,

2013 yılında kadroya geçirilen personelin 10 sene sonra görevine son verilmesine onay

Danıştay 12. Dairesi, Belediye Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi "programcı" olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

2013 yılında kadroya geçirilen personelin 10 sene sonra görevine son verilmesine onay

Davacının sözleşmeli programcı olarak göreve başladığı tarihte yürürlükte bulunan Cetvel'de "Programcı" unvanı için "... bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak." şartlarının arandığı, davacının ise göreve başladığı 05/06/2012 tarihinden sonra 25/06/2012-25/12/2012 tarihleri arasında gördüğü 368 saatlik eğitim sonrasında 25/12/2012 tarihli sertifikayı edindiği; öte yandan, yabancı dil şartını taşıdığına dair dosyada herhangi bir belgenin bulunmadığı görüldüğünden davacının sözleşmeli personel olarak göreve başladığı 05/06/2012 tarihinde, aranan niteliklerin her ikisine de sahip olmadığı, dolayısıyla sözleşmeli personel olarak göreve başlatılmasının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında sözleşmeli programcı unvanı için aranan niteliklere sahip olmadan göreve başlatılan ve sonrasında 6495 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle 16/08/2013 tarihinde aynı unvanlı memur kadrosuna atanan davacının usulsüz atama nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Kaldı ki, davacının memur olarak atandığı 16/08/2013 tarihinde yürürlükte bulunan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'te görevde yükselmeye tabi bir kadro olarak belirlenmiş olan "Programcı" kadrosu için "Fakültelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak" şartının arandığı, davacının atanma tarihi itibarıyla bu şartı da taşımadığı anlaşılmaktadır.

T.C. DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/9945

Karar No : 2022/3310

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU:

… Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

… Belediye Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi "programcı" olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin … tarih ve …-… sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; 05/06/2012 tarihinde … Belediyesinde sözleşmeli "programcı" olarak göreve başlayan, 16/08/2013 tarihinde 6495 sayılı Kanun uyarınca aynı unvanla memur kadrosuna atanan, 6360 sayılı Kanun ile … Belediyesinin kapatılması üzerine … Belediyesine devredilen davacı hakkında düzenlenen Sayıştay raporu ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince düzenlenen özel teftiş raporunda; davacının, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ekinde yer alan 4 sayılı cetvelde programcı olarak istihdam edilecekler için aranan "en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olma" şartlarını taşımadan sözleşmeli statüde programcı olarak atandığı ve Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde programcı kadrosuna atanabilmek için aranan "1- Bilgisayar Programcılığı alanında en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak, 2- En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek" şartlarını taşımadığı halde memur kadrosuna geçirildiği belirtilerek, mevzuata aykırı yapılmış olan bu atama hakkında gereğinin yapılması gerektiğinin bildirildiği; bunun üzerine dava konusu edilen işlemle 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca davacının görevine son verildiği, ancak bilgisayar programcısı olabilmek için kendisinden istenilen bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olan davacının, kapatılan … Belediyesine sözleşmeli programcı olarak 2012 yılında atandığı, daha sonra sözleşmesinin yenilendiği, 6495 sayılı Kanun uyarınca anılan Belediyede münhal bulunan 5 dereceli "programcı" kadrosuna atandığı, 6360 sayılı Kanunla … Belediyesinin kapatılması üzerine devredildiği Viranşehir Belediyesinde aynı kadro ile görevine devam ettiği, çalıştığı belediyelerde görevini yaptığı dönem içerisinde görevinin niteliklerini taşımadığına ilişkin yapılmış bir tespitin olmadığı, ayrıca, ilgili belediyeler tarafından, "yabancı dil" şartının sözleşme imzalanmadan önce aranması gerekirken, bu husus gözetilmeden istihdam edildiği ve uzun süre görev yaptığı, davacının bu konuda bir hilesinin de söz konusu olmadığı ve yabancı dil şartının davacıya her zaman tamamlattırılabileceği; bu durumda, sözleşmeli programcı olarak uzun süre görev yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atanan davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemin hukuka ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

… Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Sayıştay ve Mülkiye Müfettişlerince yapılan denetimler ve alınan kararlar doğrultusunda davacının sözleşmeli personel statüsüne alınma ve sonrasında memuriyete atama şartlarını taşımadığı hususlarının tespit edildiği, bu raporların gereğinin yerine getirilmesi kapsamında davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98. maddesinin (b) bendi uyarınca uyarınca görevine son verildiği, işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Davacı, Şanlıurfa ili, 14/10/1999 tarihinde … Üniversitesi … Meslek Yüksekokulu Pazarlama ön lisans programından, 04/06/2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuş, 25/12/2012 tarihinde Viranşehir Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezinden bilişim teknolojileri alanında 368 saatlik bilgisayar programcılığı sertifikası alarak ilk olarak 05/06/2012 tarihinde Şanlıurfa İli, … Belediyesinde sözleşmeli programcı olarak göreve başlamış; 2013 yılı için sözleşmesi yenilenmiş; 16/08/2013 tarihinde, 6495 sayılı Kanun uyarınca Belediyede münhal bulunan 5. dereceli "programcı" memur kadrosuna atanmış; 6360 sayılı Kanunla Eyyüpnebi Belediyesinin kapatılması üzerine Viranşehir Belediyesine devredilmiş ve anılan belediyede görevine devam etmiştir.

2014 ve 2015 yıllarında Viranşehir Belediyesinde Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince yapılan denetimler sonunda düzenlenen raporlarda; davacının, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a ekli 4 sayılı Cetvel ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte "Programcı" unvanı için aranan şartları taşımadığı ve atamasının usulsüz olduğunun tespiti üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca … tarih ve … sayılı işlemle görevine son verilmiştir.

Bunun üzerine temyizen bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrasında, ''Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.... Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. ...'' hükmü yer almaktadır.

06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve 28/06/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 1. maddesinde; bu Esasların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacağı belirtildikten sonra, 22/11/2010 tarih ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 15. maddesinde; bu Esaslara eklenen Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamayacağı ve talepte bulunulamayacağı, kurumların, söz konusu Cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilecekleri kurala bağlanmış; Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir 4 Sayılı Cetvelin "Programcı" unvanına ilişkin kısmında da, "Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak." koşulu getirilmiştir.

02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 9. maddesi ile 657 sayılı Kanun'a eklenen geçici 41. maddenin (b) bendinde, ''İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/06/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına... atanırlar.'' yolunda düzenleme yapılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ''Genel ve Özel Şartlar'' başlıklı 48. maddesinde, ''Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar: ..... 3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, ....

. B) Özel şartlar: 1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.'' hükmüne; ''Memurluğun Sona Ermesi'' başlıklı 98. maddesinde ise, ''Devlet memurlarının ...b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ...hallerinde memurluğu sona erer.'' hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlık, ön lisans ve sonrasında lisans mezuniyeti olup Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğretmen Genel Müdürlüğünce düzenlenen 368 saatlik bilişim teknolojileri kurs belgesi bulunan ve 05/06/2012 tarihinde sözleşmeli programcı olarak … Belediyesinde göreve başlayan davacının, 6495 sayılı Kanun kapsamında Devlet memurluğuna atanmasının usulsüz olup olmadığı hususundan kaynaklanmaktadır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a 22/11/2010 tarih ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen 4 sayılı Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel'de "Programcı" unvanı için aranan şartları taşımadığı halde hukuka aykırı bir şekilde sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilen bir kişinin memur kadrosuna atanması da doğal olarak hukuka aykırı olacağından olayda öncelikle davacının, sözleşmeli personel için aranan şartları taşıyıp taşımadığı hususunun incelenmesi gerekmektedir.

Yukarıda anılan ve davacının sözleşmeli programcı olarak göreve başladığı tarihte yürürlükte bulunan Cetvel'de "Programcı" unvanı için "... bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak." şartlarının arandığı, davacının ise göreve başladığı 05/06/2012 tarihinden sonra 25/06/2012-25/12/2012 tarihleri arasında gördüğü 368 saatlik eğitim sonrasında 25/12/2012 tarihli sertifikayı edindiği; öte yandan, yabancı dil şartını taşıdığına dair dosyada herhangi bir belgenin bulunmadığı görüldüğünden davacının sözleşmeli personel olarak göreve başladığı 05/06/2012 tarihinde, aranan niteliklerin her ikisine de sahip olmadığı, dolayısıyla sözleşmeli personel olarak göreve başlatılmasının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında sözleşmeli programcı unvanı için aranan niteliklere sahip olmadan göreve başlatılan ve sonrasında 6495 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle 16/08/2013 tarihinde aynı unvanlı memur kadrosuna atanan davacının usulsüz atama nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Kaldı ki, davacının memur olarak atandığı 16/08/2013 tarihinde yürürlükte bulunan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'te görevde yükselmeye tabi bir kadro olarak belirlenmiş olan "Programcı" kadrosu için "Fakültelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak" şartının arandığı, davacının atanma tarihi itibarıyla bu şartı da taşımadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki ... İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 02/06/2022 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler