BIST 100 4.755,09 %3.81 Dolar 20,11 %0.62 Euro 21,57 %0.86 Altın Gram 1.259,64 %0.78 Brent Petrol 76,27 %-0.88 Bitcoin 27.910,98 %2.84
,

Yurtdışındaki oylar nasıl getirilecek?

Yurt Dışında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt Dışı îlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, Kargo İşlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarına Dair Yüksek Seçim Kurulunun 18/03/2023 Tarihli ve 2023/152 Sayılı Kararı ve Eki Yurt Dışında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, Kargo İşlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarına Dair 203 Sayılı Genelge yayımlandı

Yurtdışındaki oylar nasıl getirilecek?

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimi nedeniyle alınacak önlemler ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar resmi gazetede yayımlandı.

Alınan karara göre İstanbul Havalimanı Kargo operasyon merkezinde kurulacak olan Arnavutköy 4'ncü geçici gümrük kapısı seçim kurulu, oy pusulalarının yurtdışına gönderilmesi ile yurtdışından gelen oy torbalarının teslim alınarak yurtdışı ilçe seçim kuruluna ulaştırılmasını sağlayacak.

Tüm dünya ile bağlantılı olması ve aktarmaya kalmaması suretiyle güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklerle daha hızlı ulaşım imkanı nedeniyle, oy pusuluların temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarının getirilmesi için kargo/kurye kabul teslim yeri İstanbul Havalimanı olarak belirlendi.

Yurtdışında Türk vatandaşlarının kullandıkları oy pusulaları ise THY'den kiralanacak uçaklarla getirilecek. Getirilecek olan oy torbalarının teslim yeri ise Ankara Esenboğa Havalimanı olarak belirlendi.

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/152

KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının onüçüncü bendinde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulması ve yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak, Yüksek Seçim Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.

298 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde de, oy pusulaları ile arkası kendi mührüyle mühürlenmiş oy zarflarını ve diğer seçim araç ve gereçlerini oy verme işleminin başlayacağı günden en geç yedi gün önce Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili yurt dışı temsilciliklerinde hazır bulunacak şekilde göndermek veya gerekli görülmesi halinde oy sandığı, oy verme kabinleri gibi araçların mahallinden teminini Dışişleri Bakanlığından istemek, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

298 sayılı Kanun’un 94/C maddesinin onbirinci fıkrasında ise, "Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, yurt içerisinde oy verme süresi bittikten sonra, yurt dışından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları, genel esaslara uygun bir şekilde, Yurt Dışı îlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak sayım ve dökümü yaptırılır ve tutanak altına aldırılır..." hükmüne yer verilmiştir.

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde; 298 sayılı Kanun gereği Yurt Dışında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt Dışı îlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, Kargo İşlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarına Dair 203 sayılı Genelge taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde Yurt Dışında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt Dışı îlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, Kargo İşlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarına Dair 203 sayılı Genelge'nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

 1. 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacı ile “Yurt Dışında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt Dışı îlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, Kargo İşlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarına Dair 203 sayılı Genelge”nin kabulüne ve Genelge'nin bu Kararın eki sayılmasına,

 1. Kararın ve eki Genelge'nin;

 1. Dışişleri Bakanlığına,

 2. Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

 3. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne,

ç) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına,

 1. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına (THY),

 2. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine (PTT),

 3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne (DHMİ),

 4. İstanbul Valiliği’ne (İstanbul Hava Meydanı Mülki İdare Amirliği), gönderilmesine,

 1. Kararın ve eki Genelge'nin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

18.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

YURT DIŞINDA KULLANILACAK SEÇİM MALZEMELERİNİN MAHALLİNE
GÖNDERİLMESİ, KULLANILAN OY PUSULALARININ YURT DIŞI İLÇE SEÇİM
KURULUNA ULAŞTIRILMASI, KARGO İŞLEMLERİ VE SÜRECİ İLE SINIR
ÜLKELERDEN DİPLOMATİK KURYE ARACILIĞIYLA GETİRİLECEK
MALZEMELERİN TESLİMİNİN USUL VE ESASLARINA DAİR

203 SAYILI GENELGE

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelge’nin amacı; 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde yurt dışında kullanılacak seçim malzemelerinin mahalline gönderilmesi, oy pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması, kargo işlemleri ve süreci ile belirlenen ülkelerden diplomatik kurye aracılığıyla getirilecek tüm malzemelerin teslimiyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- Bu Genelge'de geçen;

 1. Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu: Oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılmasını sağlamak, oy torbaları ulaştırma komisyonu kurmak ve İstanbul Havalimanında kargo operasyon merkezinde görev yapmak üzere ayrıca kurulan geçici gümrük kapısı seçim kurulunu,

 2. DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

 1. Diplomatik Kargo: Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışı temsilciliklerinin birbirleri arasında teatide bulundukları, gönderen birimin mührünü taşıyan kargoları,

ç) Diplomatik Kurye: 1961 Tarihli "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi" kapsamında izin verilen, diplomatik çanta ve kapları teşkil eden paketleri ve sayısını belirten bir resmî belge ile taşımak üzere Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen diplomatik pasaport hamili kişileri,

 1. Diplomatik Torba: îçine sığabileceği kadar oy torbasının konulduğu ve ağzı diplomatik mühür ile mühürlenmiş, üzerinde "Diplomatik Torba, Dışişleri Bakanlığı, Ankara" ibareleri bulunan torbaları,

 2. Gümrük İşlemi: Gönderilen veya alman diplomatik kargolara dair, ilgili ülke gümrüğünde Dışişleri Bakanlığı, dış temsilcilikler ya da aracı firmalar tarafından gerçekleştirilen işlemleri,

 3. Oy Torbası: Torbaya konması icap eden evrak ile kullanılan oy pusulalarının bulunduğu kapalı zarfları içeren ağzı sandık kurulu mührüyle mühürlü torbayı (Oy kullanmanın son günü açılmış paketten kullanılmayarak artan oy pusulaları ve zarflar da eklenecektir.),

 4. Oy Torbalan Nakil Komisyonu: Oy torbalarının yurda getirilmesi için kiralanan uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat etmek, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret etmek ve bu oy torbalarını Esenboğa Havalimanında Yurt Dışı îlçe Seçim Kuruluna teslim etmekle görevli;

Yurt Dışı îlçe Seçim Kurulu Başkam tarafından 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 19’uncu maddesinde öngörülen usule göre belirlenecek iki kamu görevlisi üye, Yüksek Seçim Kurulunda temsilci bulundurma hakkına sahip siyasi partilerin bildirecekleri birer asıl, birer yedek üye ile kurulan ve kamu görevlisi üyelerden en kıdemlisinin başkanlık yapacağı komisyonu,

ğ) Oy Torbaları Ulaştırma Komisyonu: İlgili geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanı tarafından 298 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinde öngörülen usule göre belirlenecek iki asıl iki yedek kamu görevlisi üye, Yüksek Seçim Kurulunda temsilci bulundurma hakkına sahip siyasi partilerin bildirecekleri birer asıl, birer yedek üye ile kurulan, ilgili geçici gümrük kapısı seçim kurulları tarafından diplomatik kuryeden teslim alman oy torbalarını gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle Yurt Dışı îlçe Seçim Kuruluna teslim etmekle görevli komisyonu,

 1. Özel Taşıma Konteyneri: AKE ve AKH olarak tanımlanan konteyneri,

ı) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

 1. Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu: Yurt dışı temsilciliklerde oyları saklamak ve İlçe Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli sandık kurulunu,

 2. THY: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığım,

ifade eder.

Seçim malzemelerinin taşınması

MADDE 3- Bu Genelge'de sayılan seçim araç ve malzemeleri;

 1. Dış temsilcilikler ve ülkemiz arasında diplomatik kargo/kurye yöntemiyle ve mümkün olan yerlerde THY vasıtasıyla, belirlenen temsilciliklerde ve aşamalarda kiralanacak uçakla,

 2. Yurt içinde PTT Kargo veya THY vasıtasıyla,

taşınacaktır.

Teslim alma ve verme yerleri

MADDE 4- a) Tüm dünya ile bağlantılı olması ve aktarmaya mahal kalmaması suretiyle güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklere daha hızlı ulaşım imkânları nedeniyle, oy pusulalarının temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarının getirilmesi için kargo/kurye kabul ve teslim yeri olarak İstanbul, İstanbul Havalimanı belirlenmiştir.

 1. Kiralanacak uçaklarla getirilecek oy torbalarının teslim yeri Ankara Esenboğa Havalimanıdır.

 2. Seçim oy verme araçları ile kırtasiye malzemelerinin kargo kabul ve teslim yeri Ankara Esenboğa ve İstanbul Havalimanlarıdır.

ç) Karayolu ve denizyolu ile diplomatik kurye beraberinde getirilecek oy torbaları, (Rodos için Marmaris, Gümülcine için İpsala, Burgaz için Dereköy, Nahçıvan için Aralık (Dilucu) ve Batum için Sarp) sınır kapılarında oy verme işlemlerini yerine getirmek üzere kurulan geçici gümrük kapısı seçim kuruluna teslim edilir.

Seçim malzemeleri

MADDE 5- Yurt dışı temsilciliklerimize gönderilmesi öngörülen seçim malzemeleri aşağıda sıralanmaktadır.

 1. Oy sandığı,

 2. Oy verme kabini (Paravan),

 3. Istampa,

 4. Oy zarfı,

 5. Birleşik oy pusulası,

 6. Kalem,

 7. Mürekkep,

 8. Basılı evrak,

 9. İp,

 10. Mühür (TERCİH/EVET)

 11. Genelgeler,

 12. Tutanak defteri,

 13. Mühür mumu,

 14. Oy torbası,

 15. Kese zarf,

 16. Bağlama kartonu,

 17. Mühür kesesi,

 18. Sandık kurulu mührü,

 19. Mühür kartuşu,

 20. Selobant,

 21. Ambalaj lastiği,

 22. Plastik kargo torbası kelepçesi,

 23. Diplomatik torba,

 24. Görme engelliler için hazırlanan oy kullanma şablonu,

 25. Öngörülecek diğer seçim malzemeleri.

Kargo plânlaması

MADDE 6- 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde kullanılmak üzere yurt dışına gönderilecek ve seçim sonunda yurda getirilecek seçim malzemelerinin sevkiyatı, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 4 aşama olarak belirlenmiştir. Bu aşamalar;

 1. İhtiyaç duyulan yerlere seçimde kullanılacak oy verme araçları ile kırtasiye malzemelerinin gönderilmesi,

 2. Oy pusulalarının gönderilmesi,

 3. Oy torbalarının getirilmesi,

ç) Kalan seçim malzemelerinin getirilmesi,

şeklinde plânlanmıştır. Seçim takvimi ve kargo süreci göz önünde bulundurularak (a) ve (b) aşamaları birlikte yapılabilir.

Kargo gönderim usulleri

MADDE 7- Yurt dışı temsilciliklere gönderilecek/yurt dışı temsilciliklerden geri gelecek seçim malzemelerinin taşınması;

 1. Diplomatik kargo,

 2. Diplomatik kurye,

olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilir.

Kargo operasyon merkezi

MADDE 8- Dış temsilciliklere gönderilecek ve dış temsilciliklerden gelecek seçim malzemelerine yönelik kargo işlemleri için İstanbul Hava Meydanı Mülki İdare Amirliğince apron içerisinde uygun görülecek, gönderilen ve gelen kargoları almaya elverişli, elektrik ve internet altyapısı mevcut bir mekân, seçim için belirlenecek bir süre için kargo operasyon merkezi olarak kullanılmak üzere geçici olarak Yüksek Seçim Kuruluna tahsis edilir.

Oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması işlemleri, Dışişleri Bakanlığınca yurt dışına oy pusulaları paketlerini gönderme aşamasında gümrük işlemlerinin yapılması ve diplomatik mühürle mühürlenmesi, gelen oy torbalarının teslim alınması aşamasında diplomatik torbaların mühürlerinin açılması işlemlerini müteakiben kargo kabul ve teslimi Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından yapılır. Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, tahsis edilen kargo operasyon merkezinde görev yapar, bu merkezde diplomatik kargoların açılış işlemleri ve gümrük işlemlerini yapmak üzere Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek yeteri kadar görevli bulunur. Kurul üyeleri ile Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin bu merkeze giriş ve çıkışları için gereken tedbirler İstanbul Hava Meydanı Mülki İdare Amirliğince, güvenliğine ilişkin tedbirler ise Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca alınır.

Seçim malzemelerinin gönderilme aşamaları

MADDE 9- Seçimlerde kullanılmak üzere yurt dışı temsilciliklere gönderilecek ve seçim sonunda yurda getirilecek seçim malzemelerinin sevkiyatı, 3 temel aşama olarak belirlenmiştir. Bu aşamalar;

 1. İhtiyaç duyulan yerlere seçimde kullanılacak oy verme araçları ile kırtasiye malzemelerinin gönderilmesi;

Yurt Dışı îlçe Seçim Kurulu tarafından paketlenen seçim malzemelerinin, Dışişleri Bakanlığı personelince diplomatik kargo mühürleme işlemleri yapılır. Söz konusu malzemelerin Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu koordinasyonunda PTT veya THY tarafından Ankara Esenboğa veya İstanbul Havalimanına taşınmasını müteakip yine Dışişleri Bakanlığı personelince gümrük işlemleri tamamlanarak THY Kargo yetkililerine teslimi sağlanır. Güvenliğe ilişkin tedbirler ise Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca alınır.

Temsilciliklerde ihtiyaç miktarından fazla olan seçim malzemeleri, Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik kargo veya diplomatik kurye yöntemi ile ihtiyaç duyulan temsilciliklere aktarılır. Aktarılacak malzeme miktarı, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Dışişleri Bakanlığına bildirilir.

Malzemeler THY tarafından dış temsilciliklerde kurulacak Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarına teslim edilir.

 1. Birleşik oy pusulalarının basımı ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmesi;

Birleşik oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulunca bastırılır ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna teslim edilir.

Oy pusulaları basımın yapıldığı mekânda Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından her temsilcilik için ayrı ayrı paketlenerek etiketlenir.

 1. Oy pusulalarının THY ile kargo olarak gönderilmesi halinde;

 • Her temsilcilik için ayrı ayrı hazırlanan oy pusulası paketleri, temsilciliklere göre diplomatik torbalara konulur. Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik kargo olarak mühür mumu ile mühürlenir.

 • Hazırlanan oy pusulası paketlerinin bulunduğu diplomatik torbalar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı veya Yüksek Seçim Kurulu kontrolünde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak PTT Kargo aracılığıyla karayolundan İstanbul Havalimanındaki kargo operasyon merkezine getirilir.

 • Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından Ankara Esenboğa Havalimanına getirilecek oy pusulası paketlerinin bulunduğu diplomatik torbalar, Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Esenboğa Havalimanında gümrükleme işlemleri tamamlandıktan sonra THY yetkililerine teslim edilir.

 • İstanbul Havalimanındaki kargo operasyon merkezine getirilecek oy pusulası paketlerinin bulunduğu diplomatik torbalar, Amavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca PTT Kargodan teslim alınıp Dışişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanında gümrükleme işlemleri tamamlandıktan sonra THY yetkililerine teslim edilir.

 • Oy pusulası paketlerinin bulunduğu diplomatik torbalar THY tarafından varış noktalarına taşınır. Diplomatik kargo gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra Sandık Saklama ve Ulaştırma kurulları tarafından teslim alınır.

 1. Oy pusulalarının diplomatik kurye ile gönderilmesi halinde;

Her temsilcilik için ayrı ayrı hazırlanan oy pusulası paketleri, temsilciliklere göre diplomatik torbalara konulur. Dışişleri Bakanlığı tarafından kurye seyahatinden hemen önce mühür mumu ile mühürlenir.

Bu taşıma yönteminde oy çantaları veya oy torbaları kullanılır.

Oy çantaları;

 • İhtiyaç duyulması halinde, oyların uçağın yolcu bölümünde, kurye (yolcu) beraberinde, uluslararası standartlara uygun, yolcu ve uçuş güvenliğini tehdit etmeyecek boyutlardaki çantalarla, ilave koltuk satın alınmak,

Oy torbaları;

 • Uçakla götürülmesi halinde uçağın yolcu bölümünde, diplomatik kurye (yolcu) beraberinde, diplomatik kurye sayısının yeterli olmaması halinde ilave koltuk satın alınmak,

suretiyle taşınır.

Diplomatik kurye, mühürlü torbaları temsilcilikte Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarına bizzat teslim eder.

 1. İkinci tur oy pusulalarının kiralanacak uçak ile gönderilmesi;

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde, Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile yukarıda belirtilen hususlara uyularak ikinci tur için bastırılan oy pusulalarının kiralanacak uçaklar ile gönderilmesi de mümkündür. İkinci tur oy pusulalarımn gönderilmesi için kiralanacak uçağın güzergâhı da Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

 1. Kullanılan oy torbalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna getirilmesi

 1. Kiralanacak uçak ile:

Avrupa’da Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde kullanılan oyların ülkemize getirilmesi için uçak kiralanır. THY ve Dışişleri Bakanlığı görüşüyle belirlenecek güzergâhı izlemek suretiyle oy torbaları uçakla ülkemize getirilir.

Uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat etmek, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret etmek ve bu oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ankara'da teslim etmekle görevli Oy Torbaları Nakil Komisyonu yer ahr.

Uçakta, Oy Torbaları Nakil Komisyonu ile birlikte ayrıca Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir diplomatik kurye ve yanında yeteri kadar personel ile Yüksek Seçim Kurulunca görevlendirilecek yeterli sayıda personel yer alır.

Oy Torbaları Nakil Komisyonu ile Yüksek Seçim Kurulunca görevlendirilecek personelin harcırahları ve yol giderleri, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından seçim giderleri tertibinden ödenir.

Uçakların kalkış yeri İstanbul Havalimanı olup, Oy Torbaları Nakil Komisyonu başkan ve üyeleri, Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilen diplomatik kurye ve yeteri kadar personel ile Yüksek Seçim Kurulunca görevlendirilen personel, kiralanan uçağa İstanbul Havalimanında binerler.

Bu taşıma yönteminde oy torbaları, havayolu özel taşıma konteyneri ile kiralanan uçağın kargo bölümünde taşınır.

Kiralanan uçak, İstanbul Havalimanından kalkar ve kalkmadan önce uçakla birlikte seyahat edecek olan Oy Torbaları Nakil Komisyonu tarafından uçağın kargo bölümü ile yolcu bölümünün boş ve güvenlikli olduğu kontrol edilerek tutanağa bağlanır.

Uçağın iniş yapacağı noktalar; Berlin, Kopenhag, Stockholm, Londra, Köln, Münih ve Liyon olarak belirlenmiştir.

Belirlenen noktalardaki toplam yük dikkate alındığında ve güzergâhın süresinde tamamlanabilmesi için üç uçak kiralaması yapılacaktır. Buna göre;

 • Sefer 1; Îstanbul-Berlin-Kopenhag-Stockholm-Londra-Ankara,

 • Sefer 2; Îstanbul-Münih-Liyon-Ankara,

 • Sefer 3; İstanbul-Köln-Ankara,

olarak belirlenmiştir.

İhtiyaç görülmesi ve THY'nin önerisi, Dışişleri Bakanlığının teklifi, Yüksek Seçim Kurulunun onayı ile sefer sayısı, belirlenen iniş noktaları ve güzergâhlarda değişiklikler yapılabilir.

Oy Torbaları Nakil Komisyonu, güzergâh boyunca eşkal (iniş-kalkış) yapılan merkezlerde, bulunulan ülke makamlarından izin alınabilmesi halinde uçak altına inip havayolu özel taşıma konteynerlerini Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulundan teslim alarak uçağa yüklenmesine nezaret eder. îzin alınamaması durumunda uçakta bulunan diplomatik kuryenin uçak altına inmesi suretiyle tutanakla teslim alınır.

Uçağın belirlenen güzergâh boyunca eşkal yapacağı merkezlerde yapılması gereken işlemler aşağıda yer almaktadır:

Anılan merkezlere hangi dış temsilciliklerin oy torbalarını getirecekleri THY ve Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu nezaretinde, kullanamayarak artan oy pusulaları, zarflar ve torbaya konması icap eden diğer evrak ile kullanılan oy pusulalarının bulunduğu kapalı zarfları içeren ağzı mühürlü oy torbaları, saklandığı mekânda ilgili temsilcilik tarafından diplomatik torbalara konularak mühürlenir. Her bir diplomatik torbanın içinde kaç adet oy torbası olduğu mühür kartonuna yazılır.

Diplomatik torbalar, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu nezaretinde, diplomatik kurye tarafından, kiralanan uçağın ineceği havalimanına gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle karayoluyla getirilir.

Diplomatik torbalar, havalimanında gümrükleme işlemi tamamlanarak Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu nezaretinde özel taşıma konteynerlerine yerleştirilir. Özel taşıma konteynerleri, THY tarafından mühürlenerek mümkünse şeffaf filmle (streç) kaplanır. Bulunulan ülke makamlarının izin vermesi halinde, bu sürece her temsilciliğe ait Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulları nezaret eder. Tüm Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulları için gerekli iznin alınamaması durumunda Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulları eşkal yapılan yerdeki Sandık Saklama ve Ulaştırma Kuruluna diplomatik torbaları tutanakla teslim eder.

Teslim alan Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu, bulunulan ülke makamlarından izin alınabildiği takdirde, diplomatik torbaların özel taşıma konteynerlerine yerleştirilmesine ve THY tarafından YSK logolu bantlarla bantlanmasına nezaret eder. Eşkal yapılan yerdeki Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu özel taşıma konteynerlerini tutanakla uçak ile birlikte seyahat etmekte olan Oy Torbaları Nakil Komisyonuna, bunun mümkün olmaması halinde diplomatik kuryeye teslim eder. Bulunulan ülke makamları izin verdiği takdirde Oy Torbaları Nakil Komisyonu uçaktan inerek, özel taşıma konteynerlerini Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulundan teslim alır, özel taşıma konteynerlerinin uçağın kargo bölümüne yüklenmesine de nezaret eder.

Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu üyelerinin paketleme ve yükleme, Oy Torbaları Nakil Komisyonunun yükleme işlemine nezaret edebilmeleri ve her iki komisyonun bu paketlerin teslim/tesellümüne ilişkin işlemleri yapabilmeleri için uçak altına girebilmelerine dair izinler Dışişleri Bakanlığınca alınır.

Her aşaması siyasi partili üyelerin de bulunduğu Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu ile Oy Torbaları Nakil Komisyonu nezaretinde yapılan taşıma sonrası Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen diplomatik torbalar, diplomatik mühürleri Dışişleri Bakanlığı yetkililerince söküldükten sonra Oy Torbaları Nakil Komisyonunca Yurt Dışı ilçe Seçim Kuruluna tutanakla teslim edilir. Yurt Dışı ilçe Seçim Kurulu gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle teslim aldığı torbaları oyların sayılacağı yere taşıyarak sayıma kadar güvenlik altına ahr.

 1. Diplomatik kurye yöntemi ile:

Bu taşıma yönteminde Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu tarafından oy torbaları ve çantalar diplomatik kuryeye tutanakla teslim edilir.

Oy çantaları;

 • İhtiyaç duyulması halinde, oyların uçağın yolcu bölümünde, kurye (yolcu) beraberinde, uluslararası standartlara uygun, yolcu ve uçuş güvenliğini tehdit etmeyecek boyutları haiz çantalarla, ilave koltuk satın alınmak,

Oy torbaları;

 • Uçakla getirilmesi halinde uçağın yolcu bölümünde, diplomatik kurye (yolcu) beraberinde, diplomatik kurye sayısının yeterli olmaması halinde ilave koltuk satın alınmak,

 • Deniz/karayoluyla sımr kapısına getirilmesi halinde ise diplomatik kurye yanında ve bulunulan ülke şartlarına göre gerekli güvenlik önlemleri alınmak,

suretiyle taşınır.

Oy torbalarının bulunduğu diplomatik torbaların mühürleri varış noktasında diplomatik kurye tarafindan açılarak içerisindeki oy torbaları, deniz/karayoluyla gelinen yerlerde sınır kapılarında mevcut ilgili yer geçici gümrük kapısı seçim kurullarına, uçakla gelinen yerlerde ise Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kuruluna diplomatik kurye tarafından tutanakla teslim edilir.

Geçici gümrük kapısı seçim kurulları tarafından 298 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinde öngörülen usule göre belirlenecek iki kamu görevlisi üye ile Yüksek Seçim Kurulunda temsilci bulundurma hakkına sahip siyasi partilerin bildirecekleri birer asıl, birer yedek temsilciden oluşan "Oy Torbaları Ulaştırma Komisyonları" kurulur. Kamu görevlisi üyelerden en kıdemlisi bu komisyona başkanlık eder.

Bu komisyon, gümrük kapısı seçim kurulları tarafından diplomatik kuryeden teslim alman oy torbalarını gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle Yurt Dışı îlçe Seçim Kuruluna Ankara'da teslim etmekle görevlidir.

Gelen oy torbaları;

 • Gümrük kapısı seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da mahallinden temin edilecek bir araç ile,

 • Arnavutköy 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında bulunan diplomatik kuryelerin getirdiği oy torbaları ise PTT Kargo aracılığı ile,

kolluk kuvvetleri nezaretinde karayolu ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılır.

Oy torbaları ulaştırma komisyonlarının harcırahları ve yol giderleri, geçici gümrük kapısı seçim kurulları tarafından seçim giderleri tertibinden ödenir.

Diplomatik kurye yöntemi ile yapılacak oy torbası taşımalarında yurt dışından Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu ile sınır kapılarındaki geçici gümrük kapısı seçim kurullarına teslim aşamalarına kadar Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarında görevli siyasi parti üyeleri gözlemci olarak bulunabilirler.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler