,

YSK Kararları yayımlandı: 28 Mayıs seçim süreci resmen başladı

Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. turuna ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 15/05/2023 Tarihli ve 2023/1004 Sayılı Kararı ile Yüksek Seçim Kurulunun 15/05/2023 Tarihli ve 2023/1003 Sayılı Kararı yayımlandı

YSK Kararları yayımlandı: 28 Mayıs seçim süreci resmen başladı

 Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

İlk turda en yüksek oyu olan iki aday, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca karara bağlanacak.

Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar ise 19 Mayıs'ta ilan edilecek.

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 2023/1003

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 15.03.2023 tarihli yazıda aynen; Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı Kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan Karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı Kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.
6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçim sistemi ve uygulanması” başlıklı 4’üncü maddesinde;
“Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Ancak ikame, geçici sonuçların ilanını takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilir.
Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması halinde seçim yenilenir ve kesin sonuçların ilanından sonra gelen kırkbeşinci günü takip eden ilk Pazar günü sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.
Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder...”
Aynı Kanunun “Seçim tutanakları ve sonuçlarının birleştirilmesi” başlıklı 18’inci maddesinde;
Sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenmesi gereken tutanakların içeriği ile seçim sonuçlarının birleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan eder.”
hükümleri yer almaktadır.
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçları ile ilgili il seçim kurulları ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tutanaklarının Kurulumuza ulaştırılması sonucunda sayım-döküm işlemi sonucunda elde edilen verilerin sisteme girilmesinin %99,92 oranında tamamlandığı, yurt dışında kullanılan oylardan sisteme şu an için girilmeyen 35.874 oyun kaldığı, bu oyların tamamının en çok oy alan adaya eklenmesi halinde oy oranının %49,54, ikinci en çok oy alan adaya bu oyların tamamının eklenmesi halinde ise oy oranının %44,92 olacağı, bu nedenle 6271 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca iki adayın da geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadığı anlaşılmıştır.
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde Recep Tayyip ERDOĞAN % 49,51, Kemal KILIÇDAROĞLU % 44,88, Sinan OĞAN % 5,17 ve Muharrem İNCE % 0,44 oranında oy almıştır. Oy kullanan seçmen sayısının 55.808.252, geçerli oy sayısının 54.771.155 olduğu anlaşılmıştır.
Bu sonuca göre adaylardan hiçbirinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunu sağlamadığından Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gerektiğinin tespiti hususunu takdirlerinize arz ederim." denilmiş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
İstem; adaylardan hiçbirinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunu sağlamadığından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması gerektiğinin tespitine ilişkindir.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1-    14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına,
2-    Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,
3-    Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
4-    Kararın bir örneğinin Cumhurbaşkanı adaylarının temsilcilerine tebliğine,
15.05.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 2023/1004

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 15.05.2023 tarihli yazıda; "Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı Kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan Karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı Kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.
6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun "Seçim sistemi ve uygulanması" başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Ancak ikame, geçici sonuçların ilanını takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilir." hükmü yer almaktadır.
Yüksek Seçim Kurulunun 13.04.2023 tarihli ve 2023/99 sayılı Kararıyla kabul edilen Seçim Takviminde;
"14 Mayıs 2023 Pazar Günü;
4- Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçlarının ilânı (Saat 23.59) (6271 sayılı Kanun’un 7140 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile değişik 4/2’nci maddesi) (NOT: Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilir.)
15 Mayıs 2023 Pazartesi Günü;
1- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü (Saat 17.00) (6271 sayılı Kanun’un 7140 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile değişik 4/2’nci maddesi) (NOT: Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilir.)”olarak düzenlenmiş olup, Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçları 14 Mayıs 2023 Pazar Günü saat 23.59’da ilan edilemediğinden, seçim takviminde 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü için belirlenen “aday ikamesinin son günü (saat 17.00)” düzenlemesinin “aday ikamesinin son günü (saat 20.00)” olarak yeniden belirlenmesi, aynı gün için düzenlenmiş olan "(NOT: Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilir.)" ibaresinin çıkarılması hususunda gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim."
denilmiş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
İstem; Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçları 14 Mayıs 2023 Pazar Günü saat 23.59’da ilan edilemediğinden, seçim takviminde 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü için belirlenen “aday ikamesinin son günü (saat 17.00)” düzenlemesinin “aday ikamesinin son günü (saat 20.00)” olarak yeniden belirlenmesi, aynı gün için düzenlenmiş olan "(NOT: Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilir.)" ibaresinin çıkarılmasına ilişkindir.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçları 14 Mayıs 2023 Pazar Günü saat 23.59’da ilan edilemediğinden, seçim takviminde 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü için belirlenen “aday ikamesinin son günü (saat 17.00)” düzenlemesinin “aday ikamesinin son günü (saat 20.00)” olarak yeniden belirlenmesi, aynı gün için düzenlenmiş olan "(NOT: Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilir.)" ibaresinin çıkarılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1-    Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçları 14 Mayıs 2023 Pazar Günü saat 23.59’da ilan edilemediğinden, seçim takviminde 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü için belirlenen “aday ikamesinin son günü (saat 17.00)” düzenlemesinin “aday ikamesinin son günü (saat 20.00)” olarak yeniden belirlenmesi, aynı gün için düzenlenmiş olan "(NOT: Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilir.)" ibaresinin çıkarılmasına,
2-    Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,
3-    Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
4-    Kararın bir örneğinin Cumhurbaşkanı adaylarının temsilcilerine tebliğine,

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler