,

Yapılaşmaya jet tedbirler: Deprem bölgesinde normalleşme için yeni tedbirler

Hükûmet, depremin etkilediği illerde hızlıca yeni konutların yapılabilmesi için bir dizi kriter uygulamaya koydu. Yerleşim ve yapılaşma alanlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resen belirleyebilecek.

Yapılaşmaya jet tedbirler: Deprem bölgesinde normalleşme için yeni tedbirler

OHAL kapsamında yayınlanan Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afetten etkilenenlerin geçici veya kesin iskân alanları; fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara bildirilecek.

İhtiyaç olması halinde, mera alanları ve orman alanları da kullanılabilecek. Bu durumda, orman vasfı dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek. Köy yerleşme alanları dâhil belirlenen kesin iskân alanlarında ve mevcut kentsel alanlarda, Bakanlıkça onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak vaziyet planına ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılacak.

Plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Bu alanlarda taşınmaz mülkiyeti veya imar hakları kısmen veya tamamen başka bir alana aktarılabilecek. Bu haklar takas ve trampa işlemlerine konu edilebilecek. 

MADEN ALANLARINA YAPILAŞMA 

Deprem bölgesindeki bazı maden ruhsat sahaları da ihtiyaç olması hâlinde geçici veya kalıcı iskân alanı olarak kullanılabilecek. Buralara ait maden arama ruhsatları iptal edilecek.  

KAMULAŞTIRMA YAPILABİLECEK 

Yeni yerleşim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan uygulamaya dâhil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilgisine göre devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilecek.  

BAKANLIĞIN YETKİLERİ  GENİŞLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; altyapı, üstyapı dâhil her türlü inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye, cins değişikliği yapmaya, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya yetkili olacak.  

HİBE KONUT YAPTIRILABİLECEK 

Yerli veya yabancı kişiler, kurum, kuruluşlar, deprem bölgesindeki konut ile iş yeri ihtiyacını karşılamak ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına hibe edilmek üzere Bakanlıkça gösterilecek yerlerde ve Bakanlıkça belirlenecek tip projelere uygun konut ve iş yeri yapabilecek veya yaptırabilecek. Bu kapsamda Bakanlığa hibe edilen konut ve iş yerleri hak sahiplerine verilmek üzere AFAD’a devredilecek.

GAZ, ELEKTRİK VE SU ÖNCELİĞİ 

Bu alanlarda doğalgaz, elektrik, su, atık su ve arıtma tesisleri ile atık işleme tesisleri, iletişim ve diğer her türlü altyapı yatırımları, üstyapı imalatları tamamlanıncaya kadar ilgili kurum, kuruluş ve dağıtım şirketlerince öncelikle tamamlanacak. 

DEPREM ATIKLARINA DÖNÜŞÜM 

Afet alanlarından çıkan yıkıntı atıklarının dökümü, çevrenin korunmasına ilişkin tedbirler alınmak kaydıyla ilgili valilikçe belirlenen alanlara yapılacak. Yıkıntı atıkları, geri dönüşüme tabi tutulmak sureti ile ilgili standartları ve gerekli şartları sağlayarak altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılabilecek.

UZMAN PERSONEL SAYISI ARTACAK 

Öte yandan, deprem bölgesinde görev yapmak üzere, mühendis, mimar, şehir ve bölge plancı, avukat ve uzman kadrolarında istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı artırıldı. Bu kapsamda, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı 395’ten 895’e çıkarıldı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde deprem bölgesinde görev alan eğitim görevlileri, OHAL süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Kaynak : Türkiye Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler