi; Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya posta yolu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Mail yoluyla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.
İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'ndan, 0 (272) 218 12 36 numaralı telefondan bilgi alınabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
5-    SS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;
6-    İsim listesi,
7-    İşe başlama için istenilen evrak listesi,
8-    Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi,
Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Üniversitemiz web (https://aku.edu.tr) adresinden ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
KPSS puanı aynı olan adaylar arasından diploma not ortalaması en yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bununda aynı olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
İlan edilen kadro adedinin 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asıl aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla KPSS puanına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl ve yedek adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1)    İş Talep Formu (https://aku.edu.tr/ adresinden sözleşmeli personel ilanına giriş yapılarak temin edilecektir)
2)    Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu e-Devlet çıktısı)
3)    a- Lisans mezunları için 2022 KPSS-B (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu e-Devlet çıktısı )
b- Önlisans mezunları için 2022 KPSS-B (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu e- Devlet çıktısı)
c- Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul ) mezunları için 2022 KPSS-B (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu e-Devlet çıktısı)
d- İngilizce Öğretmenliğinden mezun olanlar 2022 KPSS-B (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu e-Devlet çıktısı)
Not: "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslara" göre KPSS (B) puan grubundan sınava girenlerin çalıştırılması zorunluluğu bulunduğundan İngilizce Öğretmenlerinin KPSS (A) grubuna ait belgeleri kabul edilemeyecek olup, 2022 yılına ait KPSS (B) P3 grubu sınavlarına girenlerin müracaatları kabul edilecektir.
4)    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5)    Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı)
6)    YDS veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen diğer sınavlardan alınan belge (İngilizce dili için, e-Devlet çıktısı veya noter tasdikli sureti)

7) Aranılan şartlar tablosunda belirtilen sertifikalar/belgeler Aranılan Şartlar :

UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Büro Personeli (A)

1

-Üniversitelerin Lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden birinden mezun olup YDS veya denkliği ÖSYM'ce kabul edilen sınavlardan (İngilizce dili için) en az 70 puan almış olmak.

-2022 yılına ait KPSS B grubu P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. -İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Büro Personel (B)

2

-Üniversitelerin Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden mezun olup, YDS veya denkliği ÖSYM'ce kabul edilen sınavlardan (İngilizce dili için) en az 70 puan almış olmak.

-Uluslararası İlişkiler Ofisinde istihdam edilmek üzere.

-2022 yılına ait KPSS B grubu P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

-İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Büro Personeli (C)

1

-Üniversitelerin Lisans-İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü mezunu olmak.

-2022 yılına ait KPSS B grubu P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

-İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Büro Personeli (D)

1

-Lisans-İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak.

-2022 yılına ait KPSS B grubu P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

-İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Büro Personeli (E)

1

-Üniversitelerin Lisans- İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olmak.

  • 2022 yılına ait KPSS B grubu P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
  • İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.
  • Kurgu programlarından Adobe Premiere veya After Effects programlarını kullanabildiğini Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgelendirmek.

Büro Personeli

9

-Üniversitelerin Önlisans-Büro Yönetimi, Hukuk Büro Yönetimi, Pazarlama, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetim, Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümlerinin birinden mezunu olmak.

-2022 yılına ait KPSS B grubu P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

- İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Destek Personeli (Hizmetli)

1

-Ortaöğretim mezunu olmak.

-Temizlik ve her türlü bakım, peyzaj vb işlerinde çalıştırılacaktır.

-2022 yılına ait KPSS B grubu P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

-İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Tekniker

1

-Üniversitelerin Önlisans Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü mezunu olmak.

-2022 yılına ait KPSS B grubu P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

-İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Tekniker

1

-Üniversitelerin Önlisans Makine Bölümü mezunu olmak.

-2022 yılına ait KPSS B grubu P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

-İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Teknisyen

1

-Ortaöğretim (Meslek Lisesi) İnşaat Bölümü mezunu olmak.

-2022 yılına ait KPSS B grubu P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

-İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Teknisyen

1

-Ortaöğretim (Meslek Lisesi) Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümü, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı alanı mezunu olmak.

-2022 yılına ait KPSS B grubu P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

-İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler