,

Seçim ittifaklarına ilişkin YSK kararı yayımlandı

14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/125 Sayılı Kararı yayımlandı

Seçim ittifaklarına ilişkin YSK kararı yayımlandı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/125

KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun "Seçim İttifakı" başlıklı 12/A maddesinde; “Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilir. İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verir.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanlarm imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim eder. Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilir.

İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı olmayan diğer hususlar yer alır.

Siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar, Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilir. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulunca aynı ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere derhal bildirilir. Vazgeçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam eder. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00’ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilir veya ittifaktan vazgeçebilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri çerçevesinde;

 1. Seçim ittifakı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecektir.
 2. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanarak ilan edilen seçim takviminde belirlenen 24 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar genel başkanlarm imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim ederler. Belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dâhil edilemez.
 3. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilirler.
 1. İttifak yaparak seçime katılma karan alan siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilirler. Vazgeçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam eder. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00’ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilir veya ittifaktan vazgeçebilirler; ittifaktan vazgeçen siyasi partiler aynı gün saat 18.00'e kadar Yüksek Seçim Kurulunca ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilir.
 2. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, ittifak protokolünde, oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilirler. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre kullanılamayacak unvanlar ittifak adının belirlenmesinde de kullanılamaz. İttifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemez.
 3. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar Yüksek Seçim Kurulunca başvuru sırasına göre numaralandırılır.
 4. İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verir.

şeklinde belirlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

 1. Seçim ittifakının, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabileceğine,
 2. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanarak ilan edilen seçim takviminde belirlenen 24 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim edeceklerine, belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi partinin dâhil edilemeyeceğine,
 3. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabileceklerine,
 4. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebileceklerine, vazgeçme halinde, ittifakın diğer partiler arasında devam edeceğine, ittifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00’ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partilerin ittifak protokolünü değiştirebileceğine veya ittifaktan vazgeçebileceklerine; ittifaktan vazgeçen siyasi partilerin aynı gün saat 18.00'e kadar Yüksek Seçim Kurulunca ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirileceğine,
 5. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebileceklerine, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre kullanılamayacak unvanların ittifak adımn belirlenmesinde de kullanılamayacağına, ittifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyeceğine,
 6. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunların Yüksek Seçim Kurulunca başvuru sırasına göre numaralandırılacağma,
 7. İttifak yapan siyasi partilerin, kendi aday listelerini vereceklerine,
 8. İttifak yaparak seçime katılma karan alan siyasi partilerin, yukarıda belirtilen ilkeleri dikkate almak suretiyle ve kanunlara aykırı olmayan ittifak protokolü hazırlayabileceklerine,
 9. Karar örneğinin;
 1. Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,
 2. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
 3. Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

ç) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

15.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler