,

Milli Emlak Tebliği’ne Varlık Fonu’na ait araziler de eklendi

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 413) yayımlandı. Türkiye Varlık Fonu çatısı altındaki kurumlara ait taşınmazlar da tebliğ kapsamına alınmış oldu.

Milli Emlak Tebliği’ne Varlık Fonu’na ait araziler de eklendi

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO : 412)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO : 413)

MADDE 1- 10/9/2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)’nin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel kanunlarla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlara, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Türkiye Varlık Fonu veya Hazineye ait kurum ve kuruluşlara,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu süreyi üç katına kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “30 gün” ibaresi “süresi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler