,
#İş İlanları #KPSS

Abdullah Gül Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde sıralama esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam yirmi beş (25) sözleşmeli personel alınacaktır.

Abdullah Gül Üniversitesi  25 Sözleşmeli Personel Alacak

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (28.04.2023-12.05.2023)

Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde sıralama esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam yirmi beş (25) sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı

2022 KPSS Puan Türü

Mezuniyet/ Cinsiyet

Nitelik Kodu

Pozisyon

Adedi

Aranan Nitelikler (Özel Şartlar)

 

Büro Personeli

KPSSP3

Lisans (Kadın/Erkek)

B01

7

Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye veya Camu Yönelimi ile eşdeğer programlarının birinden mezun olmak.

-2022 KPSSP3 puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.

-Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

 

B02

1

-Yükseköğretim Kurumlarının İnsan Kaynaklan Yönetimi programından mezun olmak.

-2022 KPSSP3 puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.

-Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

 

Destek Personeli

KPSSP94

Ortaöğretim (Kadın)

D01

3

-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir programından mezun olmak.

-2022 KPSSP94 puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.

-Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

-Basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma hizmetleri ile her türlü temizlik hizmetlerini yürütmek.

 

Ortaöğretim (Erkek)

D02

7

 

Destek Personeli (Şoför)

KPSSP94

Ortaöğretim (Erkek)

D03

2

-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

-2022 KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

  • E sınıfı sürücü belgesine veya 01 Ocak 2016 tarihinden sonra alınmış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • En az iki (2) yıl şoför olarak mesleki deneyimi bulunmak ve bu durumu belgelendirmek.
  • Başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

-SRC-2 belgesine sahip olmak.

-Geçerlilik süresi dolmamış psikoteknik belgesine sahip olmak.

-Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

-Askerliğini yapmış ya da muaf olmak.

(Bu pozisyonda istihdam edilecekler gerektiğinde 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde veya mesai saatlerini aşan şehirlerarası seyahat hizmetlerinde çahştırtılacaktır.)

 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

KPSSP93

Ön Lisans (Kadın)

KG01

2

-Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olmak.

-2022 KPSSP93 puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

-Askerliğini yapmış ya da muaf olmak.

-Başvuru tarihi itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.

-Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

-Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.

-Kilosu, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamına göre; 10 kg’dan fazla, 15 kg’dan az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+l0=90’dan fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)

-Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 01.01.2024 ve sonrası olmak.

(Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerin yürütüldüğü bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalıştırılacaktır.)

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR
A.    GENEL ŞARTLAR:
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.    Son başvuru tarihi itibariyle on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak.
3.    Görevini devamlı yapmasına engel fiziksel ve ruhsal sağlık sorunu bulunmamak.
4.    KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5.    Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan; öğrenim düzeyinden ve bölümlerden mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri (özel şartlan) taşımak ve belgelendirmek.
6.    2022 yılı KPSS (B) grubunda lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puan türünde geçerli, başvurduğu pozisyon için istenilen asgari puana sahip olmak.
7.    Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8.    Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak.
9.    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10.    17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B.    BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1.    Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 28.04.2023 - 12.05.2023 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2.    Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4.    Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik, ehliyet ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adaylardan istenecek belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
5.    Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6.    Başvuru tarihi itibariye alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü [e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkodlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır (son altı aylık döküm kabul edilmemektedir).] belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7.    Ayrıca;
a.    Korama ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Aranan Nitelikler (Özel Şartlar) Bölümünde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan (başvuru başlangıç tarihinden en fazla 15 gün önce) alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana,
b.    Destek Personeli (şoför) pozisyonlarına müracaat eden adayların ise; her iki yüzü de görünecek şekilde SRC-2 ve psikoteknik belgeleri ile şoför olarak deneyim şartını sağladıklarını kanıtlayacak SGK dökümüyle uyumlu çalıştıkları kuramdan alacakları bir belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
8.    Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..."ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9.    Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
10.    Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır
12.    Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

C.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1.    Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2.    Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler