,

4/B Usul ve Esasları gecikmeksizin güncellenmelidir

TBMM Genel Kurulu’nda kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edilerek yasalaştı.

4/B Usul ve Esasları gecikmeksizin güncellenmelidir

Yeni sistemle birlikte artık her seçim  döneminde acaba sözleşmeliye kadro gelecek mi tartışmaları da son buldu. Artık daha önce MEB Diyanet ve Sağlıkta uygulanan ve işlerlik kazanan çakılı sözleşmeli mantığı ile ne zaman kadroya geçeceğini bilecek.

4/ B Esasları ihtiyaca cevap verememektedir

Sözleşmeli personelin özel bir ihtisas alanına munhasır olarak düşünülerek çıkartılan Esaslar yeni duruma uygun şekilde tekrar çıkartılmalıdır. Bu hususu yılalr önce Danıştay kararında yer verilmişti.

Danıştay 12. Dairesinin 09/04/2008 tarihli ve E:2008/285 sayılı YD Kararında şu tespitler yapılmıştır:

"Sözleşmeli personelin durumu kanun, kanun hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik ve tip sözleşmelerle düzenlenmekte ve bunlarda hüküm bulunmaması halinde 657 sayılı Kanun’un uygulanacağı öngörülmektedir. Bu nedenle sözleşmeli personelin durumu da, memurların durumu gibi büyük ölçüde kanuni ve nizami bir durum yani statüler durum haline gelmiştir.
Genel idare usullerine göre sürekli ve asli bir görevi yürütür hale gelen sözleşmeli personel, Anayasa’nın 128 inci maddesinin ilk fıkrasında geçen diğer kamu görevlileri kategorisine dâhildir. Zira bunların hukuki durumu memurların hukuki durumu gibi büyük ölçüde idare tarafından düzenleyici işlemlerle belirlenir ve bu hukuki durum yine idare tarafından tek yanlı olarak her zaman değiştirilebilir.
657 sayılı Kanunda, sözleşmeli personelin kamu hizmeti görevlileri olarak kabul edildiğinin açık olması karşısında; davalı idarece ileri sürüldüğü gibi sözleşme kurallarının taraf iradeleri ile sözleşme serbestisi sınırları içerisinde belirlenmediği ortadadır.
Günümüzde, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesinde karşılığını bulan sözleşmeli personel istihdamının fazlaca yaygınlaştığı ve birçok kamu kurumunda uygulanmaya başladığı dikkate alındığında; sözleşmeli personele ilişkin özel düzenlemeler içeren birçok kanun ve kanun hükmünde kararname bulunsa dahi, bu yaygın uygulanışa rağmen personelin istihdam esaslarını, sayılarını, unvanlarını, niteliklerini, parasal haklarını, sözleşme şartlarını belirleyen ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir düzenleyici kurallar bütünü bulunmamaktadır.
Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin en kapsamlı düzenleme içeren ve dava konusu edilen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” dair 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı bulunmaktadır. Ancak, çok eski tarihli olan ve günümüz koşullarına, gelişen insan hakları ve özgürlüklerine rağmen, çalışanların haklarının korunması ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kamu çalışanlarının, çalışmalarının karşılıklarının telafi edilmesi bakımından çağdaş çalışma yaşamına uygun kriterler ve koşullar bulunmaması nedeniyle anılan düzenleme ihtiyaca cevap verememektedir."

4/B alımları mutlaka merkezi olmalıdır

Merkezi sınavlarda nitelik kod klavulzarı kurumsal alımlara göre daha iyi incelendiği için KİŞİYE ÖZGÜ ilan çıkmamaktadır. Özellikkle üniversite ve belediyelerin bu konudaki SİCİLİ belli olduğu için mutlaka merkerzi sınav ve ilan metinlerinin iyi inceleneceği bir sistem kurulmalıdır.

Gündüzleri çalışıp akşamları KPSS kurslarında ter dökenlerin hakkı korunmalıdır

Belediyelerin ve üniversitelerin kişiye özel ilan uygulamalarının önüne geçilmezse gündüzleri bir işte çalışıp kazandığı bu para ile akşamları KPSS kurslarında ter döküm yüksek puan alsada atanamayan adayların feryatları yankılanacak.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler