,
#KPSS #İş İlanları

20 bin öğretmen atama başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

20 bin öğretmen atama başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU DUYURUSU

-MAYIS 2024-

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuru işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. Başvuru işlemleri, Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Başvuru Şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
  • Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
  • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
  • 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
  • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
  • Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
  • Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.

    Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, Ek-7 Takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.
Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklardır.
Başvurulara ilişkin kayıtların Ek-7 Takvimde belirtilen başvuru bitiş günü saat 16.00’ya kadar tamamlanması gerekmektedir.
Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olan ancak bu mezuniyetleri başvuru sisteminde yer almayanlar, mezuniyet belgesi veya diploma örneğini bulundukları ildeki il millî eğitim müdürlüğüne başvuru süresi içerisinde teslim edecek, il millî eğitim müdürlüğünce mezuniyet belgesi veya diploma örneği Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına yine başvuru süresi içerisinde e- posta ekinde gönderilecektir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre uygun bulunan mezuniyet programları başvuru sistemine eklenecektir. Bu sürecin adaylar tarafından takip edilmesi gerekmektedir.
Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden, Eğitimi ve İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvurular, geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
Adayların başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta vb.) herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından gerekmektedir. Adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri büyük önem arz etmektedir.
Adaylar Elektronik Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
Adaylar başvurularının elektronik ortamda onaylanması için bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.
Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa pedagojik formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge vb.) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.
Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik formasyon görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.
Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.
Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adlî sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Bu beyanlara ilişkin belgeler adayın atanması hâlinde göreve başlatılmadan önce istenecektir.
Başvuruda; Ek-3’te belirtilen alanlardaki adaylar, Ek-2’deki iller içerisinden sözlü sınava katılmak istedikleri 10 il tercihinde bulunacaktır. Adaylar, sınav merkezi tercihlerinden birine yerleşememesi durumunda Bakanlıkça belirlenen diğer illerden birinde sözlü sınava alınmayı kabul ettiğine dair beyanı işaretleyeceklerdir. Ek-4’te belirtilen alanlardaki adaylar Ankara’da, Ek-5’te belirtilen alanlardaki adaylar ise İstanbul ilinde sözlü sınava alınacaktır.
Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.
Başvuruya ait kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan başvuru elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.
Başvurular ilgili il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce incelenecek, uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.
Başvuruya ilişkin onay veya ret durumlarının sistem üzerinden takip edilmesi adayların sorumluluğundadır.
Adaylar, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanan başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin hatalı olması vb. nedenler) sistem üzerinden iptal ederek süresi içerisinde yeniden başvuru yapabileceklerdir. İptal işlemi aday tarafından gerçekleştirilecektir.
Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacaklardır.
Başvurusu kesinleşip onaylanan aday, Elektronik Başvuru Formunu muhafaza edecektir.
Bu duyuruda yapılan bilgilendirmelere ek olarak oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Adayların hak kaybına uğramamaları bakımından bu bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, ttkb.meb.gov.tr internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebileceklerdir.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.
Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabileceklerdir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2012 tarihli ve 2012/5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek, belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaklardır.
2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek ancak mezuniyet belgelerinin arka yüzünde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yerleştirildiklerine dair Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylandığına ilişkin ibare olması gerekmektedir.
İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret) alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.07.2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul Kararında kaynak gösterilen yükseköğretim programlarına 2009-2010 eğitim öğretim yılı itibarıyla kayıtlı ya da bu programlardan mezun durumda olanlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.11.2017 tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde Teknoloji ve Tasarım alanına başvuru yapabileceklerdir. Diğer taraftan, 2009-2010 eğitim öğretim yılı itibarıyla Resim-İş Öğretmenliği programına kayıtlı veya mezun olanlar da Teknoloji ve Tasarım alanına başvuru yapabileceklerdir.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kurul Kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik / Gemi Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabileceklerdir.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kararında Denizcilik (Gemi Makineleri) alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği / Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun olanlar Denizcilik / Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda bulunabileceklerdir.
Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.03.2020 tarihli ve 5652360 sayılı, 12.02.2021 tarihli ve 20583218 sayılı mütalaaları gereğince; Sağlık Kurumları Yöneticiliği ile Sağlık Yönetimi Bölümünden 01.10.2015 tarihinden önce mezun olanlar ile 01.10.2015 tarihi itibarıyla bu bölümlere kayıtlı olup sonrasında aynı bölümden mezun olan adayların, Sağlık Bilgisi alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.

Ç. Pedagojik Formasyon

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları dışındaki programlardan mezun olan adayların;
Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
En az 27 kredilik pedagojik formasyon eğitimi sertifikası belgesi,

(Not: 1993–1994 eğitim öğretim yılı ve daha öncesinde alınanlar bakımından 18 kredi ve üstü belgeler, 1993–1994 eğitim öğretim yılı sonrasından 27.09.2021 tarihine kadar alınanlar bakımından 21 kredi ve üstü belgeler, 27.09.2021 tarihinden 2022–2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına kadar alınanlar bakımından 30 kredi ve üstü belgeler kabul edilecektir.)

İlköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası (33 kredilik),
İngilizce öğretmenliği sertifikası,
Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları pedagojik formasyon belgesi

yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yükseköğretim kurumlarında pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ise atamalardan sorumlu şube müdürünün başkanlığında Başvuru Onay Komisyonu oluşturulacaktır.
Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.
Başvurularını tamamlayan adayların başvuruları, adayın başvuruda seçtiği il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay bekleyen başvurular ekranına yansıyacaktır. İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişkin belgeleri inceleyerek uygun olan başvuruları onaylayacak, uygun olmayan başvuruları ise gerekçelerini belirtmek suretiyle reddedecektir.
İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Başvuru Formunun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısını alarak iki yıl süreyle muhafaza edeceklerdir.

Not: Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya esas belgeler ile Elektronik Başvuru Formuna atama işlemi sonrasında da ihtiyaç duyulabileceğinden il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin bu belgeleri muhafaza etmeleri hukuki zorunluluktur.

Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile üniversiteye kayıt tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu aday tarafından sağlanacaktır.
Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
Başvurularda e-Devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri, e-Devlet üzerinde turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden doğrulanarak kabul edilecektir.
Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programlarına / fakültelerine göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.
Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem tesis edilecektir.

Not: 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararının güncel hâliyle işlem yapılması önem arz etmektedir. Söz konusu Kurul Kararının güncel hâline ttkb.meb.gov.tr adresinden erişilebilir.

Sözlü Sınav

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav giriş belgeleri 10.06.2024 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak olup adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecektir. Sözlü sınav giriş belgesinde aday başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacaktır. Sözlü sınav giriş belgesinde, bina salon listesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda adayın ismi ve T.C. kimlik numarası yer almayacak, bunların yerine adayın başvuru numarası kullanılacaktır. Adaylar sınava gireceği komisyon numarasını ise sınava giriş esnasında öğreneceklerdir.
Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formunda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulacaktır. Başvuru numarası sadece bu sözlü sınav uygulamasında kullanılacak olup başka herhangi bir yerde kullanılmayacaktır.
Rehberlik alanından sınava alınacak adaylar Ek-6B diğer adaylar Ek-6A Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuna göre sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür; alanıyla ilgili bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üyeden olmak üzere üç kişiden oluşacaktır. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü öğreneceklerdir. Komisyon üyelerinin kişisel bilgileri herhangi bir yerde kullanılmayacak, komisyonda görevli personele kullanıcı adı tanımlanacaktır. Komisyon üyeleri, sözlü sınav salonuna kesinlikle cep telefonu vb. iletişim araçları ile giremeyeceklerdir.
Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formuyla puanlanacaktır.
Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav esnasında kamera kaydı alınacaktır.
Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru cevap kâğıdına el yazısı ile yazarak imzalayacaklardır. Soru cevap kâğıdına cevapların aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru cevap kâğıdının usulüne uygun olarak aday tarafından komisyona teslim edilmemesi hâlinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacaktır.
Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile alınacaktır. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacaktır. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacaktır.
Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dâhil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.
Adaylar sözlü sınava; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik / mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç); banka / kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda / tüketim maddeleriyle giremezler.
Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları gerekmektedir.
Sözlü sınava katılanların sınav puanları bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince Sözlü Sınav Sonuç Ekranına ayrı ayrı girilecek ve değerlendirme işlemi tamamlanacaktır.
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebileceklerdir.
Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

İtiraz

Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdikleri sözlü sınav komisyonuna itiraz edebilecektir.
İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacaktır.

Personel Genel Müdürlüğü

ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE
KONTENJAN LİSTESİ

SIRA NO

ALAN ADI

KONTENJAN SAYISI

1

Adalet

3

2

Almanca

288

3

Arapça

262

4

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

1

5

Beden Eğitimi (*)

320

6

Bilişim Teknolojileri

253

7

Biyoloji

167

8

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

16

9

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

4

10

Coğrafya

285

11

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

7

12

Denizcilik / Gemi Yönetimi

2

13

Denizcilik/Gemi Elektroniği

1

14

Denizcilik/Gemi Makineleri

1

15

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1.594

16

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları

23

17

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik

325

18

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik

60

19

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

24

20

Farsça

1

21

Felsefe

232

22

Fen Bilimleri

305

23

Fizik

283

24

Geleneksel Türk Sanatları

1

25

Gemi Yapımı / Gemi Donatım

3

26

Gemi Yapımı / Gemi İnşa

1

27

Gemi Yapımı / Yat İnşa

2

28

Gıda Teknolojisi

15

29

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri

38

30

Görsel Sanatlar

249

31

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf

6

32

Grafik ve Fotoğraf / Grafik

22

33

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler

1

34

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro

2

35

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

12

36

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

6

37

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

10

38

İlköğretim Matematik

174

39

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

217

40

İngilizce

968

41

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon

5

42

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım

2

43

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

7

44

Kimya / Kimya Teknolojisi

468

45

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat

14

46

Kuyumculuk Teknolojisi

4

47

Laboratuvar Hizmetleri

11

48

Maden Teknolojisi

6

49

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı

1

50

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp

122

51

Matematik

317

52

Metal Teknolojisi

83

53

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

107

54

Motorlu Araçlar Teknolojisi

215

55

Muhasebe ve Finansman

1

56

Müzik

634

57

Okul Öncesi

903

58

Özel Eğitim

2.499

59

Plastik Teknolojisi

32

60

Psikoloji

2

61

Radyo-Televizyon

2

62

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik

1

63

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine

7

64

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik

1

65

Rehberlik

1.597

66

Rusça

16

67

Sağlık / Sağlık Hizmetleri

85

68

Sağlık Bilgisi

17

69

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar

1

70

Sınıf Öğretmenliği

3.263

71

Sosyal Bilgiler

754

72

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj

9

73

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri

58

74

Tarih

619

75

Teknoloji ve Tasarım

17

76

Tekstil Teknolojisi / Tekstil

1

77

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

38

78

Türk Dili ve Edebiyatı

796

79

Türkçe

804

80

Uçak Bakım / Uçak Elektroniği

4

81

Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor

4

82

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik

46

83

Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık

3

84

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi)

6

85

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki)

4

86

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

16

87

Yiyecek İçecek Hizmetleri

214

 

GENEL TOPLAM

20.000

Tüm alanlar için taban puan 50’dir.

(*) Beden Eğitimi alanı için ayrılan 320 kontenjanın 32 ’si daha sonra yapılacak millî sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır.

SINAV MERKEZLERİ

Sözlü Sınav Merkezleri

1

Adana

2

Ankara

3

Antalya

4

Aydın

5

Balıkesir

6

Bursa

7

Diyarbakır

8

Eskişehir

9

Erzurum

10

Gaziantep

11

İstanbul

12

İzmir

13

Kayseri

14

Kocaeli

15

Konya

16

Mersin

17

Samsun

18

Tekirdağ

19

Trabzon

20

Van

SIRA NO

ALAN ADI

1

Almanca

2

Arapça

3

Beden Eğitimi

4

Bilişim Teknolojileri

5

Biyoloji

6

Coğrafya

7

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

8

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik

9

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik

10

Felsefe

11

Fen Bilimleri

12

Fizik

13

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri

14

Görsel Sanatlar

15

İlköğretim Matematik

16

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

17

İngilizce

18

Kimya / Kimya Teknolojisi

19

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp

20

Matematik

21

Metal Teknolojisi

22

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı

23

Motorlu Araçlar Teknolojisi

24

Müzik

25

Okul Öncesi

26

Özel Eğitim

27

Rehberlik

28

Sağlık / Sağlık Hizmetleri

29

Sınıf Öğretmenliği

30

Sosyal Bilgiler

31

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri

32

Tarih

33

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

34

Türk Dili ve Edebiyatı

35

Türkçe

36

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik

37

Yiyecek İçecek Hizmetleri

SIRA NO

ALAN ADI

1

Adalet

2

Denizcilik/Gemi Elektroniği

3

El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları

4

Farsça

5

Geleneksel Türk Sanatları

6

Gıda Teknolojisi

7

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf

8

Grafik ve Fotoğraf / Grafik

9

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım

10

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

11

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat

12

Kuyumculuk Teknolojisi

13

Laboratuvar Hizmetleri

14

Maden Teknolojisi

15

Radyo-Televizyon

16

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik

17

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik

18

Sağlık Bilgisi

19

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar

20

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj

21

Teknoloji ve Tasarım

22

Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor

23

Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık

24

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi)

25

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

SÖZLÜ SINAVA İSTANBUL İLİNDE ALINACAK ADAYLARIN ALANLARI

SIRA NO

ALAN ADI

1

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

2

Biyomedikal Cihaz teknolojileri

3

Büro Yönetimi/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

4

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

5

Denizcilik/Gemi Makineleri

6

Denizcilik/Gemi Yönetimi

7

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

8

Gemi Yapımı / Gemi Donatım

9

Gemi Yapımı / Gemi İnşa

10

Gemi Yapımı / Yat İnşa

11

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler

12

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro

13

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

14

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

15

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

16

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon

17

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı

18

Muhasebe ve Finansman

19

Plastik Teknolojisi

20

Psikoloji

21

Rusça

22

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine

23

Tekstil Teknolojisi / Tekstil

24

Uçak Bakım / Uçak Elektroniği

25

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki)

EK-6A - SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV ADAY DEĞERLENDİRME FORMU

I- EĞİTİM BİLİMLERİ VE GENEL KÜLTÜR

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen Puan

Bölüm

Toplamı

1

EĞİTİM BİLİMLERİ

0-10

 

 

2

GENEL KÜLTÜR

0-10

 

II- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen Puan

Bölüm

Toplamı

1

Alanı ile ilgili bir konuyu aktarırken öğrencilerin dikkat ve ilgisini çekecek uyarıcıları nasıl kullanacağını ifade eder ve öğrencilerin öğrenmeye hazır hâle gelmelerine yönelik hangi çalışmaları yapacağını belirtir.

0-5

 

 

2

Öğretim sürecini bütünlük içerisinde, mantıksal bir sırada ve tüm öğrencilerin en üst düzeyde yararlanacağı biçimde nasıl yürüteceğini açıklar.

0-5

 

3

Öğretim sürecini kurgularken hangi sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarını nasıl kullanacağını açıklar ve öğrencilere pekiştirme/tekrar imkânı sağlayacak çalışmalara yönelik örnekler verir.

0-5

 

4

Öğretim süreci kurgusunu açıklarken öğretmenlik meslek yeterliklerini ön plana çıkaracak tutum ve davranışlar sergiler.

0-5

 

III- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen Puan

Bölüm

Toplamı

1

Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

0-5

 

 

2

Sesi anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

0-5

 

3

Konuşurken beden dilini etkin olarak kullanır.

0-5

 

4

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

0-5

 

IV- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen Puan

Bölüm

Toplamı

1

Alanla ilgili konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir. Teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklar.

0-5

 

 

2

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar tutarlılık arz eder.

0-5

 

3

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini alanıyla ilişkilendirerek ifade eder.

0-5

 

4

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin alanıyla ilgili değerlendirmeler yapar, örnekler verir.

0-5

 

V- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen Puan

Bölüm

Toplamı

1

Temsil edeceği mesleğe uygun davranışlar sergiler.

0-5

 

 

2

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan rahatça ifade eder.

0-5

 

3

Alanıyla ilgili konuyu kendine özgü fikirlerle açıklar ve yorum yapar.

0-5

 

4

Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır.

0-5

 

AÇIKLAMA

TOPLAM PUAN

 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV ADAY DEĞERLENDİRME FORMU
(
REHBERLİK ALANI)

I- EĞİTİM BİLİMLERİ VE GENEL KÜLTÜR

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen Puan

Bölüm

Toplamı

1

EĞİTİM BİLİMLERİ

0-10

 

 

2

GENEL KÜLTÜR

0-10

 

II- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen Puan

Bölüm

Toplamı

1

Alanı ile ilgili bir çalışma yaparken öğrencilerin dikkat ve ilgisini çekecek uyarıcıları nasıl kullanacağını ifade eder ve öğrencilerin çalışmalara hazır hâle gelmelerine yönelik hangi etkinlikleri gerçekleştireceğini belirtir.

0-5

 

 

2

Sürecin bütünlük içerisinde, mantıksal bir sırada ve öğrencilerin en üst düzeyde yararlanacağı biçimde nasıl yürüteceğini açıklar.

0-5

 

3

Süreçte hangi araçları/bireyi tanıma tekniklerini kullanacağını belirtir ve bu araçlardan elde edilen sonuçları nasıl kullanacağını açıklar.

0-5

 

4

Süreç kurgusunu açıklarken öğretmenlik meslek yeterliklerini ön plana çıkaracak tutum ve davranışlar sergiler.

0-5

 

III- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen Puan

Bölüm

Toplamı

1

Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

0-5

 

 

2

Sesi anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

0-5

 

3

Konuşurken beden dilini etkin olarak kullanır.

 

 

 

0-5

 

4

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

0-5

 

               

IV- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen Puan

Bölüm

Toplamı

1

Alanla ilgili konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir. Teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklar.

0-5

 

 

2

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar tutarlılık arz eder.

0-5

 

3

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini alanıyla ilişkilendirerek ifade eder.

0-5

 

4

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin alanıyla ilgili değerlendirmeler yapar, örnekler verir.

0-5

 

V- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ

No

Yeterlik

Puan

Değeri

Verilen Puan

Bölüm

Toplamı

1

Temsil edeceği mesleğe uygun davranışlar sergiler.

0-5

 

 

2

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan rahatça ifade eder.

0-5

 

3

Alanıyla ilgili konuyu kendine özgü fikirlerle açıklar ve yorum yapar.

0-5

 

4

Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır.

0-5

 

AÇIKLAMA

TOPLAM PUAN

 

TAKVİM

Sözlü Sınavların Başlangıcı

 

İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri

İl Adı

Telefon Numarası (Santral)

Dâhili No

Kurumsal E-Posta Adresi

Faks Numarası

ADANA

(0 322) 200 91 00

(0 322) 200 91 47

(0 322) 200 91 48

(0 322) 200 91 49

(0 322) 200 91 50

(0 322) 200 91 51

 

[email protected]

(0 322) 200 92 99

ADIYAMAN

(0 416) 216 11 81

1534

[email protected]

(0 416) 216 45 70

AFYONKARAHİSAR

(0 272) 213 76 03

1310

1314

[email protected]

(0 272) 213 76 05

AĞRI

(0 472) 280 94 00

9456

[email protected]

(0 472) 280 94 50

AKSARAY

(0 382) 213 68 40

125

126

127

[email protected]

(0 382) 213 68 14

AMASYA

(0 358) 211 04 00

2020

2022

2024

2025

3030

[email protected]

(0 358) 218 50 31

ANKARA

(0 312) 306 86 41

(0 312) 306 86 42

(0 312) 306 86 43

(0 312) 306 86 46

(0 312) 306 86 47

(0 312) 306 86 48

(0 312) 306 86 49

(0 312) 306 86 50

 

[email protected] [email protected]

(0 312) 306 87 93

ANTALYA

(0 242) 238 60 00

130

[email protected]

(0 242) 238 61 11

ARDAHAN

(0 478) 280 75 00

7504

7508

7551

[email protected]

(0 478) 280 75 63

ARTVİN

(0 466) 280 98 00

9811

9821

9827

9830

[email protected]

(0 466) 280 98 59

AYDIN

(0 256) 215 10 28

1301

1312

[email protected]

[email protected]

(0 256) 225 12 68

BALIKESİR

(0 266) 277 10 00

(0 266) 277 10 41

(0 266) 277 10 74

1041

1074

[email protected]

(0 266) 277 10 66

İl Adı

Telefon Numarası (Santral)

Dâhili No

Kurumsal E-Posta Adresi

Faks Numarası

BARTIN

(0 378) 227 68 90

438

439

440

441

442

[email protected]

[email protected]

(0 378) 227 16 96

BATMAN

(0 488) 280 72 00

7245

7272

[email protected]

(0 488) 280 72 78

(0 488) 280 72 79

BAYBURT

(0 458) 280 69 00

6906

[email protected] [email protected]

(0 458) 280 69 69

BİLECİK

(0 228) 280 11 00

1180

[email protected]

(0 228) 280 11 99

BİNGÖL

(0 426) 219 12 76

(0 505) 484 49 52

(0 541) 541 41 43

1212

[email protected]

(0 426) 219 13 99

BİTLİS

(0 434) 280 13 00

1343

1344

[email protected]

(0 434) 280 13 59

BOLU

(0 374) 280 14 00

1467

1468

1469

1470

[email protected]

(0 374) 280 14 50

BURDUR

(0 248) 233 11 19

3811

4233

4236

[email protected]

(0 248) 233 13 43

BURSA

(0 224) 445 16 00

1622

1747

1748

1752

[email protected]

(0 224) 445 18 10

ÇANAKKALE

(0 256) 217 12 72

(0 286) 217 11 35

(0 286) 217 19 87

128

134

[email protected]

(0 286) 217 29 72

ÇANKIRI

(0 376) 213 15 36

 

[email protected] [email protected]

(0 376) 213 10 16

ÇORUM

(0 364) 224 02 01

132

133

134

135

136

[email protected]

[email protected]

(0 364) 213 83 53

DENİZLİ

(0 258) 234 20 00

2044

2045

[email protected]

(0 258) 234 20 99

DİYARBAKIR

(0 412) 322 21 00

2179

2180

2189

2243

[email protected]

(0 412) 322 22 47

İl Adı

Telefon Numarası (Santral)

Dâhili No

Kurumsal E-Posta Adresi

Faks Numarası

DÜZCE

(0 380) 524 13 80

1662

1663

1665

[email protected]

(0 380) 524 13 83

EDİRNE

(0 284) 212 61 22

1701

1703

1704

1705

1706

[email protected]

(0 284) 212 61 26

ELAZIĞ

(0 424) 238 50 24

143

[email protected]

(0 424) 233 36 70

ERZİNCAN

(0 446) 214 20 73

1116

[email protected]

(0 446) 214 11 85

ERZURUM

(0 442) 234 48 00

120

152

166

[email protected] [email protected]

(0 442) 235 10 32

ESKİŞEHİR

(0 222) 280 26 35

(0 222) 280 26 36

(0 222) 280 26 37

(0 222) 280 26 38

(0 222) 280 26 39

(0 222) 280 26 40

 

[email protected]

(0 222) 280 27 28

GAZİANTEP

(0 342) 280 27 76

2784

[email protected]

(0 342) 280 28 47

GİRESUN

(0 454) 215 75 25

107

108

109

[email protected]

(0 454) 215 75 22

GÜMÜŞHANE

(0 456) 213 10 77

171

[email protected]

(0 456) 213 10 17

HAKKARİ

(0 438) 280 30 00

3008

3017

3037

[email protected]

(0 438) 280 30 51

HATAY

(0 326) 227 68 68

 

[email protected]

(0 326) 227 69 69

IĞDIR

(0 476) 280 76 38

(0 476) 280 76 39

 

[email protected]

[email protected]

(0 476) 280 76 50

ISPARTA

(0 246) 280 32 00

3226

[email protected]

(0 246) 280 32 78

(0 246) 280 32 79

İSTANBUL

(0 212) 384 34 00

3456

3457

3458

3459

3461

3462

[email protected]

(0 212) 384 34 25

İZMİR

(0 232) 280 35 00

3667

3669

3670

3671

[email protected]

(0 232) 280 38 47

İl Adı

Telefon Numarası (Santral)

Dâhili No

Kurumsal E-Posta Adresi

Faks Numarası

KAHRAMANMARAŞ

(0 344) 216 46 00

(0 344) 216 46 51

(0 344) 216 46 52

4651

4652

[email protected]

(0 344) 216 47 09

KARABÜK

(0 370) 412 22 80

4021

4022

4023

4024

[email protected]

(0 370) 424 23 33

KARAMAN

(0 338) 280 70 39

7039

7040

7041

[email protected]

(0 338) 280 70 99

KARS

(0 474) 212 82 26

255

[email protected]

(0 474) 223 78 21

KASTAMONU

(0 366) 290 37 00

(0 366) 290 38 00

3747

[email protected]

(0 366) 214 64 94

KAYSERİ

(0 352) 330 11 25

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1017

[email protected]

(0 352) 320 95 03

KIRIKKALE

(0 318) 222 01 33

(0 318) 222 01 44

(0 318) 222 61 05

(0 318) 222 61 07

(0 318) 222 61 08

(0 318) 224 61 06

1623

1624

1625

1642

[email protected]

(0 318) 224 25 59

KIRKLARELİ

(0 288) 214 10 74

117

[email protected] [email protected]

(0 288) 214 11 27

KIRŞEHİR

(0 386) 213 50 51

1707

[email protected]

(0 386) 213 10 03

KİLİS

(0 348) 813 28 28

(0 348) 813 53 69

122

[email protected]

(0 348) 813 12 64

KOCAELİ

(0 262) 300 58 58

5835

5845

5846

[email protected]

(0 262) 321 15 54

KONYA

(0 332) 353 30 50

1116

1117

[email protected]

(0 332) 353 30 57

KÜTAHYA

(0 274) 280 43 00

4304

4376

4378

[email protected]

(0 274) 280 43 98

MALATYA

(0 422) 280 44 00

4445

4446

4447

4448

[email protected]

(0 422) 280 45 49

İl Adı

Telefon Numarası (Santral)

Dâhili No

Kurumsal E-Posta Adresi

Faks Numarası

MANİSA

(0 236) 231 46 08

203

[email protected]

(0 236) 231 12 51

MARDİN

(0 482) 212 12 58

1132

[email protected]

(0 482) 212 12 36

MERSİN

(0 324) 329 14 81

(0 324) 329 14 82

(0 324) 329 14 83

265

[email protected]

(0 324) 327 35 18

MUĞLA

(0 252) 280 48 00

4826

4839

[email protected]

(0 252) 280 48 69

MUŞ

(0 436) 212 35 83

125

131

[email protected]

(0 436) 212 19 88

NEVŞEHİR

(0 384) 213 79 33

118

163

[email protected]

(0 384) 213 20 68

NİĞDE

(0 388) 232 32 72

(0 388) 232 32 73

(0 388) 232 32 79

120

121

122

123

124

125

[email protected]

(0 388) 232 32 74

ORDU

(0 452) 233 16 29

1739

1748

[email protected]

(0 452) 225 01 44

OSMANİYE

(0 328) 826 17 83

2026

[email protected]

(0 328) 825 03 30

RİZE

(0 464) 280 53 00

5329

[email protected]

(0 464) 280 53 17

SAKARYA

(0 264) 251 36 14

1311

[email protected]

(0 264) 251 36 11

SAMSUN

(0 362) 435 80 63

216

235

[email protected]

(0 362) 432 48 54

SİİRT

(0 484) 223 10 28

132

[email protected]

(0 484) 223 22 98

SİNOP

(0 368) 261 19 87

116

164

165

213

215

[email protected]

(0 368) 261 15 07

SİVAS

(0 346) 280 58 00

5836

5837

5838

5844

[email protected]

(0 346) 280 59 48

ŞANLIURFA

(0 414) 280 63 00

6338

6339

6340

6341

6375

[email protected]

(0 414) 280 63 99

ŞIRNAK

(0 486) 216 15 61

123

[email protected]

(0 486) 216 15 53

TEKİRDAĞ

(0 282) 261 20 11

116

[email protected]

(0 282) 261 87 22

İl Adı

Telefon Numarası (Santral)

Dâhili No

Kurumsal E-Posta Adresi

Faks Numarası

TOKAT

(0 356) 214 10 17

302

303

304

334

[email protected]

(0 356) 214 11 86

TRABZON

(0 462) 230 20 94

1100

1119

1120

[email protected]

(0 462) 230 20 96

TUNCELİ

(0 428) 280 62 00

6248

6250

6251

[email protected]

(0 428) 280 62 00

UŞAK

(0 276) 280 64 00

6471

6472

6473

6546

[email protected]

(0 276) 280 65 34

VAN

(0 432) 222 41 62

182

247

270

[email protected]

(0 432) 222 41 61

YALOVA

(0 226) 811 00 25

1204

1205

1249

[email protected]

(0 226) 814 11 35

YOZGAT

(0 354) 280 66 00

6632

6633

6634

6635

[email protected]

(0 354) 280 66 69

ZONGULDAK

(0 372) 280 67 00

 

[email protected]

(0 372) 280 67 99

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler