KPSS

4/B'lilerin 1 sene istihdam yasağı genişletildi

TBMM Genel Kurulu’nda kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemede istihdam yasağını genişleten hüküm de var.

Eklenme : 21 Ocak 2023 Cumartesi 14:15 - Güncelleme : 21 Ocak 2023 Cumartesi 14:35


Genel Kuruldan geçen ama Resmi Gazetede yayımlanmayan Kanun Değişikliğinde yer alan önemli düzenlemeleri paylaşmaya devam ediyoruz?

SORU: Gazete Memur takiğçilerinden aldığımız sayısı mailde "1 senelik istihdam yasağına ilişkin düzenleme yapıldı" hususu sorulmaktadır

CEVAP: Düzenlemeye göre istihdam yasağı genişledi.

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7433 - Kabul Tarihi: 19/1/2023      

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan “tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların;” ve “bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve” ibareleri madde metninden çıkarılmış, paragrafta yer alan “dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin;” ibaresi “hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların;” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa “dış kuruluşlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yurtdışı teşkilatlarında” ibaresi eklenmiş; dördüncü paragrafında yer alan “, fesih tarihinden” ibaresi “fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden” şeklinde değiştirilmiş, paragrafta yer alan “sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, paragrafa “Cumhurbaşkanınca” ibaresinden önce gelmek üzere “yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere” ibaresi eklenmiş, fıkraya dördüncü paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş; üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve fıkraya aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Eski Hal

Yeni hal

Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

AÇIKLAMA:

Devlet Personel Başkanlınca verilen görüşler çerçevesinde, sözleşme bitim tarihinden en geç bir ay önce (30 Kasım) sözleşmeyi yenilememeye ilişkin dilekçe verilmesi halinde 1 sene istihdam yasağı kapsamı dışında idi.

DEĞERLENDİRME

Yapılan bu düzenleme ile branşıma göre pozisyon açılıncaya kadar yüksek paun aldığı için farklı pozisyonlara yerleşenlerin büyük ölçüde önü kapanacak. Bu açıdan bugüne kadar yapılmakta geç kalınmış bir düzenleme.

Kaynak : Gazete Memur