,

AFAD 70 Sözleşmeli Personel Alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar" çerçevesinde, Tablo-l’de pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 70 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

AFAD 70 Sözleşmeli Personel Alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1.    GENEL AÇIKLAMALAR

Tablo 1. Sözleşmeli Personel Boş Pozisyon ve Niteliklerinin Dağılımı

Pozisyon

Pozisyon Sayısı

Öğrenim Durumu

Öğrenim Dalları / Mezuniyet

KPSS Puan

Türü

Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi)

18

Lisans

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

KPSSP3

Büro Personeli (Diğer Lisans Programları)

4

Lisans

Maliye, Muhasebe ve Fİnans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat

KPSSP3

Destek Personeli (Şoför)

4

Ortaöğretim

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

KPSSP94

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

25

Ortaöğretim

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

KPSSP94

Koruma ve Güvenlik Personeli

19

Önlisans

Özel Güvenlik ve Koruma

KPSSP93

 

Tablo 2. Sözleşmeli Personele Ödenecek Aylık Brüt Sözleşme Ücreti

HİZMET YILI

Büro Personeli

Destek Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

a) 5 yıldan az olanlar,

7.494,79

7.028,76

8.392,64

b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar,

7.817,39

7.136,15

8.450,93

c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar,

8.125,34

7.242,85

8.565,42

d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar.

8.444,92

7.351,46

8.679,87

e) 20 yıldan fazla olanlar

8.805,21

7.458,83

8.906,65

 

NOT: Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretlere her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.

2.    SINAVA KATILMA ŞARTLARI
2.1.    Genel Şartlar
2.1.1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.1.2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
2.1.3.    Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
2.1.4.    Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2.1.5.    2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
2.1.6.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.
2.1.7.    Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
2.1.8.    Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuruda bulunabilecektir.
2.1.9.    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
2.1.10.    Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar'ın Ek- 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

2.2.    Özel Şartlar
2.2.1.    Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı)
a)    Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak.
b)    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2.2.2.    Büro Personeli (Diğer Lisans Programları)
a)    Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, iktisat lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlanınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurucularından mezun olmak.
b)    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2.2.3.    Destek Personeli (Şoför)
a)    Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b)    En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)
c)    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
d)    Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
2.2.4.    Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
a)    Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b)    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

2.2.5.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi
a)    Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.
b)    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
c)    Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
ç) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

3.    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
3.1.    Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2023 saat 10:00 - 8 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
3.2.    Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
3.3.    Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
3.4.    Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3.5.    Sınav modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucugu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
3.6.    Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine "Denklik Gösterir Belgelerini" sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.7.    Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların sürücü belgesi bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.8.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartının her iki yüzünü sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.9.    Adayların sınav modülünde görevlerini yapmaya engel bir vücut ve akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.
3.10.    Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.11.    Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.12.    Adayların e-Devlet üzerinden alınan "SGKTescii ve Hizmet Dökümü Belgesini" sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.13.    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belgeyi sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.14.    Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir).
3.15.    Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.16.    Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

4.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
4.1.    Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her pozisyon için ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Sıralamaya göre en son adayın aldığı puanla eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
4.2.    Başvuru sonuçları Başkanlık internet adresinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
4.3.    Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.
4.4.    Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5.    GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI
5.1.    Giriş sınavı sözlü olarak 6 - 17 Mart 2023 tarihleri arasında Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.
5.2.    Adaylar, giriş sınavına katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5.3.    Adayların sınav saatinden en az yarı m saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5.4.    Giriş sınavında adaylar;
a)    Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d)    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e)    Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
f)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
5.5.    Başkanlık gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5.6.    Adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin ölçülmesinde her biri 25 puan değerinde olmak üzere toplam iki soru yöneltilecektir.
5.7.    Sınav konuları tüm pozisyonlar için; Anayasa, idare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili ikinci Bölüm maddeleri ile Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü (afad.gov.tr internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.) konularından oluşmaktadır.

6.    GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ
6.1.    Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecektir.
6.2.    Adayların başarılı sayıla bil meleri için başarı puanlarının en az 70 {yetmiş) olması gerekmektedir.
6.3.    Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
6.4.    Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

7.    ATAMAYA ESAS BAŞARI LİSTELERİNİN İLANI
7.1.    70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, pozisyonlara göre başarı puanı en yüksek olan adaydan başlayarak sıralanacaktır. Başarı puanı aynı olan adaylarda KPSS puanı daha yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir. 
7.2.    Başarı puanları esas alınarak pozisyonlara göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenecektir.
7.3.    Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
7.4.    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

8.    ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
8.1.    Atama için istenilen belgeler, teslim tarihi ve yeri Başkanlık internet adresinde ilan edilecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların ilan edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir, istenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla teslim edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8.2.    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri kontrol edilerek başvuru şartlarını sağlayan adayların atama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
8.3.    Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın atama belgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeyenlerin atama işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
8.4.    Atanma hakkından feragat eden adayların atama işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
8.5.    Ataması yapılan adaylarla sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanacağı tarih ve yere ilişkin duyuru Başkanlık internet adresinde ilan edilecektir.
8.6.    Sözleşmede belirtilen tarihte belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
8.7.    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, süresi içinde belgelerini teslim etmeyen, atanma hakkından feragat eden, süresi içinde göreve başlamayan veya sözleşme yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonucunun ilanından itibaren yeni bir sınav yapılmaması ve bir yıllık süreyi aşmamak kaydıyla yedek adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

9.    DİĞER HUSUSLAR
9.1.    Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atama ve sözleşme yapılmış olanların ise atama ve sözleşmeleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
9.2.    Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarla ilgili belge talep edebilecektir.
9.3.    Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ve Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

10.    İLETİŞİM BİLGİLERİ
T.C. içişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
insan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:159 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 258 22 49 - 0312 258 22 42 - 0312 258 22 44
Kamuoyuna Hanen duyurulur.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler