,

Yüksek yargıya zam, sağlıkçılara iyileştirme, geçici işçiye kadro, emekliye zam

Bir çok konuyu düzenleyen Kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. İşte kanunun tam metni

Yüksek yargıya zam, sağlıkçılara iyileştirme, geçici işçiye kadro, emekliye zam

Teklif ile Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları ve Yargıtay ve Danıştay üyelerinin özlük haklarının Anayasa Mahkemesi Başkan veya üyeleri ile aynı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi; yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emekliler ve hak sahiplerine ödenen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL’ye yükseltilmesi; 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenmekte olan bayram ikramiyelerinin 2.000 TL’ye çıkarılması; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılması; 31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden tahsil edilmemiş olanların terkin edilmesi amaçlanmaktadır.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunuldu. Teklifin içerisinde süpriz maddeler var:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederiz.

Teklif ile;

Muharip Gaziler arasındaki aylık farklılıklarının giderilerek, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile Kore Harbinde fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve Kıbrıs Banş Harekatlarına fiilen katılmış olan Türk Vatandaşları İle vefatları nedeniyle dul eşlerine vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup-olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi,

Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca Düzenleme ile;

Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanlan, Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getirilmekte,

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekiİleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oram artırılmakta,

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkam, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oram Anayasa Mahkemesi Başkam ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getirilmekte,

Yargıtay Başkam, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanlarına verilen yüksek hakimlik tazminatı oranlan artırılmakta,

Geçici işçilerin çalıştırılabilecekleri sürenin onbir ay yirmidokuz güne kadar çıkanlması, çahştınldıklan kurumun ihtiyacı doğrultusunda işçilerin yıl boyunca çalışmasına imkân sağlanmakta, çalışma süresinin uzatılması sürecindeki bürokratik işlemler sadeleştirilmekte,

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalıştırılan geçici işçilerin, deneyim sahibi olduklan mevcut işyerlerinde kıdem süresi esasına dayalı olarak sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanmakta,

Sosyal Güvenlik Kurumunca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100’er TL nin 2.000 TL ye yükseltilmesi öngörülmekte,

Yaşlıhk/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL’ye yükseltilmekte,

Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülmekte,

31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanların terkin edilmesi öngörülmekte,

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Muharip Gaziler arasındaki aylık farklılıklarının giderilerek, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşları ile vefatları nedeniyle dul eşlerine vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık Ödenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2 - Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanlan, Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 3 - Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekiİleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanlan, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı (25.000) puan artırılarak, oran, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirilmektedir.

MADDE 4 - Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkam, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 5- Madde ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi öngörülmektedir.

MADDE 6- Madde ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren yabancı kişilere Cumhurbaşkanı karan ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülmektedir.

MADDE 7- Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklann sosyal güvencelerinin olup-olmadığma bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 8- 3303 sayılı Kanun 19/6/1986 tarihinde yürürlüğe girmiş, Kanun kapsamındaki taşınmazların hak sahiplerine devrine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ek 1 ve ek 2 nci maddeler ise 14/11/1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kanunun ek 2 nci maddesinde devri yapılamayacak taşınmazlar belirtilmiş ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu hizmetlerine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar, imar planlan ile kamu hizmetine ayrılan yerler ile özel kanunlar kapsamında kalan yerlerin devrinin yapılamayacağı düzenlenmiştir.
Ancak Kanunun 1986 yılında, söz konusu maddelerin de 1999 yılında yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde bu tarihlerden günümüze kadar taşınmazların hukuki durumlannda bir takım değişiklikler olmuştur.
Bu doğrultuda madde ile, taşınmazların maddede belirtilen durumlarda kalıp kalmadığına ilişkin değerlendirmenin Kanunun yürürlüğe girdiği tarih yerine devir tarihi esas alınmak suretiyle belirlenmesi sağlanarak bu kapsamda kalan taşınmazların mevcut hukuki durumlarına uygun şekilde değerlendirilebilmeleri ayrıca vatandaşların hak sahibi oldukları taşınmazları alabilmeleri ve böylelikle bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca, maddede hak sahiplerinin kanuni ipotek tesis etmek suretiyle taşınmazlarım adlarına tescil ettirmelerine ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle uygulamada karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

MADDE 9- Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik ödeneğine ilişkin ödemeler yapılmakla birlikte geriye dönük kontroller sonucunda fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edilmekte ve buna bağlı olarak oluşan bu fazla ödemelerin iadesi Kurum tarafindan istenilmektedir. İşçilerin, söz konusu fazla ödemeyi iade etmemesi halinde ise yargı yollarına başvurulmak suretiyle alacağın tahsili yoluna gidilmektedir. Yapılan düzenleme ile 31/12/2012 tarihi ve Öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanların terkin edilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 10 - Sosyal Güvenlik Kurumunca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.1 OO’er TL nin 2.000 TL ye yükseltilmesi öngörülmektedir.

MADDE 11 - Madde ile yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL’ye yükseltilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 12 - Madde ile yapılan düzenlemeyle, kuramların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresini uzatma artırılmakta, böylece geçici işçilerin çalıştırıldıkları kuramlarda on iki aya kadar istihdamına imkân sağlanmaktadır. Bununla birlikte, geçici işçilerin çalışma sürelerini uzatma işlemlerinin doğrudan geçici işçiyi çalıştıran idarelerce yapılması yoluyla bürokratik işlemler sadeleştirilmektedir. Kamu İktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç) bakımından ise teşebbüsün ilgili olduğu Bakanlığın, kamu iktisadi teşebbüsünün faaliyet alanına ve ihtiyaçlarının tespitine yönelik uzmanlığından yararlanılmak suretiyle sürecin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 13 - Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çalıştırılmakta olan geçici işçilerin, kıdem esasına göre hizmet süresi en çok olan işçiye öncelik tanınmak kaydıyla, işyerinde çeşitli nedenlerle boşalan sürekli işçi kadrolarına geçişinin yapılması sağlanmaktadır. Düzenlemeyle, geçici işçilerin çalıştırıldığı işyerlerinde kazandıkları bilgi ve deneyimden işyerinin faydalanması, geçici işçinin de istihdam sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 14 - Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkam, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanlanna verilen yüksek hakimlik tazminatı oranları (17.000)’e çıkartılarak Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirilmektedir.

MADDE 15- Madde ile özel kanunları uyarınca yapılan çeşitli ödemeler de dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

MADDE 16- Madde ile 7417 sayıh Kanunla yapılan değişikliğe uyum amacıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (II) ve (V) sayılı cetvelde değişiklik yapılması öngörülmektedir.

MADDE 17 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 18 - Yürütme maddesidir.

İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 30 günlük net asgarî ücret tutarında aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir.”

MADDE 2- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “% 86’sı” ibaresi “% 90’1” olarak, (c) bendinde yer alan “% 83’ü” ibaresi “% 86’sı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- 2802 Kanunun 106 ncı maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerine (40.000); Adalet Bakanlığı Müsteşarı, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar ve diğer hâkim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı İle çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir.”

MADDE 4-2802 sayılı Kanunun I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (a) sırasında yer alan “8000” ibaresi “9000” olarak ve (b) sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) sırası eklenmiş ve sonraki sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

UNVANI

Derece

Ek Göstergeler

b) Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili,

1

8000

c) Birinci sınıf hâkim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı

1

7800

MADDE 5- 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“e) Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası;
Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası, Cumhurbaşkanı karan ve tevcihi ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede veya bunların yol açtığı zararların giderilmesinde üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına verilir.”

MADDE 6- 2933 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Üstün Fedakârlık Nişanı;
Üstün Fedakârlık Nişanı, Cumhurbaşkanı karan ve tevcihi ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede veya bunların yol açtığı zararların giderilmesinde üstün feragat, fedakârlık, başan ve yararlık gösteren yabancı kişilere verilir.”

MADDE 7- 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıklar; ilgililerin kendileri için 30 günlük net asgarî ücret tutan, dul eşler için bu tutann yüzde 75’i, diğer yakınlan için ise yüzde 50’si esas alınarak ödenir. Bu fıkra hükümleri Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarına ekli (V) işaretli Cetvelde sayılanlar hakkında da uygulanır.”

MADDE 8- 5/6/1986 tarihli ve 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:” ibaresi “Devir tarihi itibarıyla;” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Taksitli ödemelerde kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve taksitlendirmeye uygun süreli banka teminat mektubu verilmesi veya devredilen taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi hâlinde, taşınmaz tapuda hak sahibi adına devredilir. Düzenlenen hak sahipliği belgelerinin idarece yazılı olarak tapu idaresine bildirilmesi üzerine, devir ve kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilir.”

MADDE 9 - 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 33- 31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneği başvurularına istinaden yapılan ödemelerden fazla ve yersiz ödeme olduğu tespit edilmiş olup bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Fazla ve yersiz ödeme dava ve icra takibine konu edilmiş ise tüm ferileri ile birlikte terkin edilerek dava ve icra dosyalarmm takip ve tahsil işlemlerine devam edilmez. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilmez.”

MADDE 10 - 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1.100’er TL” İbaresi “2.000’er TL” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11-5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5.500” ibaresi “7.500” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bendi kapsamında vize edilen geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aym vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilir. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkilidir.”

MADDE 13- 5620 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3- (1) 1 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen idare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler; çalıştırıldıkları işyerlerinde bu maddenin yürürlük tarihinden sonra herhangi bir nedenle boşalan sürekli işçi kadrolarına, işyerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak geçirilir. Bu madde kapsamında geçici işçilerin geçişinin yapılabileceği sürekli işçi kadroları için aranan nitelikler ve boş kadro sayısı, en az bir ay önceden işyerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye İdare, kurum ve kuruluşların bağlı olduğu Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 14 - 23/1/1987 tarihli ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde yer alan cetvelin birinci ve ikinci sırasında yer alan tazminat göstergesi oram (17.000) olarak değiştirilmiş, üçüncü sırasında yer alan “Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri,” ibaresi metinden çıkarılmış, ikinci sırada yer alan “Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanlan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Yargıtay- Danıştay-Sayıştay Üyeleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 39- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılan uzman tabip ve uzman diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %370’i, tabip ve diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara ise %185’i tutarında; 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre ödeme yapılan uzman tabip ve uzman diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %310’u, tabip ve diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara ise %155’si tutarında ilave ödeme yapılır. Bu ödeme, kadro veya pozisyonları için öngörülen hizmetlerde fiilen görev yapılan süreyle orantılı olmak üzere her takvim ayı için hesaplanır ve bir sonraki ayın 15’inde aylıklarla birlikte ödenir. Ancak, yılda 30 günü geçmeyen izin süreleri için fiilen görev yapma şartı aranmaz. Bu fıkraya göre yapılacak ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları, 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin ondördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılanlara birinci fıkra uyarınca ödeme yapılmaz.

Birinci fıkraya göre yapılacak ilave ödemenin net tutarı, geçici 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına tabi uzman tabip ve tabipler için, anılan üçüncü fıkranın uygulanmasında; ek 9 uncu madde uyarınca ek ödeme yapılan emsali personelin net ödemeler toplamı ile fark tutarının ödenmesinde dikkate alınır.

Birinci fıkrada yer alan ilave ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ek ödeme, döner sermaye Ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasının üçüncü paragrafının ikinci cümlesi ile dördüncü paragrafının birinci cümlesi kapsamına giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabipleri İçin anılan fıkrada dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranlan 100 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alanlara anılan fıkra uyarınca belirlenen ek ödeme tavan tutarları; uzman tabip ve uzman diş tabipleri için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %450’si, tabip ve diş tabipleri için ise %226’sı eklenmek suretiyle uygulanır.

5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “%700” ibareleri; uzman tabip ve uzman diş tabipleri için “%1.010”, tabip ve diş tabipleri için “%855” olarak uygulanır.

Uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabibi kadro veya pozisyon unvanlarında istihdam edilen ve tabi olduğu mevzuat uyarınca yukarıdaki fıkra hükümlerinden yararlanamayan personelden Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlara; ilgili ayda mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, ek 9 uncu madde uyarınca ödeme yapılan aynı kadro unvanındaki emsali Devlet memuruna birinci fikrada yer alan ilave ödeme dahil kadrosuna bağlı olarak yapılan ödemeler toplamı net tutarından düşük olması halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir.

MADDE 16 - 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) Eki (II) Sayılı Cetvelinin (2) numaralı sırasına “Özelleştirme İdaresi Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “,Ek göstergesi 7.800 ve daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar” ibaresi eklenmiştir.
b) Eki (V) Sayılı Cetvelin (2) numaralı sırasına “,Ek göstergesi 7.800 ve daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler