USD : 18,55 %0,17
EUR : 18,43 %0,93
ALTIN (Gr): 1.019,44 %0,55
BIST 100 : 3.464,75 %2,15
BITCOIN : 20.082,04 %2,47
Petrol : 91,36 %2,81
KPSS

400 mali hizmetler uzman yardımcısı için klavuz ve kadrolar yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 400 malî hizmetler uzman yardımcısı için boş kadrolar yayımlandı

04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:55

MALÎ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI

ÖZEL YARIŞMA SINAVI BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU 2022

1.    GENEL BİLGİLER
1.1.    Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6–9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 400 malî hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır.
1.2.    Özel yarışma sınavı; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır.
1.3.    Malî Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Başvuru ve Tercih Kılavuzu; malî hizmetler uzman yardımcısı adaylarında aranan nitelikleri, kamu idarelerinin boş kadro ve pozisyonları için yapılacak tercih işlemlerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ÖSYM’ye yaptırılacak yazılı sınavı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavı, ÖSYM tarafından yapılacak olan yerleştirme esasları ile idarelerce gerçekleştirilecek atama işlemlerini kapsamaktadır.
1.4.    Malî hizmetler uzman yardımcısı olarak atananlar, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi uyarınca, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinde istihdam edilirler. Malî hizmetler uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
1.5.    5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre strateji geliştirme birimlerinin görevleri şunlardır:
- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. 
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve Cumhurbaşkanınca belirlenen program ve politikalar çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
- Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
1.6.    Malî hizmetler uzmanlığı mesleğine özel yarışma sınavı sonucunda uzman yardımcısı olarak girilir. Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcıları, atandıkları idarede en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartıyla idarelerine malî hizmetler uzmanı olarak atanırlar. 
1.7.    Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren; geçerli mazeretine istinaden sınava katılamayanlara mazeretlerinin sona ermesinden itibaren, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
1.8.    Uzman yardımcılarından;
a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,
b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya ikinci sınav hakkını kullanmayanlar,
c) Yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,
           idarelerinde durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara veya pozisyonlara atanırlar.

1.9.    Malî hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
a) 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak,   
b) 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak, 
c) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,
d) Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
e) Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak,
f) İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak,
g) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile diğer mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.
1.10.     Malî hizmetler uzman ve uzman yardımcıları, malî hizmetler birimi dışında çalıştırılamaz; uzman ve uzman yardımcılarına Yönetmelikte belirtilen görevler dışında görev verilemez. 
1.11.     Uzman yardımcıları, uzman yardımcılığı döneminde ve yeterlik sınavı sonrası uzman olarak atandıktan sonra üç yıl süreyle başka bir idarenin aynı unvanlı kadrolarına hiçbir şekilde naklen atanamazlar. 
2.    BAŞVURU İŞLEMLERİ
2.1.    Yazılı sınava katılmaya hak kazanacak adayları belirlemek üzere ön başvurular, 8-14 Eylül 2022 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda ÖSYM tarafından alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet bedeli olarak 8-15 Eylül 2022 tarihleri arasında 30,00 TL ön başvuru ücreti (ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.) tahsil edilecektir. Sınava başvuracak adayların KPSS puanları, ÖSYM tarafından ön başvuru esnasında kontrol edilecektir. Ön başvuruda, bu kılavuzun (2.5.4) üncü maddesinde belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecektir. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacaktır. 
2.2.    Atama yapılacak 400 kadro ve pozisyonun yirmi katı (8000) aday KPSSP48 puan türünden en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dâhil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir. Nihai başvuru yapacak adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Ön başvuru sonuçlarında adayların KPSSP48 puanları ve ön başvuru yapan adaylar içindeki başarı sıraları yer alacaktır. 
2.3.    Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 27 Eylül-3 Ekim 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya bireysel olarak internet aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 11 Ekim 2022 tarihi olacaktır. Sınava girecek adaylar 27 Eylül-4 Ekim 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 350 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 525 TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. 
    Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
2.4.    Sınava ön başvuru ve nihai başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, ön başvuru ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır. 
2.5.    Malî Hizmetler Uzman Yardımcılığı özel yarışma sınavına katılabilmek için;
1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2 – En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
3 – Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar)
4 –ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP48 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,
    5 – Sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmış olmak,
    6 - Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak,
 gerekir.
2.6.    Özel Yarışma Sınavının yazılı bölümüne, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının (400) yirmi katı (8000) aday çağırılacaktır. KPSS sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
2.7.    Sınava girmeye hak kazanan ve nihai başvurusunu yapıp sınav ücretini yatıran her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile edinecektir.
2.8.    Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. 
2.9.    ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

3.    SINAV
3.1.    Yazılı sınav:
Sınav 13 Kasım 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 10.15’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

3.1.1.    Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportları veya İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi ile gireceklerdir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. 
3.1.2.    Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş ve peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ÖSYM’nin internet adresinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. 
3.1.3.    Sınavda adaylara, çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Sınavda toplam 60 soru bulunacaktır. Soruların testlere dağılımı eşit olacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:
 a) İktisat: 
1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,  
2) Uluslararası İktisat, 
3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
b) Maliye: 
1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), 
2) Maliye Politikası,
3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
c) Hukuk: 
1) Anayasa Hukuku, 
2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),
3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
4) Borçlar Hukuku, 
5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), 
6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler). 
ç) Muhasebe: 
1) Genel Muhasebe, 
2) Malî Analiz ve Raporlama.
3.1.4.    Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez, basılı ya da internet ortamında yayınlanmaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
3.1.5.     Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. 
3.1.6.    Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
3.1.7.    Hukuk Testi ve Maliye Testi standart puanlarının yüzde 30’u; İktisat Testi ve Muhasebe Testi standart puanlarının yüzde 20’si toplanacak ve bu şekilde adayın ağırlıklı puanı hesaplanmış olacaktır.
3.1.8.    Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Aday internet erişim şifresinin edinilmesine ilişkin hususlar ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacaktır.
3.1.9.    Yazılı sınav sonucunda yazılı sınav puanı yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı (1600) aday Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 1600 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılacaktır.
3.2.    Sözlü Sınav: 
3.2.1.    Sözlü sınav Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Bakanlığın (https://www.hmb.gov.tr) resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Adayların, sözlü sınava katılabilmeleri için, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Sözlü Sınav Başvuru Formunu doldurmaları zorunludur.
3.2.2.    Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
    yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 
3.2.3.    Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.
3.2.4.    Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur ve başarı sırasının tespit edilmesi, tercih ve yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere ÖSYM’ye yazılı olarak bildirilir.
3.3.    Sınav Sonucunun Değerlendirilmesi:
3.3.1.    Özel yarışma sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların, bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır.
3.3.2.     ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. 
3.4.    Sınav Sonuçlarına İtiraz:
3.4.1.    Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına aşağıdaki hususlar dâhilinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, yazılı sınav için ÖSYM’ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır. 
3.4.2.    Yazılı sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. kimlik numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara duyurulmaktadır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.
ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdının görüntüsünü ÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.
Sözlü sınav sonucuna itirazlar ise sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yazılı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılır ve sonucu yazılı olarak ilgiliye bildirilir.

4.     TERCİHLERİN YAPILMASI
4.1.    Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar ekli Tablo (I)’de yer alan kamu idareleri arasından tercih yapmaya hak kazanırlar. Tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar ÖSYM’nin internet adresinde açıklanacaktır. 
4.2.    Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
4.3.    ÖSYM, Özel Yarışma Sınavı Puanını ve başarı sırasını adaylardan tercihlerin alınmasından önce internet sayfasından adaylara duyuracaktır. 
4.4.    Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapacaklardır. En fazla 30 tercih yapılabilecektir.

5.    ADAYLARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE ATAMA İŞLEMLERİ
5.1.    Adaylar, özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelerin boş kadro ve pozisyonlarına yerleştirilirler. 
5.2.    Yerleştirme, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacaktır.
5.3.    Yerleştirmede, özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde geçerli KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 
5.4.    Yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesinden duyurulacaktır. 
5.5.    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlarını, ÖSYM’ye yapacaklardır. ÖSYM yapılan itirazları inceleyerek sonuçlarını adaylara bildirecektir. 
5.6.    İlgili idarelere yerleştirilen adaylardan, yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yerleştirildikleri idarelere başvuranlar, malî hizmetler uzman yardımcısı olarak atanırlar. Bu süre içerisinde başvurmayanların atama işlemi yapılmaz. 
5.7.    Adayın atanma talebini içeren dilekçe ekinde idareye aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir:
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, 
b)Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin atamayı yapacak idare tarafından onaylanmış örneği, 
c) Mal bildirimi, 
ç) Altı adet vesikalık fotoğraf,
 Atama talebini içeren dilekçede ilgilinin; mesleğe girişe engel adli sicil kaydının bulunmadığına, görev yapmasına engel bir halin olmadığına ve erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanına da yer verilmesi gerekmektedir.
5.8.    Özel yarışma sınavında başarılı olup herhangi bir idareye yerleştirilemeyen adaylar arasından, yerleştirme yapılamayan boş kadro veya pozisyonlara, Yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlık tarafından ÖSYM’ye, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde ek yerleştirme yaptırılabilir. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ek yerleştirme yapılması kararı alınması durumunda ek yerleştirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmî internet sitesinde yapılacaktır. 
5.9.    Yerleştirme yapılan idarelere ek yerleştirme yapılması mümkün olmadığından adayların atama talebinde bulunmayacakları idarelere tercih listelerinde yer vermemeleri önem arz etmektedir.

6.    GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Özel yarışma sınavında başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Ataması yapılmış olanların ataması iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve ayrıca haklarında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, sınavdan ve yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

            İletişim Bilgileri:
            Adres: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
            Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA
            Tel: (312) 415 18 08,  (312) 415 18 27, (312) 415 14 16.
            Faks : (312) 415 26 97

EKLER:
Tablo 1 – Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları

ATAMA YAPILACAK İDARE VE KADRO/POZİSYON SAYILARI
SIRA (I) SAYILI CETVEL İL ADI Kadro Sayısı
1 DANIŞTAY ANKARA 1
2 SAYIŞTAY ANKARA 1
3 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 6
4 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ANKARA 2
5 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ANKARA 1
6 ÇEVRE , ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ANKARA 6
7 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA 4
8 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ANKARA 2
9 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ANKARA 5
10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA 1
11 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 4
12 SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 15
13 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ANKARA 1
14 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA 4
15 TİCARET BAKANLIĞI ANKARA 2
16 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ANKARA 3
17 İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ANKARA 1
18 STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI ANKARA 1
19 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  ANKARA 3
20 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ANKARA 2
21 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA 2
22 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 4
23 AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ANKARA 1
24 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI ANKARA 2
  TOPLAM   74
  (II) SAYILI CETVEL    
  A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ    
1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 5
2 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1
3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA 1
4 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON 1
5 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM 3
6 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA 1
7 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA 4
8 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 3
9 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR 1
10 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA 3
11 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS 2
12 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ 1
13 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN 1
14 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA 3
15 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA 2
16 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ 1
17 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR 1
18 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA 2
19 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 3
20 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1
21 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE 2
22 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1
23 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN 4
24 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU 1
25 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN 3
26 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR 3
27 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA 1
28 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA 1
29 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT 2
30 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ 1
31 HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA 1
32 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS 1
33 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ 1
34 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE 2
35 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ 1
36 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA 2
37 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY 2
38 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE 1
39 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA 3
40 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA 2
41 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK 1
42 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1
43 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR 1
44 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU 2
45 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE 1
46 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR 2
47 UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK 1
48 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE 1
49 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ 1
50 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN 1
51 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY 1
52 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN 2
53 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM 2
54 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT 1
55 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMAN 2
56 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI 2
57 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT 2
58 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK 2
59 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 1
60 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN 1
61 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS 2
62 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ 1
63 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMAİYE 1
64 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL 1
65 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN 1
66 BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN 3
67 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHAN 2
68 BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN 2
69 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE 1
70 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ HAKKARİ 2
71 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR 1
72 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK 1
73 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ 2
74 YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA 1
75 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 3
76 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA 1
77 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1
78 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR 1
79 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA 2
80 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ 1
81 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM 2
82 ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA 1
83 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 3
84 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR 1
85 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HATAY 2
86 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ANTALYA 2
87 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İZMİR 1
88 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR 1
89 GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP 2
90 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONYA 2
91 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA 2
92 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MALATYA 1
93 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA İSTANBUL 3
94 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA 2
95 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SAKARYA 2
96 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SAMSUN 2
97 SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SİVAS 2
98 TARSUS ÜNİVERSİTESİ MERSİN 2
99 TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZON 1
100 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ 1
101 KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ 1
102 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR 2
103 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ISPARTA 2
104 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR 1
  TOPLAM   174
  B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER    
1 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ANKARA 1
4 TÜRK DİL KURUMU ANKARA 1
5 TÜRK TARİH KURUMU ANKARA 1
6 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2
7 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 1
8 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 1
9 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2
10 TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 1
11 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 1
12 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 1
13 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU* ANKARA 1
14 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI ANKARA 1
15 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA 1
16 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU** ANKARA 1
17 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI ANKARA 1
18 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI ERZURUM 1
19 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2
20 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU ANKARA 1
21 MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2
22 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ ANKARA 1
23 TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU*** ANKARA 1
24 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ANKARA 1
  TOPLAM   26
  MERKEZİ YÖNETİM GENEL TOPLAM   274
* Kurumun görev ve hizmetleri, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmümde Kararnamenin Ek 27 nci maddesi uyarınca idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütülür.
** Kurumun görev ve hizmetleri, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmümde Kararnamenin Ek 28 nci maddesi uyarınca iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür.
*** Kurumun görev ve hizmetleri, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmümde Kararnamenin Ek 27 nci maddesi uyarınca idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütülür.
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI   Kadro Sayısı
1 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 3
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANKARA 10
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI TOPLAMI   13
  MAHALLİ İDARELER   Kadro Sayısı
1 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA 2
2 ADIYAMAN İL BELEDİYESİ ADIYAMAN 1
3 AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE BELEDİYESİ AĞRI 1
4 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ AĞRI 1
5 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARA 5
6 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 3
7 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2
8 ANKARA KEÇİÖREN İLÇE BELEDİYESİ ANKARA 1
9 ANTALYA  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA 1
10 ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ ARDAHAN 1
11 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN 1
12 AYDIN EFELER  İLÇE BELEDİYESİ AYDIN 1
13 AYDIN GERMENCİK İLÇE BELEDİYESİ AYDIN 1
14 BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ BİNGÖL 1
15 BOLU İL ÖZEL İDARESİ BOLU 1
18 BURDUR BUCAK İLÇE BELEDİYESİ BURDUR 1
19 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ   BURSA 3
20 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSA 1
21 BURSA İNEGÖL İLÇE BELEDİYESİ BURSA 2
22 ÇANAKKALE BİGA İLÇE BELEDİYESİ ÇANAKKALE 1
23 ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ ÇANAKKALE 1
24 ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇORUM 1
25 ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM 1
26 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR 1
27 GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ GİRESUN 1
28 GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ GÜMÜŞHANE 1
29 HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ HAKKARİ 1
30 HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE BELEDİYESİ HAKKARİ 1
31 HATAY İSKENDERUN İLÇE BELEDİYESİ HATAY 2
32 İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 3
34 İSTANBUL AVCILAR İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 2
35 İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 4
36 İSTANBUL BAYRAMPAŞA İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 2
37 İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 2
38 İSTANBUL BEYKOZ İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 2
39 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 3
40 İSTANBUL BEYOĞLU İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 1
41 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2
42 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 1
43 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 1
44 İSTANBUL ÇEKMEKÖY İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 1
45 İSTANBUL FATİH İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 1
46 İSTANBUL MALTEPE İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 1
47 İSTANBUL SARIYER İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 1
48 İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 1
49 İSTANBUL TUZLA İLÇE BELEDİYESİ İSTANBUL 1
50 İZMİR DİKİLİ İLÇE BELEDİYESİ İZMİR 1
51 İZMİR KARABAĞLAR İLÇE BELEDİYESİ İZMİR 1
52 İZMİR URLA İLÇE BELEDİYESİ İZMİR 1
53 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE 1
54 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLÇE BELEDİYESİ KIRKLARELİ 1
55 KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ KIRŞEHİR 1
56 KİLİS İL BELEDİYESİ KİLİS 1
57 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ 2
58 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYA 1
59 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA 2
60 KÜTAHYA İL BELEDİYESİ KÜTAHYA 2
61 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA 1
62 MANİSA ALAŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ MANİSA 2
63 MANİSA SOMA İLÇE BELEDİYESİ MANİSA 1
64 ORDU ALTINORDU İLÇE BELEDİYESİ ORDU 1
65 SAKARYA PAMUKOVA  İLÇE BELEDİYESİ SAKARYA 1
66 SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SİNOP 1
67 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS 2
68 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA 1
69 ŞANLIURFA SİVEREK İLÇE BELEDİYESİ ŞANLIURFA 2
70 ŞIRNAK CİZRE İLÇE BELEDİYESİ ŞIRNAK 2
71 ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ ŞIRNAK 2
72 TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ 2
73 TEKİRDAĞ ÇORLU  İLÇE BELEDİYESİ TEKİRDAĞ 1
74 TEKİRDAĞ ERGENE  İLÇE BELEDİYESİ TEKİRDAĞ 2
76 TEKİRDAĞ MALKARA İLÇE BELEDİYESİ TEKİRDAĞ 1
77 TEKİRDAĞ SARAY  İLÇE BELEDİYESİ TEKİRDAĞ 1
78 TOKAT TURHAL İLÇE BELEDİYESİ TOKAT 1
79 UŞAK İL BELEDİYESİ UŞAK 1
80 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN 3
81 YALOVA İL BELEDİYESİ YALOVA 1
  MAHALLİ İDARELER TOPLAMI   113
  GENEL TOPLAM   400
Kaynak : Gazete Memur