,

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yayımlandı

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 7.3. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler,” ibaresi ve üçüncü cümlesinde yer alan “bankalardan temin edilecek belgelerdeki,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7.4 maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bankalardan temin edilecek belgeler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğe 89 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Madde 89/A- Bilişim hizmet alımı ihalelerinde istenecek belgeler

89/A.1. İdarelerce, bilişim hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ön yeterlik başvurusu ve/veya ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Yetki Belgesine yer verilmesi gerekmektedir.

89/A.2. Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının on katının üzerinde kalan danışmanlık hizmetleri dahil hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ön yeterlik başvurusu ve/veya ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddelerinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon veya yazılım bakım hizmetleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Yazılım Yetki Belgesine yer verilmesi gerekmektedir.

89/A.3. İdarelerce, sızma testi hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ön yeterlik başvurusu ve/veya ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sızma Testi Yetki Belgesine yer verilmesi gerekmektedir.

89/A.4. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ilgisine göre 89/A.1., 89/A.2. ve 89/A.3. maddeleri kapsamında istenen belgelerin iş ortaklığında her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulması, konsorsiyumda ise her bir ortak tarafından kendi kısmına ilişkin belgenin sunulması zorunludur.

89/A.5. İşin nevi itibarıyla bir bölümünde alt yüklenici çalıştırılması idarece uygun görülen danışmanlık hizmetleri dahil hizmet alımı ihalelerinde, bilişim hizmetlerini yürütecek alt yüklenicilerin Kamu Bilişim Yetki Belgesine; sızma testi hizmetlerini yürüten alt yüklenicilerin ise bu belgeye ek olarak Sızma Testi Yetki Belgesine de sahip olması gerekmektedir. Ayrıca yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon veya yazılım bakım hizmetlerinde, alt yüklenicilik sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının on katını aşması halinde, alt yüklenicilerin Yazılım Yetki Belgesine sahip olması gerekmektedir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 20- (1) İlanı veya duyurusu bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 5- Bu Tebliğin;

a) 3 üncü maddesi 29/9/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 15 gün sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler