,

Su aboneliğinde güvence bedeli olarak banka teminat mektubu dönemi

9 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, su aboneliği sırasında, nakit veya banka teminat mektubu alınabilecek

Su aboneliğinde güvence bedeli olarak banka teminat mektubu dönemi

9 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şu şekildedir: Eklenen bende göre, belediyeler bu aboneliği sıraısnda güvence bedeli olarak nakit veya banka temainat mektubu alabilecek.

BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/4/2012 ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Belediye ve bağlı kuruluşlar, başvuru sahiplerinin su ve atıksu hizmetlerine ilişkin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşılık sözleşme yaparken nakit ya da banka kesin teminat mektubu olarak güvence bedeli talep edebilir. Abonelerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı ile güvence bedelinin ödeme şekli, zamanı ve yöntemi gibi hususlar sözleşme kapsamında açıkça belirtilmek şartıyla serbestçe belirlenir. Güvence bedeli, başvuranın mensubu olacağı abone grubunda üç tahakkuk döneminde tüketilen ve/veya deşarj edilen ortalama su miktarı ile su birim m3 fiyatının çarpılması suretiyle elde edilen toplam bedeli aşmayacak şekilde belirlenir. Kademeli tarife uygulanan başvuran için tarifesindeki en alt kademesi esas alınır. Güvence bedeli, abonelik için sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin güvence bedelinin iadesinde; su ve atıksu hizmetlerinin verildiği yerdeki son endeks okuma bilgileri aboneye bildirildikten sonra, nakit tahsil edilen güvence bedeli Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tablosundaki aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle iadenin yapılacağı ay itibarıyla güncellenir. Abonenin, güncelleme yapılmasını takiben, belediye ve bağlı kuruluşlarına olan abonelik sözleşmesine ilişkin tüm borçlarının ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde abonenin talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. İade için, borcun ödenmesi dışında herhangi bir koşul ileri sürülemez ve belge istenemez. Güvence bedeli olarak teminat mektubu alınması halinde de on beş gün içinde iade işlemi yapılır. Güvence bedelinin belirlenmesi ve hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile her yıl uygulanacak tarifeler, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde belediye ve bağlı kuruluşlarca düzenlenebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler