,

Hasta haklarını ihlal eden özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenleme

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün yayımlandı

Hasta haklarını ihlal eden özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenleme

Sağlık Bakanlığı, "Özel Hastaneler Yönetmeliği" ile "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"te değişiklikleri içeren düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Her iki yönetmelikte de hasta hakkı ihlali yaptığı belirlenen özel sağlık kuruluşlarına yönelik yaptırımlara ilişkin yeni düzenlemeler yer aldı.

Bu kapsamda, "Özel Hastaneler Yönetmeliği" ile "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"e şu madde eklendi:

"Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine valilikçe söz konusu birim dışındaki hastaların tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde geçici olarak durdurulur ve ilgililer hakkında ilgili mevzuatı uyarınca idari ve adli işlem yapılır. 

İlgili birimin; acil, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması halinde birimin, il veya ilçe sağlık müdürlüklerince belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanır." 

FAALİYET NE ZAMANA KADAR DURDURULACAK?

Faaliyeti durdurma, hastanenin herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar, toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde de bu durum ortadan kaldırılana kadar sürebilecek.

Yönetmelik değişiklikleri bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca uygulamalı imar planında özel sağlık alanında ya da sağlık tesisi yapılabilir olmak koşuluyla eğitim tesisleri alanında olduğunu gösterir belge,”

MADDE 2- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Hastanenin herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar, toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe söz konusu birim dışındaki hastaların tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde geçici olarak durdurulur ve ilgililer hakkında ilgili mevzuatı uyarınca idari ve adli işlem yapılır. İlgili birimin, acil servis, tıbbi laboratuvar, görüntüleme ve yoğun bakım gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması halinde birimin, aynı ilde Müdürlükçe belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ön izin işlemleri devam eden başvuruların yer seçimi değerlendirmeleri

GEÇİCİ MADDE 19- Bu Yönetmeliğin, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 2/4/2022 tarihinden önce ön izin başvurusunda bulunup da henüz sonuçlanmamış, inceleme aşamasındaki başvurular hakkında uygulanmaz ön izin işlemleri başvuru tarihinde yürürlükte bulunan hüküm dikkate alınarak sonuçlandırılır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler