Gündem

Öğrenim kredisi faizleri ile Kovid-19 cezalarının silinmesine ilişkin esaslar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi sürecindeki tedbirlerin ihlali nedeniyle kesilen cezaların iptaline yönelik yasanın uygulama tebliğini yayınladı. Tebliğe göre, cezalar vatandaşların başvurusuna gerek olmaksızın ilgili idareler tarafından silinecek.

Eklenme : 25 Kasım 2022 Cuma 13:54 - Güncelleme : 25 Kasım 2022 Cuma 15:32


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle ilgili kanunlarda yapılan değişikliklere ilişkin uygulama usul ve esasları belli oldu.

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, "öğrenim kredisi olarak verilen miktarla" sınırlandırılmıştı. Ayrıca öğrenim ve katkı kredilerinin hesaplanması ve taksitlerin ödenmesine ilişkin düzenlemelerin mevcut alacaklara ne şekilde yansıtılacağına ilişkin de düzenlemeler yapılmıştı.

Yayımlanan tebliğe göre, 9 Kasım'dan itibaren öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, öğrenim ve katkı kredisi borcu için öngörülen son taksitin vade tarihine kadar beklenecek. Son taksitin vade tarihi sonrasında ödenmemiş borçlar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek.

Süresinde ödenmeyen öğrenim ve katkı kredisi taksitlerine vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak.

9 Kasım'dan önce vergi dairelerine takip için bildirilen ve bu tarih itibarıyla tahsil edilmemiş kredi taksitleri içinde yer alan endeks tutarları silindikten sonra, endeksten arındırılmış taksit tutarları takip edilecek.

Kovid-19 cezalarının kaldırılması için başvuru gerekmiyor

Öte yandan, 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 4. Maddesi ile bazı düzenlemelerin uygulamaya alınması kararlaştırılmıştı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Tahsilat Genel Tebliği" ile Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 (bu tarih hariç) arasında yapılan tespitlere istinaden Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası verilmeyecek, verilmiş idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanların tahsilatı yapılmayacak. Daha önce tahsil edilen idari para cezaları ise iade edilmeyecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 11 Mart 2020'den ilgili kanunun yürürlüğe girdiği 9 Kasım 2022'ye (bu tarih hariç) kadar yapılmış tespitlere istinaden verilen idari para cezaları, tebliğ edilsin veya edilmesin, vatandaşların herhangi bir başvurusu aranmaksızın kaldırılacak.

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: B SIRA NO: 15)

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğde, 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesi ile aynı Kanunun 7 nci maddesiyle 351 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddenin uygulamasına dair açıklamalar yer almaktadır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü),

b) GİB: Gelir İdaresi Başkanlığını,

c) Endeks tutarı: Bakanlıkça verilen kredilere ilave edilen tutarı (Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanan tutarı),

ifade etmektedir.

351 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uygulaması

MADDE 3- (1) 7420 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen 351 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası “Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.” şeklini almıştır.

Bakanlıkça verilen kredilerin tahsilinde 7420 sayılı Kanun ile 351 sayılı Kanunda yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden itibaren aşağıda yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

(2) Bakanlık tarafından verilen kredilerin taksitleri, son taksitin ödeme süresinin sonuna kadar Bakanlığa ödenecektir.

(3) Kredilere ilişkin taksitlerin vadelerinde ödenmemesi halinde, bu taksitlere vadelerinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı tatbik edilecektir.

(4) Son taksitin ödeme süresi sonuna kadar ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan taksitlere ilişkin verilerin Bakanlıkça elektronik ortamda GİB’e bildirilmesi üzerine, GİB tarafından bu veriler doğrudan ilgili vergi dairesi kayıtlarına işlenecektir.

Vergi dairelerince, süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin takibine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılacaktır.

(5) Kredi taksitlerinin 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre hesaplanacak 5 yıllık tahsil zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınacaktır. Zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde, anılan Kanunda yer alan zamanaşımını kesen ve durduran hallerin de dikkate alınacağı tabiidir.

(6) Vergi dairelerince kredi taksitleri ile ilgili olarak yapılan tahsilatlar izleyen ayın sonuna kadar Bakanlığın ilgili muhasebe birimine aktarılacaktır.

351 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi uygulaması

MADDE 4- (1) 7420 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 351 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddede “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kredi almakta olan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmaz, kredi geri ödemesi devam eden veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmez ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş olan kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunur.” hükmü yer almaktadır.

351 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden önce vergi dairesine takip için bildirilen kredi taksitlerine ilişkin aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

(2) 9/11/2022 tarihinden önce vergi dairelerine takip için bildirilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsil edilmemiş kredi taksitleri içinde yer alan endeks tutarları ile endeksten arındırılmış taksit tutarlarının Bakanlık tarafından GİB’e bildirilmesi üzerine, ödenmemiş taksit tutarlarına isabet eden endeks tutarı vergi dairesi kayıtlarından terkin edilecektir.

(3) 9/11/2022 tarihinden önce vergi dairesine takip için bildirilen kredi taksitlerinin içindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra vergi dairesi kayıtlarına işlenen bakiye taksitlerden, vadesi geçmiş olanların vergi dairesince takibine devam edilmesi, vadesi henüz gelmemiş olanların ise vergi dairesince Bakanlığa geri gönderilmeksizin vadelerinde ödenmemesi halinde takibe konu edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 351 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin değişiklik öncesi hükmü gereğince, ivedilik kazanmış olmasından dolayı vergi dairesine bildirilmiş ve takibe başlanılmış taksitlerden vadesi gelmemiş olan taksitlere yönelik vergi dairelerince yapılmış olan cebri icra işlemlerinin sonlandırılması, ancak bu taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde takibinin 6183 sayılı Kanuna göre yapılması gerekmektedir.

(4) Vergi dairesine takip için bildirilmiş kredi taksitlerine ilişkin olarak 9/11/2022 tarihinden önce kredi, endeks, gecikme zammı, katsayı, Yİ-ÜFE tutarı gibi adlarla tahsil edilmiş olan alacaklar iade edilmeyecektir.

(5) 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen kredilere ilişkin ödenmemiş taksitlerde yer alan endeks tutarları ikinci fıkrada belirtilen şekilde terkin edildikten sonra bakiye taksitlerin vadelerinde ödenmesine devam edilecektir.

(6) 9/11/2022 tarihinden önce vergi dairesine takip için bildirilmiş kredi taksitlerine ilişkin 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre hesaplanacak 5 yıllık tahsil zamanaşımı süresinin hesabında her bir taksitin vade tarihi esas alınacaktır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

****************

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: B SIRA NO: 16)

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğde, 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4 üncü maddesinin uygulamasına dair açıklamalar yer almaktadır.

7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi

MADDE 2- (1) 7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11/3/2020 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenen söz konusu kabahatler için idari para cezası verilmez, tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 11/3/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ile 7420 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihi (bu tarih hariç) arasında COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanuna göre idari para cezası verilmesini gerektiren kabahatleri işleyen kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek ve tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecektir. Ancak, bu kişilerden 7420 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden (bu tarih hariç) önce tahsil edilen idari para cezaları iade edilmeyecektir.

Ceza vermeye yetkili olanlarca yapılacak işlemler

MADDE 3- (1) COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken idari para cezalarına ilişkin olarak 11/3/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ile 9/11/2022 tarihi (bu tarih hariç) arasında işlenen fiiller hakkında ceza vermeye yetkili olanlarca ilgililerin başvurusu aranılmaksızın;

a) İdari yaptırım kararı düzenlenmemesi,

b) Düzenlenmiş idari yaptırım kararlarının tebliğ edilmemesi,

c) Tebliğ edilmiş idari para cezalarının takip için vergi dairelerine bildirilmemesi,

gerekmektedir.

Vergi dairelerince yapılacak işlemler

MADDE 4- (1) 7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan ve takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır.

(2) Madde kapsamında olan idari para cezalarına yönelik olarak 9/11/2022 tarihinden (bu tarih hariç) önce yapılmış ödemeler iade edilmeyecektir.

Ancak, bu alacaklarla ilgili olarak 9/11/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra yapılmış ödemelerin 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrası dikkate alınarak iade edileceği tabiidir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Kaynak : Anadolu Ajansı