,

Partilerin Aday Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar belirlendi

Siyasi Partilerin Aday Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslarına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 13/03/2023 Tarihli ve 2023/109 Sayılı Kararı yayımlandı.

Partilerin Aday Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No: 2023/109

KARAR
Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı karan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

Birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde siyasi partilerin milletvekili aday listelerini vermelerinde uyulması zorunlu usullerin ve başvurularında bu listelere eklenmesi gereken belgeleri ile milletvekili adaylarının istifalarının son gününün ve şeklinin, istifalardan vazgeçme zamanının, istifa ve ölüm nedeniyle meydana gelecek boşalmaların hem geçici hem kesin aday listeleri yönünden tamamlanması için "Siyasi Partilerin Aday Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar"ın belirlenmesi gerekmektedir.

Bu hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanan karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın;
“Seçimlerin genel yönetim ve denetimi” başlıklı 79’uncu maddesinde; “Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararlan aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.”

“Milletvekili seçilme yeterliliği” başlıklı 76’ncı maddesinde; “Onsekiz yaşım dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, Resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarım açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.”

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun;
“Seçilme yeterliliği” başlıklı 10’uncu maddesinde; “Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir.”
“Milletvekili seçilemeyecek olanlar” başlıklı 11 ’inci maddesinde, Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:
a)    İlkokul mezunu olmayanlar,
b)    Kısıtlılar,
c)    Askerlikle ilişiği olanlar,
d)    Kamu hizmetinden yasaklılar,
e)    Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,
f)    Affa uğramış olsalar bile;
1.    Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
2.    Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,
3.    Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
4.    Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar.
(Yukarıda 765 sayılı Türk CezaKanunu’na göre yazılı suçların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda karşılığını bulan suçlardan mahkûm olanlar da aynı kapsamda değerlendirilir.)
“Adaylara karşı itiraz” başlıklı 22’nci maddesinde; “Adayların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç iki gün içinde karara bağlanır.
İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna İtiraz edebilirler.
Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, kesin aday listelerinin ilanı gününe kadar bu itirazları karara bağlar.”

“Adayların incelenmesi” başlıklı 23’üncü maddesinde; “Bir il, bir kaç seçim çevresine bölünmüş olsa bile İl seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme sonunda, bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya, siyasi partilerin il başkanlarma ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler.”
hükümlerine yer verilmiştir.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 37 ve devamı maddeleri hükümlerine göre, Milletvekili Genel Seçiminde adaylar; İlçe Seçim Kurulu Başkanınm yönetim ve denetimi altında siyasi partilerin belli bir seçim çevresindeki bütün kayıtlı üyelerinin katılımıyla yapılan önseçim veya aday yoklaması usullerinden biriyle ya da bunların dışında siyasi partilerin tüzüklerinde belirtilen merkez yoklaması yöntemiyle belirlenir.

2839 sayılı Kanun’un 20’inci maddesinde; siyasi partilerin milletvekili seçimine ilişkin aday listelerini ayrı ayrı alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna verecekleri öngörülmüştür. Yüksek Seçim Kurulunun 13.03.2023 tarih ve 99 sayılı kararıyla kabul edilen 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takvimine göre; siyasi partiler, aday bildirimlerini elektronik ortamda taşınabilir bellek ve ayrıca kağıt ortamında cetveller halinde 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna vermek zorundadırlar.

2820 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde; bu listelerin her bir seçim çevresi itibarıyla ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiği belirlendiği halde, milletvekili seçimine ilişkin aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna verilmesinde uygulanacak yöntem hakkında bir hüküm getirilmemiştir. Bu duruma göre siyasi partiler, seçime katılacakları her il’e ait aday listelerini (o il çevrelere bölünmüş ise bu çevreler de dikkate alınarak) ayrı ayrı bildirmek durumundadırlar. Bu aday listelerinin nasıl düzenleneceği, aday isimlerinin nasıl yazılacağı, adaylarla ilgili hangi bilgileri içerecekleri, şekilleri ve kaç nüsha verilecekleri, eklenmesi gereken belgeler kanunlarda belirtilmediğinden, bu hususların Yüksek Seçim Kurulunca saptanması gerekmektedir.

2839 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde; aday listelerinin kesinleşmesinden sonra istifa veya ölüm nedeni ile listelerde meydana gelecek eksilmelerin, listelerin tamamlanmasını gerektirmeyeceği vurgulanmıştır. Bu madde hükmüne göre; aday listelerinin kesinleşmesinden sonra istifaların dikkate alınması mümkün değil ise de bu hüküm istifa süresinin bu tarihe kadar uzayacağı anlamına gelmez. İstifa üzerine, kesinleşmeden önce oluşan boşalmaların tamamlattırılması da söz konusu olduğundan, bu işlem için gerekli süre de göz önünde bulundurulmak suretiyle istifaların dikkate alınabileceği son günün saptanması gerekir. Seçim Takvimine göre bu tarih 18 Nisan 2023 Sah günüdür. O halde, bu tarihe kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirilen istifalar veya ölüm sebebi ile eksiklik oluşan listelerin tamamlattırılması mümkün olup, bu tarihten sonraki istifalar veya ölümler listelerin tamamlattırılması yönünden dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca; istifanın usul ve yöntemleri de 2839 sayılı Kanun’da açıklanmadığından, bu konuda düzenleme yapılması zarureti doğmaktadır. İstifalarda kimlik saptaması en önemli öğedir. İstifanın Yüksek Seçim Kuruluna ulaştırılması yöntemi de seçim işlerindeki ivedilik bakımından önem arz etmektedir.

Buna göre; adaylıktan istifaların, Yüksek Seçim Kuruluna veya Yüksek Seçim Kuruluna iletilmek üzere il seçim kurulu başkanlığına, doğrudan ve bizzat kimlik göstermek suretiyle yapılması ve bu hususun tutanağa bağlanması gerekmektedir. Aynca istifanın, belirlenen süre içinde Yüksek Seçim Kuruluna noter vasıtasıyla da gönderilmesi mümkündür.

Öte yandan, Anayasa'mn 76 ve 2839 sayılı Kanun’un 10 ve ll’inci maddelerinde; “Milletvekili seçilme yeterliliği” ile ilgili şartlar belirlenmiş, 2839 sayılı Kanun’un “Adaylara karşı itiraz” başlıklı 22’nci maddesinde; “Adayların geçici olarak ilanından itibaren İki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, il seçim kurulunca, en geç iki gün içinde karara bağlanır. İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edebilirler. Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, kesin aday listelerinin ilanı gününe kadar bu itirazları karara bağlar.”, “Adayların incelenmesi” başlıklı 23’üncü maddesinde ise; “Bir il, birkaç seçim çevresine bölünmüş olsa bile il seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme sonunda, bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya, siyasi partilerin il başkanlarına ve Yüksek Seçim Kurulu’na bildirirler.” hükümlerine yer verilmiştir.

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak Seçim Takviminde ise siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini 9 Nisan 2023 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına verecekleri ve bu tarihten sonra milletvekili adaylarının seçilme yeterliliğine ilişkin inceleme ve itiraz sürecinin başlayacağı öngörülmüştür.

Anayasa ve kanunlarla, seçimin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevi verilen Kurulumuzca, milletvekili adaylarının incelenmesi sırasında ve itiraz sürecinde bu işlemlerin kolayca ve düzen içinde yapılabilmesi ve gereksiz yazışmaların önlenebilmesi için aday listeleri bildirilirken bu adaylara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneği, öğrenim durumunu gösterir diploma sureti, askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ile adli sicil ve arşiv kaydının da gönderilmesinin siyasi partilerin genel merkezlerine bildirilmesi uygun olacaktır.
Adli sicil ve arşiv kaydı bulunan adayların ise;

Memnu hakların iadesi kurumu önceden, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 121 ilâ 124 ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 416 ilâ 420’nci maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda memnu hakların iadesi kurumuna yer verilmemiş, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belli haklan kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbiri olarak düzenlenmekle beraber, bu hak yoksunluklarının cezanın infazının tamamlanmasıyla birlikte sona ereceği kabul edilmiş ise de, Anayasa’nın milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76’ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve buna dayalı olarak da 2839 sayılı Kanun'un ll’inci maddesinde bazı mahkûmiyetlerin affa uğramış olsa bile milletvekili seçilmeye engel olacağı belirtilmektedir.

5237 sayılı Kanun’nun 53’üncü maddesi ile ilgisi bulunmayan ve bu Kanuna göre bir hak yoksunluğu doğurmayan bu tür mahkûmiyetlerin, bazı özel kanunlardaki veya seçim mevzuatındaki ayrıksı hükümler nedeniyle bir kısım mesleklerin icrası ve seçilme dâhil çeşitli hakların kullanılmasını imkânsız hale getirdiği anlaşılınca, yasaklanmış hakların geri verilmesi kurumuna yeniden ihtiyaç duyulmuş ve söz konusu kurum 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na 13/A maddesi eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir.

Bu madde metninden ve gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, mahkûmiyet hangi kanundan kaynaklanmış olursa olsun, hükümlü yönünden süresiz hak yoksunluğu doğuruyorsa, bu yoksunluğun giderilmesi için, süre ve diğer koşullar gerçekleştiğinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilmesinin mümkün olduğu dikkate alınarak, Anayasa’nın 76/2’nci maddesinde ve buna dayalı olarak, 2839 sayılı Kanun'un ll’inci maddesinde belirtilen nitelikte bir ceza mahkûmiyeti nedeniyle milletvekili seçilme hakkını yitirmiş bulunan kişiler, bu haklarına ancak ve sadece, 5352 sayılı Kanun’un 13/A maddesi uyarınca, talepleri üzerine mahkemece verilecek "yasaklanmış hakların geri verilmesi" kararı ile kavuşabileceklerinin mümkün olması nedeniyle;

1-    2839 sayılı Kanun'un ll’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen suçlardan ve (e) bendinde söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların, kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 121, 122, 123, 124. maddelerine veya 5352 sayılı Kanun’un 13/A maddesine göre mahkûmiyet kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararlarının (kesinleşme şerhli),

2-    Yukarıda belirtilen suçların niteliği ve cezaların süresi itibarıyla 5237 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine göre mahkûm oldukları hapis cezaları ertelenenlerin, mahkûmiyet kararlarına ilişkin olarak 5352 sayılı Kanun’un 13/A maddesine göre ayrı ayrı yasaklanmış hakların geri verilmesi kararlarının (kesinleşme şerhli)

3-    Yine, 2839 sayılı Kanun’un ll’inci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde yaz,ıh suçlardan ve (e) bendinde belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da mülga 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca cezaları ertelenmiş olanların, 765 sayılı Kanun’un 95’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, hüküm tarihinden itibaren beş yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli/ertelenmiş mahkûmiyet kararlarının (kesinleşme şerhli).

4-    Seçilmesine engel sabıkası olanlar hakkında sonradan uyarlama yapılarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231’inci maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanların buna ilişkin kararının (kesinleşme şerhli),

onaylı birer örneğinin bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, il seçim kurullarının kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme sonunda, gerekli gördükleri diğer belgeleri ilgili yerlerden isteyebilecekleri de açıktır.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

A.    Aday listelerinin verilmesinde uyulması zorunlu yöntem;
I-    a) Siyasi partilerin seçime katılacakları seçim çevrelerine ilişkin aday listelerini, “her ilin ve bir il birden fazla seçim çevresine bölünmüş ise, her bir seçim çevresinin adayları ayrı ayrı kâğıtta gösterilmek suretiyle aday listelerinin” ve bu listeleri ihtiva eden taşınabilir belleğin Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen kayıt desenine göre, Yüksek Seçim Kuruluna 9 Nisan 2023 Pazar günü en geç saat 17.00’ye kadar teslim etmeleri,
b)    İllere ait bu listelerin alfabetik sıraya dizilerek listenin baş tarafına ilin adı, il birkaç seçim çevresine bölünmüş ise (her bir çevre ayrı ayrı olmak üzere) ilin adıyla birlikte bölünen seçim çevresinin numarasının yazılması, bunun altına da o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları, adlan, soyadları, öğrenim durumları (ilk, orta, yüksek biçiminde) ve meslekleri (birden çok meslek varsa yalnız biri) gösterilerek sıra numarasıyla alt alta yazılmak suretiyle düzenlenmesi,
c)    Listelerin her sayfasının siyasi parti mührünü ve yetkili imzayı taşıması,
ç) Her aday için, 2839 sayılı Kanun’un 10 ve 1 l’inci maddelerine göre;
aa) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneğini (noter veya siyasi parti yetkililerince onaylanmış),
bb) Öğrenim durumunu gösterir diploma örneğini (noter veya siyasi parti yetkililerince onaylanmış),
cc) Adli sicil ve arşiv kaydı belgesini,
çç) Oy verme günü itibarıyla askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi,
eklemeleri gerektiğine, nüfus kayıt örneği, öğreninı/mezun belgesi, oy verme günü itibarıyla askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve adli sicil ve arşiv kaydı belgesinin e-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınmış (karekodlu) olanların da kabul edileceğine,

Sorgulama sonucunda adayın mahkûmiyetinin belirlenmesi durumunda;

1.  2839 sayılı Kanuriun 11 ’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen suçlardan ve (e) bendinde söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların,

Kesinleşmiş cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 121 ilâ 124’üncü maddeleri veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesine göre mahkûmiyet kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli (açıklamalı),

Yukarıda belirtilen suçların niteliği ve cezaların süresi itibarıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5l’inci maddesine göre mahkûm oldukları hapis cezası ertelenenlerin, mahkûmiyet kararlarına ilişkin olarak 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesine göre ayrı ayrı yasaklanmış hakların geri verilmesi kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli (açıklamalı),

2.  2839 sayılı Kanun'un 1 l’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yazılı suçlardan ve (e) bendinde söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları mülga 647 sayılı Kanun'un 6’ncı maddesi uyarınca ertelenmiş olanların,

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 95/11’nci maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren beş yıl içinde, başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli/ertelenmiş mahkûmiyet kararlarının kesinleşme şerhli (açıklamalı),

3.  Milletvekili seçilmesine engel mahkûmiyeti olanlar hakkında sonradan uyarlama yapılarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23l’inci maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanların buna ilişkin kararın,
onaylı birer örneğini eklemeleri gerektiğine,

d)   İl seçim kurullarının gerekli gördükleri takdirde kendi seçim çevrelerinin adayları hakkmdaki diğer belgeleri ilgili yerlerden isteyebileceklerine ve bu taleplerinin derhal yerine getirilmesinin zorunlu olduğuna,

II-    2839 sayılı Kanun'un 13’üncü maddesi gereğince; seçime katılan siyasi partilerin iller toplamının en az yarısında o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday göstermeleri gerektiğine, eksik aday gösteren siyasi partilerin bu eksikliği Yüksek Seçim Kurulunca verilen sürede tamamlamamaları halinde anılan Kanun'un 13 ve 14’üncü maddeleri uyarınca seçime katılma hakkını kaybedeceklerine,

B.  Adayların istifaları yönünden uyulması gerekli yöntem;

I-   Milletvekili seçimine katılan siyasi partilerin Yüksek Seçim Kuruluna verdikleri aday listelerinde gösterilenlerden istifa edeceklerin, bu yoldaki istemlerinin en geç 18 Nisan 2023 Salı günü saat 15.00’e kadar Yüksek Seçim Kuruluna ulaşmış olması gerektiğine, belirtilen gün ve saatten sonra ulaşacak istifalar veya ölüm nedeniyle oluşabilecek eksikliklerin dikkate alınmayacağına ve tamamlattırılması yönünde ilgili siyasi partiye bildirimde bulunulmayacağına,

II-  18 Nisan 2023 Sah günü saat 15.00’e kadar Yüksek Seçim Kuruluna ulaşan istifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle oluşan eksikliklerin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca aynı gün saat 21.00’e kadar siyasi partilere bildirilmesine, siyasi partilerin bu eksiklikleri 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar tamamlayarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri gerektiğine,

III-    Adaylıktan istifaların Yüksek Seçim Kuruluna veya Yüksek Seçim Kuruluna iletilmek üzere il seçim kurulu başkanlığına, doğrudan ve bizzat kimlik göstermek suretiyle yapılabileceğine, bu hususun tutanağa bağlanması gerektiğine,

IV-    İstifanın Yüksek Seçim Kuruluna belirlenen süre içinde noter vasıtasıyla da gönderilebileceğine,

V-    Seçim Takvimine göre, 18 Nisan 2023 Salı günü saat 15.00'ten sonra ölüm veya istifa nedeni ile aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanması mümkün olmadığından, bu kişilerin seçilmiş bulunmaları halinde istifalarının hüküm ifade edeceğine ve yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacaklarına,

C.    Karar örneğinin;
a)    Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,
b)    Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,
c)    Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
ç) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
d)    "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilmesine,
13.03.2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler