Gündem

Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

Eklenme : 16 Kasım 2022 Çarşamba 05:10 - Güncelleme : 16 Kasım 2022 Çarşamba 06:07


YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GIDA KONTROL LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “üretici birlikleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetiştirici birlikleri ve” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, gıda, yem, gıda ile temas eden madde ve malzeme, gıda üretimi amacıyla yetiştirilen bitkilerin yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımları ve tohumluk analizlerinin yapıldığı Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarları ile gıda, yem, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve gıda üretimi amacıyla yetiştirilen ürünlerin yaprak, gövde, kök gibi bitki kısımları analizlerinin yapıldığı gerçek veya tüzel kişilerce kurulan veya kurulacak özel gıda kontrol laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “(e) bendinde” ibaresi “(d) bendinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “on beş gün” ibaresi “otuz gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Halen faaliyet gösteren laboratuvarlar 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine; bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başvurusu bulunan laboratuvarlar 17 nci maddenin beşinci fıkrası,  18 inci maddenin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri hükümlerine bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde uymak zorundadır.”

“(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce düzenlenen kuruluş ve çalışma izin belgelerinin geçerliliği devam eder.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına özel istek analizleri yapabilmeleri için düzenlenen kuruluş yeterlilik izni ve/veya çalışma yeterlilik izni belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete