,
#KPSS

Abdullah Gül Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda toplam üç b(3) sözleşmeli personel alınacaktır.

Abdullah Gül Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Unvanı

KPSS

Puan Türü

Mezuniyet/ Cinsiyet

Nitelik Kodu

Pozisyon Adedi

Aranan Nitelikler

Destek Personeli (Temizlik)

KPSSP94

Ortaöğretim (Erkek)

D01

3

Ortaöğretim Kuramlarının (Lise) herhangi bir programından mezun olmak. Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. (Alınacak personel açık ve kapalı alanlardaki temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaktır.)

 

A.    GENEL ŞARTLAR:
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.    Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3.    Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4.    KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5.    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden ve bölümlerden mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
6.    2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış beş (65) puanı bulunmak. (Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.)
7.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8.    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak.
9.    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi...” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10.    17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B.    BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1.    Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 24.10.2022-07.11.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2.    Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3.    Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e- Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adaylardan istenecek belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
4.    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
5.    Başvuru tarihi itibariye alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6.    Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
7.    Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
8.    Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
9.    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

C.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1.    Üniversitemiz tarafından; süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2.    Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının on (10) katı kadar yedek aday (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 1 yıl için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) belirlenecektir.
3.    Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kariyer Kapısı Platformu ile Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.agu.edu.tr) son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4.    Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, belgelerini teslim edip göreve başlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfası www.agu.edu.tr adresinde duyurulan yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacağından, adaylar yerleştirme duyurularına ilişkin bilgilere, Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasını takip ederek www.agu.edu.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecektir.
5.    KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6.    Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7.    Süreç sonunda ilan edilen pozisyonda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8.    İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Ç. DİĞER HUSUSLAR:
9.    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
10.    Üniversitemiz hizmet ihtiyacı durumunda personelin görev yerini/birimini değiştirebilir.

D.    İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına https://personel.agu.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0352 224 88 00 Dâhili: 8808, 8807, 8805, 8803,
e-Posta: [email protected]
 

 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler