Gündem

YÖK Kanun Değişikliği Teklifi birçok düzenlemeyi içeriyor. Teklifin tam metni...

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.

Eklenme : 19 Ocak 2023 Perşembe 20:45 - Güncelleme : 19 Ocak 2023 Perşembe 22:06


Yükseköğretim Kalite Kurulunda kariyer uzman imkanı

Teklife göre, Yükseköğretim Kalite Kurulunda da uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Disiplin suçları ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenleniyor.

Disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenilince derhal başlanılacak ve soruşturma en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilecek.

Kınama ile yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında 1 ay içinde; yükseköğretim kurumundan 1 veya 2 yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında 3 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye, isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az 7 gün önce yazılı olarak bildirilecek. Öğrenci, savunmasını sözlü ya da yazılı olarak yapabilecek.

Disiplin cezası verilen bir eylemin, disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacak. Disiplin suçunun tekerrürü gerekçesiyle yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemeyecek.

50/d'li araştırma görevlileri 33/a kapsamına alınacak

Vakıf yükseköğretim kurumları, öğrenci gelirlerinin yüzde ikisini her yıl kendi adına açılan hesaba yatırma yükümlüğünü, banka teminat mektubu ile yerine getirebilecek.

Teklifte, yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin de düzenleme yer alıyor.

Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak.

Üniversitelerin isimleri değiştirilecek

Teklif ile Beykent Üniversitesinin adı "İstanbul Beykent Üniversitesi"; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin adı "Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı Üniversitesi"; Antalya AKEV Üniversitesinin ise "Antalya Belek Üniversitesi" olarak değiştirilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde; Milli İstihbarat Akademisi adıyla, istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere yükseköğretim kurumu kurulacak.

Milli İstihbarat Akademisinin akademik ve idari teşkilatlanması, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar, MİT tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenecek.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yıllık harcama planları, gelirleri esas alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşleri üzerine, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi tarafından düzenlenecek. Tahsis edilen taşınmazların kiraya verilmesi ve kira gelirleri Üniversiteye ait olacak.

GENEL GEREKÇE

Nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim- öğretim bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, ülkeye ve insanlığa hizmet eden Yükseköğretim kuramları başta kişiye olmak üzere ülkenin büyümesi için çok Önemli etkilere sahiptir. Yükseköğretim sistemimiz öğrenci ve akademik personel sayısı ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü mecra ve coğrafi alanda giderek genişlemiştir. Yükseköğretimin ihtiyaçlarına ve gelişmelere bağlı olarak veya yargı kararları gereği ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla verilen Kanun teklifi ile;

Öğrenci gelirlerinin %2’sini, faaliyet izninin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması için kullanılmak üzere bir banka hesabında nakit olarak tutmak zorunda olan Vakıf yükseköğretim kuramlarına; bu yükümlülüklerini, banka teminat mektubu ile yerine getirebilme imkânı tanınmaktadır.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gereği, zorunlu olarak düzenlenmesi gereken konulardan birisi de öğrenci disiplinine ilişkin hükümlerdir. Anayasa Mahkemesi, 8/9/2022 tarih ve 2022/54 E. 2022/99 K. sayılı kararıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun öğrencilerin disiplin suçlarına verilecek cezalara ilişkin hükmü (m. 54/a) ile diğer disiplin işlemlerini yönetmelik yoluyla düzenleme yetkisi veren hükmünü (m. 65/a.9) iptal etmiştir. Dolayısıyla ceza gerektiren fiillerle beraber, yetkiye, usule ilişkin tüm hususların kanun yoluyla yeniden düzenlenmesi zorunluluğu doğmuştur. Teklifle, “uyarma” disiplin cezası ve bu cezayı gerektiren fiillere yer verilmemiş, daha özgürlükçü bir yaklaşım benimsenmiş, disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişiye, soruşturma sonucunda verilecek karara itiraz hakkı tanınmıştır.

Teklifle ayrıca 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerin aynı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki şartlan taşımalan halinde kadrolarının bulunduğu üniversiteye atanmaları öngörülmektedir.
19/8/2016 tarihli ve 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji

Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma 7034 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin denetlenmesi, etkin ve verimli şekilde yönetimi amaçlanmaktadır.
Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde “Milli İstihbarat Akademisi” adı altında bir yükseköğretim kurumu kurulması ve söz konusu yükseköğretim kuruntunun istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapabilmesi hedeflenmektedir.
Diğer taraftan, Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman personel istihdamı imkanının sağlanmasına ve bazı yükseköğretim kuramlarının da isimlerinin değiştirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman, personel istihdamı sağlanmaktadır.

MADDE 2- Yükseköğretim kuramlarımızın akademik birimlerinin (fakülte, enstitü veya yüksekokul) içinde veya dışında İşlenen disiplin suçlarına verilecek cezalara, disiplin amirlerine, soruşturma süresine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (m. 54/a, b) genel olarak yer vermiş, öğrencilerin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri ve disiplin kurallarının teşkili ve çalışması ile ilgili hususlar ise Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmekteyken (m. 65/a.9) Anayasa Mahkemesinin, 8/9/2022 tarih ve 2022/54 E. 2022/99 K. sayılı karan ile Kanunun disiplin suçlarına verilecek cezalara ilişkin hükmü (m. 54/a) ile diğer disiplin işlemlerini yönetmelik yoluyla düzenleme yetkisi veren hükmü (m. 65/a.9) iptal edilmiştir. Ayrıca zaman içinde başta disiplin amirlerine ilişkin hükümler olmak üzere soruşturmacının yetkisinin kapsamına, soruşturma süresine ilişkin bir kısım hükümler de Danıştay tarafından kanuni dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu yüzden ceza gerektiren fiillerle beraber, yetkiye, usule ilişkin yönetmelik yoluyla düzenlenen hususların kanun yoluyla yeniden düzenlenmesi zorunluluğu doğmuştur.
Maddede en hafifi olsa bile sicil kayıtlarında “ceza” olarak görünen “uyarma” disiplin cezası ve bu cezayı gerektiren fiillere yer verilmemiştir. Soruşturma açmaya yetkili amirler ve yer olarak yetkinin sınırları, tereddüde yol açmayacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca mevcut düzenlemedeki disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulunun, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmeme serbestisi öğrenci lehine açıklığa kavuşturulmuştur. Bu durumda söz konusu kişi veya kurullar, soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilecek, hafifletebilecek veya reddedecektir; böylece önerilen cezadan daha ağır bir ceza verilebilmesinin yolu bütünüyle kapatılmıştır. Önemli sayılabilecek bir yenilik de disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişiye, soruşturma sonucunda verilecek karara itiraz hakkı tanınmasıdır.
Madde ile müşterek alanlarda farklı akademik birimlere (fakülte, enstitü veya yüksekokul) kayıtlı öğrenciler tarafından işlenen disiplin suçlarındaki yetki ve aym fiile ilişkin farklı uygulama sorunu çözülmüş olacaktır.

MADDE 3- Vakıf yükseköğretim kurumlan öğrenci gelirlerinin %2’sini her yıl kendi adına açılan hesaba nakit olarak ödemektedir. Hesapta biriken fon, ilgili vakıf yükseköğretim kuramunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması için kullanılmaktadır. Maddeyle vakıf yükseköğretim kuramlarına bu yükümlülüklerini süresiz ve şartsız banka teminat mektubu ile yerine getirebilme imkânı tanınmaktadır.

MADDE 4- 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerin statülerinin aym kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen statüye dönüştürülmesine yönelik olarak düzenleme yapılmıştır.

MADDE 5- Madde ile bazı Yükseköğretim kuramlarının isminin değiştirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 6- Madde ile ismi değiştirilen yükseköğretim kuramlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılan atıfların düzeltilmesi öngörülmektedir.

MADDE 7- Madde ile Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde “Milli İstihbarat Akademisi” adı altında bir yükseköğretim kurumu kurulması ve söz konusu yükseköğretim kurumunun istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 19/8/2016 tarihli ve 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma ve 7034 sayılı Kanunla kurulmuş bulunmaktadır.
Üniversite Konseyinin 6 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından, 4 üyesi Japon Devleti tarafından ve aynı zamanda Üniversitenin Rektörü olan diğer bir üyesi de Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.
7034 sayılı Kanuna göre Üniversite 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kılınmamıştır.
Madde ile;
-Üniversite 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmadığı için, Bütçe Kanununa dayalı olarak aktarılan Hazine Yardımı da dahil gelirlerinin yıl içinde hangi kalemlere harcanacağını içeren yıllık harcama planlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşleri de alınarak sağlıklı bir şekilde hazırlanıp uygulanması,
- Anlaşmada akademik, idari ve mali konularda konsey tarafindan düzenleme yapılabileceği belirtilmiş olmasına rağmen, denetim organı açık bir şekilde düzenlenmediğinden, denetimin Üniversite dışından olan üyelerden müteşekkil bağımsız bir kurul tarafından yapılması ve raporlarını Cumhurbaşkanlığı makamına sunması sağlanarak, Üniversite üzerinde Devletin gözetim ve denetiminin güçlü bir şekilde yerine getirilmesi,
amaçlanmaktadır.

MADDE 9*Madde ile Üniversiteye tahsis edilen taşınmazlardan elde edilen gelirin üniversiteye katkı sağlaması hedeflenmiştir.

MADDE 10- Yürürlük maddesidir.

MADDE 11- Yürütme maddesidir. 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesinin birinci fıkrasına “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yükseköğretim Kalite Kurulunda,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 54- (1) Disiplin cezaları ve disiplin cezalarını gerektiren disiplin suçları:
a)    Kınama: Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
1)    Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri yanıltmak amacıyla eksik veya yanlış bildirmek,
2)    Ders, seminer, sınav, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,
3)    Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmak,
4)    Yükseköğretim kurumunca veya yükseköğretim kurumunun İzniyle asılmış güncel duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
5)    Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek,
6)    Üniversite kampüsünde üniversite senatosu tarafından belirlenen alanlar dışında, sigara ve diğer tütün ürünleri ile elektronik sigara kullanmak.
b)    Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamayacağının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
1)    Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak,
2)    Disiplin soruşturmalarının usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini engellemek,
3)    Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
4)    Yükseköğretim kurumanda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
5)    Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
6)    Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
7)    Yükseköğretim kurumuna ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek,
8)    Yükseköğretim kurumu personeli veya öğrencilerini tehdit etmek.
c)    Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
1)    Yükseköğretim kurumlannda işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
2)    Kurum personeli veya öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
3)    Yükseköğretim kuramlarında hırsızlık yapmak,
4)    Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,
5)    Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
6)    Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak veya bunları anket uygulaması, veri toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen katkılar hariç olmak üzere, kişisel emeği ve akademik birikimi dışında kısmen ya da tamamen başkalarına yazdırmak,
7)    Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen bu karara uymamak,
8)    24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan fiillerden birini yükseköğretim kuramlarında işlemek.
9)    Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
1)    Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak,
2)    Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek,
3)    Yükseköğretim kuramları içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,
4)    Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,
5)    Yükseköğretim kuramlarında cinsel tacizde bulunmak,
6)    Yükseköğretim kuramlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak,
7)    Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak ya da kişilerin mağduriyetine neden olmak,
8)    Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek,
9)    24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesinin ikinci fıkrasında sayılan fiili yükseköğretim kuramlarında işlemek.
d) Yükseköğretim kurumundan çıkarma: Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim kurumana alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
1)    Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak,
2)    Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına faaliyette bulunmak veya örgüte yardım etmek,
3)    Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, başkalarına vermek ya da ticaretini
yapmak,
4)    10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,
5)    Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.
(2)    Disiplin suçunun tekerrürü:
a)    Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin, cezanın bildiriminden sonra ve disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
b)    Disiplin suçunun tekerrürü gerekçesiyle yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez.
(3)    Disiplin amirleri:
a)    Bir fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu içinde öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma açmaya ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürü yetkilidir.
b)    Bu fıkranın (a) bendi hükmü hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlan içinde veya dışında, müşterek alan ya da mekânlarda işlenen disiplin suçları, öğrencilerin toplu olarak işledikleri disiplin suçları ile birden çok fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrencilerinin birlikte işledikleri disiplin suçlarında, soruşturma açmaya rektör yetkilidir.
c)    Soruşturma, yetkili disiplin amirinin belirleyeceği soruşturmacı veya soruşturmacılar eliyle yürütülür. Disiplin amiri gerekli gördüğü takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilir.
(4)    Soruşturmanın süresi ve zamanaşımı:
a)    Disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturma bu süre İçinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir. Disiplin amiri sunulan gerekçeyi ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak her defasında otuz günü geçmemek üzere altmış güne kadar, toplu olarak işlenen suçlarda ise doksan güne kadar ek süre verebilir.
b)    Bu maddede sayılan disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu eylemlerin işlendiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce Öğrenildiği tarihten itibaren;
1)    Kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,
2)    Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
c)    Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki fillerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar.
ç) Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya dolmasına üç aydan daha az süre kalması hâlinde en geç üç ay içerisinde kararın gereklerine göre yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.
(5)    Savunma hakkı:
a)    Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün Önce yazılı olarak bildirilir; ayrıca öğrenci bilgi sistemi üzerinden veya elektronik posta ya da kısa mesaj ile de bildirilebilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir.
b)    Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi yazıh olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.
c)    Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve mevcut delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.
ç) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri bildirilir.
d)    Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür.
(6)    Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar:
a)    Soruşturmanın gizliliği esastır.
b)    Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip, ifade sahibi ve varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgileri belirtilir.
c)    Yükseköğretim kuramlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları yerine getirirler.
ç) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir.
d)    Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kuruntundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.
e)    Öğrenci başka bir yükseköğretim kuramımda eğitim aldığı sırada disiplin cezasını gerektiren bir suç işlediğinde soruşturma yapma ve disiplin cezası verme yetkisi o yükseköğretim kuruntuna aittir. Öğrenci hakkında verilen karar, uygulanmak üzere öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna gecikmeksizin bildirilir.
f)    Yükseköğretim kuramımdan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası ile çıkarma cezasını gerektiren suçlarda soruşturma açmaya yetkili amirin teklifi üzerine veya re’sen, rektörün kararıyla otuz günü geçmemek üzere öğrencinin yükseköğretim kurumu binalarına sokulmaması yönünde tedbir uygulanabilir.
g)    Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soraşturalanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alman savunma Özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve sabit bulunması halinde eyleme uyan disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.
ğ) Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez.
(7)    Disiplin cezası verme yetkisi:
a)    Kınama ve yükseköğretim kuramlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünce verilir.
b)    Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı kınama ve yükseköğretim kuramlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi rektöre aittir.
c)    Yükseköğretim kuramundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim kuramundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.
ç) Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulunca yürütülen soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kuralları, rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu disiplin kurulu görevini yerine getirir.
(8)    Disiplin kurallarının çalışma usulü:
a)    Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplamr.
b)    Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.
c)    Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
ç) Disiplin kurullarında raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç beş gün içinde tamamlar.
d)    Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
(9)    Oylama, karar ve karar süreleri:
a)    Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade edebilir, soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir.
b)    Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanlann salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
c)    Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.
ç) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler kınama, yükseköğretim kuramundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır. Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar verir.
d)    Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, işlediği fiil dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığım, yükseköğretim kurumandaki geçmiş davranış, çalışma ve başarılarım dikkate alarak bir derece alt ceza verebilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir.
(10)    Disiplin soruşturmasının sonucunun bildirilmesi, başvuru yolları ve cezaların uygulanması:
a)    Disiplin soruşturmasının sonucu, hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğrenci ile varsa mağdura bildirilir.
b)    Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından yukarıda sayılanlara ilaveten; öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna bildirilir.
c)    Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar.
ç) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Dosya kapsamında, disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişi de aynı usulle karara itiraz edebilir. Cezalar öğrencinin dosyasına işlenir.
d)    İtiraz halinde, üniversite yönetim kurulu, on beş gün içinde itirazı kabul veya reddeder. İtirazın kabulü halinde yetkili disiplin amiri veya kurulu kabul gerekçesini dikkate alarak otuz gün İçinde karar verir.
e)    Öğrencilere verilen disiplin cezalarına karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir.
(11)    Özel olarak düzenlenen haller hariç öğrenciye yapılacak tebligatta, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdiği adresi değiştirdiği halde, bunu mensubu bulunduğu yükseköğretim kurumuna bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenciye, yükseköğretim kurumunda kayıtlı adresine gönderilmiş tebligat, usulüne uygun tebligat sayılır.
(12)    Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun ek 42 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Teminat hesabına aktarılacak tutar karşılığı için süresiz ve şartsız olmak kaydıyla bir bankadan alınacak kesin teminat mektubu da kabul edilebilir.”

MADDE 4- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 84- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7315 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki şartlan taşımalan kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafindan 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 5- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 45 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Beykent Üniversitesi” ibareleri “İstanbul Beykent Üniversitesi” şeklinde, ek 136 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi” ibareleri “Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı Üniversitesi” şeklinde ve ek 162 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Antalya AKEV Üniversitesi” ibareleri “Antalya Belek Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6-2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 208- Mevzuatta Beykent Üniversitesine yapılan atıflar İstanbul Beykent Üniversitesine; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine yapılan atıflar Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı Üniversitesine; Antalya AKEV Üniversitesine yapılan atıflar Antalya Belek Üniversitesine yapılmış sayılır.”

MADDE 7-1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3- MİT bünyesinde; Milli İstihbarat Akademisi adıyla, istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere bir yükseköğretim kurumu kurulmuştur.
Milli İstihbarat Akademisinin akademik ve idari teşkilatlanması, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar, MİT tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 8- 18/6/2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Çeşitli hükümler

MADDE 7 - (1) Üniversitenin yıllık harcama planları, gelirleri esas alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşleri üzerine, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi tarafından düzenlenir.
(2)  Üniversitenin hesaplan ve bunlarla ilgili işlemleri de dâhil olmak üzere idari ve mali denetimi 5 kişilik denetleme kurulu tarafından yapılır. Denetleme kurulu üyeleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu üyeleri arasından birer üye İle bağımsız denetçi belgesine sahip bir yeminli mali müşavir üyeden oluşacak şekilde dört yıllığına, Yeminli Mali Müşavir Konsey ve diğerleri de ilgili idareler tarafından görevlendirilir. Denetleme kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Denetleme kuruluna üyelerin kendi aralarından seçeceği bir kişi Başkanlık eder. Denetleme kurulu üçer aylık devrelerle yılda en az dört defa toplanmak ve yıl içinde gerekli gördüğü zamanlarda denetim gerçekleştirmek suretiyle görevini yapar. Üniversite hesapları ve bunlarla ilgili işlemlere ilişkin bütün kayıt ve belgeler ile denetim amaçlı benzeri evrakın denetleme kuruluna eksiksiz olarak tevdi edilmesi zorunludur. Denetime ilişkin usul ve esaslar Üniversite tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(3) Denetleme kurulu üyelerinden herhangi birisi görev süresi içinde görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Yeni üye, yerine görevlendirildiği üyenin süresini tamamlar. Görev süresi dolan üyeler, yerlerine yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerini sürdürür.
(4) Denetleme kurulu üyelerine, her üç aylık dönemde 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Üniversite bütçesinden karşılanmak üzere ücret ödenir. Söz konusu ücretin ödenmesinde 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü uygulanır. Her yıl olağan olarak yapılacak olan idari ve mali hususların inceleneceği denetimler sonucu hazırlanan denetim raporu Üniversite Konseyine ve Cumhurbaşkanlığına, bilgi için Yükseköğretim Kuruluna sunulur.
(5)  Üniversiteye, 6831 sayılı Orman Kanununa göre izin verilenlerden kira dâhil herhangi bir bedel alınmaz.
(6)  Diğer hususlarda Anlaşma hükümleri esastır.”

MADDE 9- 7034 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Tahsis edilen bu taşınmazların kiraya verilmesi ve kira gelirleri Üniversiteye aittir.”

MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak : Gazete Memur