,

Geçici ilçe seçim kurulları belirlendi

İlçe seçim kurullarınca Yüksek Seçim Kuruluna bildirilecek ihtiyaç durumuna göre geçici ilçe seçim kurullarının kurulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresin Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/132 Sayılı Kararı ve Eki İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139 Sayılı Genelge yayımlandı

Geçici ilçe seçim kurulları belirlendi

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/132

KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

    Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde; İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139 sayılı Genelge taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

    Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması amacıyla; İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139 Sayılı Genelge'nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ:

1-14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması amacıyla; İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139 Sayılı Genelge'nin kabulüne, Genelge’nin kararın eki sayılmasına,

298 sayılı Kanunün 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ilçe seçim kurullarınca Yüksek Seçim Kuruluna bildirilecek ihtiyaç durumuna göre geçici ilçe seçim kurullarının kurulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresinin Kurulumuzca ayrıca değerlendirileceğine,

 Karar örneğinin ve eki Genelge'nin seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

Genelge'nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iletilmek üzere Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

Karar örneğinin ve eki Genelge'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

İL, İLÇE VE GEÇİCİ İLÇE SEÇİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİNİ
GÖSTERİR 139 SAYILI GENELGE

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelge; 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri ile yapacakları işlemleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Genelge; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini, seçim işlemlerinin düzenli, güvenli ve süresinde yürütülüp sonuçlandırılmasını düzenleyen hükümleri kapsar.

II seçim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 2- 1) İl seçim çevresinde seçimlerin düzenli yürütülmesi için; il sınırları içerisinde ilçe seçim kurulları arasında koordinasyonu sağlamak, kurullarda oluşacak boşalmalar sebebiyle görevli hâkimi belirlemek, personel görevlendirmek, güvenlik konularında en büyük mülki amir düzeyinde girişimlerde bulunmak suretiyle gerekli önlemleri almak, seçim işlerini denetlemek (298/16-1),

 1. İlçe seçim kurullarına oy pusulalarını, oy sandıklarını ve diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek (298/16-2),
 2. İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve derhal karara bağlamak (298/16-3),
 3. İlçe seçim kurulu başkanlarınca sorulan hususları cevaplandırmak (298/16-4),
 4. Aday beyanname veya listelerini almak ve ilân etmek, bunlar hakkında yapılacak itirazları incelemek ve bu beyanname veya listelerden kanuna göre muteber olmayanlar hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve ilân etmek (298/16-5),
 5. Milletvekili seçimi ile ilgili İl’e bağlı ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il birleştirme tutanağını düzenlemek (Birden fazla seçim çevresi olan Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde, her seçim çevresi için ayrı ayrı birleştirme tutanakları düzenlemek) ve il seçim sonucunu (o seçim çevresi sonucunu) tespit etmek, Yüksek Seçim Kurulunca barajı aştığı bildirilen siyasi partilerin o ilde (o seçim çevresinde) seçilen milletvekillerini belirlemek, Milletvekili Hesap Tutanağını [M/8 (Örnek: 93)] Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek ve tutanaklarını vermek (298/16-6,109; 2839/33,36),
 6. Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili ilçe birleştirme tutanaklarını [C/3 (Örnek: 405)] SEÇSİS’te elektronik ortamda birleştirerek, il tutanağım düzenlemek [C/6 (Örnek: 407)] ve Yüksek Seçim Kuruluna göndermek (298/16-6;6271/18),

Cumhurbaşkanı seçiminde oylamanın referanduma kalması halinde ilçe birleştirme tutanaklarını [CH/3 (Örnek: 405/A)] SEÇSÎS’te elektronik ortamda birleştirerek, il tutanağını düzenlemek [CH/6 (Örnek: 407/A)] ve Yüksek Seçim Kuruluna göndermek (298/16-6;6271/18),

 1. Karekodlu ve imzalı Cumhurbaşkanı seçimi il birleştirme tutanağı [C/6 (Örnek: 407)], oylamanın referanduma kalması halinde [CH/6 (Örnek: 407/A)] il tutanağını düzenlemek, Milletvekili seçimi il birleştirme tutanağını [M/6 (Örnek: 92)], Milletvekili Hesap Tutanağını [M/8 (Örnek: 93)] SEÇSÎS uygulama tarama modülü marifetiyle taramak,
 2. Kanunla ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak.

İlçe seçim kurulunun ve ilçe seçim kurulu başkanının görev ve yetkileri

MADDE 3-

A- İlçe seçim kurulunun görev ve yetkileri

 1. Sandık kurullarını kurmak (298/20-2),
 2. Sandık kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak (298/20-4),
 3. Cumhurbaşkanı seçimi için sandık sonuç tutanağının düzenlenip başkan ve üyeler tarafından imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla, 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına yazılı olarak yapılan itirazları aynı gün saat 23.59’a kadar karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),
 4. Milletvekili seçimleri için sandık sonuç tutanağının düzenlenip başkan ve üyeler tarafından imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla, 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 15.00'e kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına yazılı olarak yapılan itirazları itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00'ye kadar karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),
 5. Sandık kurulu başkanlarınm ve birer üyesinin, 135 sayılı Genelge ve seçim kanunları ile kendilerine verilen görevler ve sorumluluklar, uygulamaya yönelik sandık iş ve işlemleri, oy vermenin usulü, oy sayımı ve dökümü esasları ile ilgili kurs düzenleyerek bu konuları öğrenmelerini sağlamak, bunların bu kursa katılmalarını ve devamlarım denetlemek,
 6. Sandık kurulu başkanlarınm seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını cevaplandırmak (298/20-5),
 7. Sandık kurullarına oy sandığı ve diğer seçim araç ve gereçlerini ulaştırmak, sandığın konulacağı yerler yetmediği takdirde gerekli önlemleri alarak kahvehane, lokanta gibi özel yer kiralamak (298/20-3,74),
 8. SEÇSİS’ten elektronik ortamda alman Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin sandık sonuç tutanaklarında, her sandık için farklı sandık numarası ve karekod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.), Cumhurbaşkanı seçimi sayım ve döküm cetvelleri [C/l (Örnek: 403)], referanduma kalması halinde sayım döküm cetveli [CH/1 (Örnek: 417)], sandık sonuç tutanakları [C/2 (Örnek: 404)], oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde [CH/2 (Örnek: 404/A)] SEÇSİS’ten yeniden oluşturularak döküm almak,
 9. Milletvekili seçiminde sandık kurullarından (varsa geçici ilçe seçim kurullarından) gelen sayım ve döküm cetvelleri [M/l (Örnek: 85)] ile sandık sonuç tutanaklarına [M/2 (Örnek: 86)] göre, ilçe birleştirme tutanağını [M/3 (Örnek: 90)] [varsa M/3/Ekl-l (Örnek: 90/Ekl-l)] (Birden fazla ilçe seçim kurulu varsa birinci ilçe seçim kurulu tarafından alınan [M/4 (Örnek: 90 Kurullar Toplamı)] [varsa M/4/Ekl-l (Örnek: 90/EK1-1)] tutanağı SEÇSİS’te elektronik ortamda düzenlemek, [M/l (Örnek: 85)] [M/2 (Örnek: 86)] [M/3 (Örnek: 90)] [M/4 (Örnek: 90 Kurullar Toplamı)] tutanaklarının karekodlu ve imzalanmış şekli ile SEÇSİS uygulama tarama modülü marifetiyle taramak ve bu tutanakları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek (298/20-6),
 10. Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili sandık kurullarından (varsa geçici ilçe seçim kurullarından) gelen sayım ve döküm cetvelleri [C/l (Örnek: 403)), referanduma kalması halinde sayım döküm cetveli [CH/1 (Örnek: 417)], gelen sandık sonuç tutanaklarına [C/2 (Örnek: 404), oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde CH/2 (Örnek: 404/A)] göre, ilçe birleştirme tutanağını [C/3 (Örnek: 405), oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde CH/3 (Örnek: 405/A)] SEÇSİS’te elektronik ortamda düzenlemek, bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek [Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, birinci ilçe seçim kurulunca diğer seçim kurullarının birleştirme tutanakları birleştirilerek [C/4 (Örnek: 405-1)] Kurullar Toplamı, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde [CH/4 (Örnek: 405- 1/A)] Kurullar Toplamı bulunur.] (298/20-6),
 11. Seçim sonuçlarına ilişkin bilgileri bir kez daha gözden geçirerek düzgün ve eksiksiz olarak il seçim kuruluna göndermek,
 12. Seçim işlemlerinin düzenli ve güven içinde yürütülmesi, sonuçların süratle alınması için gerekli bütün önlemleri almak, araç ve gereçleri sağlamak (298/20-1),
 13. Kesin sonuçların bir an önce alınması ve ilânının sağlanması için, sandık kurulu başkanlarınca, seçim sonuçlarını içeren bilgi ve belgelerin en kısa yoldan ve en kısa sürede, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına ulaştırılmalarını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri önceden almak,
 14. Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutuklularm seçmen listesinin, askı gününden bir gün evvel gönderilmesini sağlamak,
 15. Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutuklularm oy kullanacağı sandığın konulacağı yeri cezaevi idaresinin görüşünü de alarak belirlemek, oy verme iş ve işlemlerini denetlemek,
 16. Engelli ve 75 yaş ve üstü seçmenlerin erişimine uygun sandık konulacak yerlerin tespitini yapmak ve binaların giriş katlarında oy kullanmalarını sağlayacak tedbirleri almak (298/74),
 17. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seçmen listelerini oluşturmak ve sandıkları kurmak.(298/14-17) Seyyar sandıkta kullanılan oyların sayım ve döküm işlemlerini yapmak üzere seyyar sandık kurulunu sabit olan bir sandık kurulu ile ilişkilendirmek (Örnek: 135/11 sayılı Genelgenin 3. maddesi),
 18. En az 4 sandık kurulunun görev yapacağı binalara ait kurumlarm amirlerini veya onların yerine tespit edilecek bina sorumlularını görevlendirmek,
 19. Cumhurbaşkanı adayları adına yetkili kılınan kişiler ile siyasi partilerin ve bağımsız adayların seçim kuruluna bildirdikleri itiraza yetkili kişilere sandık çevresinde bulunabileceklerine ilişkin belge vermek (298/82-2),
 20. Yerleşim yeri yurt dışında olup da, askı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içinde bulunanların, Adres Beyan Formunu Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri halinde, kayıtlarının yapılması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna göndermek,
 21. Kesinleşmiş mahkeme kararıyla kısıtlı olup da, kısıtlılık hali sona erenler ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408’inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşenlerin, kararı veren mahkemeden alacakları onaylı karar örneği ile dış temsilcilikler aracılığıyla veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtlarını yapmak,
 22. Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak (298/20-7).

B- İlçe seçim kurulu başkanmm görev ve yetkileri

 1. Oy verme hakkına sahip olduğu halde, görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bina sorumlularının, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin, ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin, her birine seçmen olduğunu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanabileceğini gösteren sandık seçmen listesindeki bilgileri kapsayan belgeyi [OR/25 (Örnek: 142)] vermek (Bu kişiler görevli oldukları sandık bölgesinde oylarını kullanabilirler).
 2. Görevli olan bu seçmenlerin esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazıyla bildirmek (298/94). (Seçim çevresi (il) dışından görevlendirilecek seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin listesi, 2 Mayıs 2023 Sah günü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Bu listeler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 4 Mayıs 2023 Perşembe günü akşamına kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü akşamına kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca bu görevliler sandıklarla irtibatlandırıhr.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçim çevresi (il) dışından görevlendirilecek seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin listesinde değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin listesi 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Bu listeler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 18 Mayıs 2023 Perşembe günü akşamına kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. 19 Mayıs 2023 Cuma günü akşamına kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca bu görevliler sandıklarla irtibatlandırıhr.

 1. SEÇSİS üzerinden A4 ebatında alman seçmen bilgi kâğıtlarının kesimini yaptırarak dağıtıma hazır hale getirmek.
 2. Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak.

İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev yerleri

MADDE 4- İlçe ve geçici ilçe seçim kurulları, Seçim Takvimi süresince bölgelerindeki bina sorumluları ve sandık kurulları ile iletişimi, malzeme ve evrak alışverişini en kolay gerçekleştirebilecekleri bir kamu binasında görev yaparlar.

Geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri

MADDE 5- 1) Sandık kurulu başkanını belirlemek (Sandık kurulu başkanları ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkam sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler. Sandık kurulu başkanmın göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder) (298/22),

 1. Görev alanları içindeki; oy sandığı, diğer seçim araç ve gereçleri ile basılı evrakı güvenlik içinde sandık kurullarına teslim etmek, bağlı olduğu ilçe seçim kurulundan teslim alman tüm evrakın güvenliğini sağlamak (298/18-3),
 2. SEÇSİS’ten elektronik ortamda alınan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sandık sonuç tutanakları ile sayım ve döküm cetvellerinde, her sandık için farklı sandık numarası ve karekod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.),
 3. Görev bölgesindeki işlerin düzenli ve güven içinde yürütülmesi ile sonuçların süratle alınması için gerekli önlemleri almak (298/18-3),
 4. Oy verme sürecinde yapılacak şikâyet ve itirazlar ile geçici ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu tutanağındaki maddi hataları derhal inceleyip sonuçlandırmak,
 5. Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karşı veya doğrudan gelen itirazları itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00'ye kadar karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),
 6. Sandık kurullarından gelen tutanaklara göre, görev alanına ilişkin geçici ilçe birleştirme tutanağını düzenlemek, bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ve varsa sandık ve geçici ilçe birleştirme tutanağına itiraz dilekçeleri ile birlikte bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna derhal teslim etmek (298/18-3),
 7. Geçici ilçe seçim kurulu, sandık kurulu "EVET/TERCÎH" mühürlerini; bağlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmek,
 8. Kanun hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları doğrultusunda birinci ilçe seçim kurulu başkanlığınca alınacak karar ve önlemlere uymak (298/20-7).

(Not: Bu kurullar, görev alanları içerisinde ilçe seçim kurullarının tüm yetkilerine sahiptirler.)

Sandık kurullarına seçimle ilgili araç ve gereçlerin sağlanması

MADDE 6- 135 ve 135/11 sayılı Genelgelerin ilgili maddelerinde yazılı araç ve gereçler ile gerekli diğer malzeme ilçe seçim kurulu başkanlığınca hazırlanır ve süresinde gereğine göre asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca sandık yerlerinde bulundurulması sağlanır.

Sayım ve döküm yerinin düzeni

MADDE 7- Asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları da, sandık kurulu başkanlarının sandık çevresinde alınacak güvenlik önlemlerine ve ilçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde suç işlenmesi halinde sandık kurullarının yapacakları işlere ait yetkileri, sayım, döküm ve birleştirme işlerinin yapıldığı yerlerde kullanabilirler (298/82,108).

İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarınca seçim sonuçlarının birleştirilmesi ve denetlenmesi

MADDE 8- Sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarının {Cumhurbaşkanı Seçimi Sandık Sonuç Tutanağı [C/2 (Örnek: 404)] ve Milletvekili Seçimi Sandık Sonuç Tutanağı [M/2 (Örnek: 86)} ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarında birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri açık olarak yapılır.

İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında, Cumhurbaşkanı adayı temsilcileri, o seçim çevresinde seçime katılan siyasi partilerin aday ve müşahitleri ve bağımsız adaylar ve müşahitleri ile ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcileri istedikleri takdirde hazır bulunurlar. Hazır bulunan bağımsız adayların müşahitleri üçten fazla olursa ad çekilerek, adı ilk çıkanlardan üçü bu işlemleri takip etmek üzere kalabilirler. Siyasi parti aday ve müşahitleri için ad çekme yapılmaz. Bu işlemlerde hazır bulunanlara, birleştirme iş ve işlemlerini yakından takip edebilecekleri bir yer mutlaka ayrılır.

İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunca, sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanağında yer alan bilgiler Cumhurbaşkanı Seçimi Sandık Sonuç Tutanağı [C/2 (Örnek: 404)], Milletvekili Sandık Sonuç Tutanağı [M/2 (Örnek: 86)] Seçim Günü Portal aracılığıyla SCM_017 “Sandık Sonuçları Girişi” ekranına girildikten sonra, karekodlu ve imzalı sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak Sandık Sonuç Paylaşım Sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılır. Bu işlem tutanaklar geldikçe bekletilmeksizin yapılır.

Sandık sonuç bilgileri girildikten sonra, sandık sonuç tutanakları ile sandık sonuç kontrol raporu döküm almak suretiyle karşılaştırılarak, girilen bilgilerin doğruluğu denetlenir.

En son sandık sonuç tutanağı geldikten sonra, ilçe dâhilindeki bütün sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak, bunun sonucu bir tutanakla tespit edilir, ilçe birleştirme tutanağı Cumhurbaşkanı Seçimi İlçe Birleştirme Tutanağı [C/3 (Örnek: 405)] Milletvekili Seçimi İlçe Birleştirme Tutanağı [M/3 (Örnek: 90)] ile karekodlu ve imzalı ilçe birleştirme tutanakları da SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak taranır. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce seçim kesin sonuçları alınıncaya kadar siyasi partilerin SSPS aracılığıyla, bu birleştirme tutanaklarındaki bilgilere erişimi ve görüntülenmesinin devamı sağlanır.

Birleştirme işlemi için birden fazla tutanak kullanılmış ise, her tutanağa sıra numarası verilir.

Birleşik oy pusulası kullanılan bu seçimlerde, ilçe birleştirme tutanağı imzalanmadan önce, birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarındaki bilgilerin tamamını gösterir bir döküm cetveli, ilçe seçim kurulunun Cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine ve siyasi partili üyelerine de birer nüsha çoğaltılarak verildikten sonra, o tutanakta birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarında, siyasi partilerin, bağımsız adayların ve ittifakların aldıkları oy sayıları, ilçe seçim kurulunda, başkanın görevlendireceği memur üyelerden biri tarafından, birleştirme tutanağındaki sıraya göre, yüksek sesle okunmak suretiyle, ilçe birleştirme tutanağına işlenen oy sayılarında yanlışlık olup olmadığı denetlenir.

İlçe seçim kurullarında yeterli imkân olması halinde denetim işlemi hazır bulunanların izleyebileceği şekilde görüntülü olarak cihazlarla yayınlanabilir.

Başkan, denetim sırasında tespit edilen hataları Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimi için kullanılan denetim tutanağına [OR/58 (Örnek: 90/A)], Seçim Günü Portalında (SCM 0171) "Sandık Sonuçları Günleme" ekranı aracılığıyla işlemek üzere kurulun diğer memur üyesini görevlendirir. Denetim tutanağında, ilçe seçim kurulunun adı, denetlenen seçimin türü ve çevresi ile denetim işlemi sırasında hatalı bilgi girişi yapıldığı tespit edilen sandıkların numarasını yazmaya elverişli bir cetvel yer alır. Denetleme sırasında, ilçe birleştirme tutanağına hatalı olarak işlenmiş sandık kurulu sonuç tutanakları bir kenara ayrılır. Denetim işlemi sonucunda, düzenlenen tutanak başkan ve üyelerce imzalanır. Denetim işlemi tamamlandıktan sonra, hata tespit edilmişse, ayrılan sandık sonuç tutanaklarına göre gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ilçe birleştirme tutanağı, kurul başkanı ve üyelerince imzalanır ve sonuçlar hazır bulunanlara sözlü olarak ilân edilir.

Denetim Tutanağı [OR/58 (Örnek: 90/A)], hatah bilgi girişlerini kayıt altına almak amacıyla Seçim Günü Portal aracılığıyla (SCM_017_l) "Sandık Sonuçları Günleme" ekranını kullanılmak suretiyle sandık bazh düzenlenir. İlçe seçim kurulu kararma göre ilgili sandıklar için sonuç bilgi değişikliği yapılır. Denetim tutanağı bu ekrandan hazırlanır ve karekodlu olarak dökümü alınarak ilçe seçim kurulu tarafından imzalanır. İlgili sandıklar için Tarama SCNR 001 ekranında varsa ilçe seçim kurulu kararının taranması sandık sonuç tutanağındaki karekodun altında bulunan karekod numaralarının elle girişi ile sağlanır. Sonra karekodlu olan Denetim Tutanağının [OR/58 (Örnek: 90/A)| taranması gerçekleştirilir. İlçe seçim kurullarınca denetim tutanağı düzenlenmiş sandıklar listesi [OR/40 (Örnek: 90/B)] alınır. OR/40 (Örnek: 90/B)’m taranması SCNR001 ekranında ilçe birleştirme tutanağındaki karekodun altında bulunan karekod numaralarının elle girişi ile sağlanır. Bu tutanaklar yeniden düzenlendikten ve imzalandıktan sonra tekrar taranır.

İlçe birleştirme tutanağındaki bilgilere göre hazırlanacak tutanağın onaylı bir sureti, ilçe seçim kurulunda herkesin inceleyebileceği uygun bir yere bir hafta süreyle asılmak suretiyle ilân edilir.

Cumhurbaşkanı seçimi ilçe birleştirme tutanak özeti, [C/5 (Örnek: 406)] milletvekili ilçe birleştirme tutanak özeti [M/5 (Örnek: 91)] ile denetim tutanağının [OR/58 (Örnek: 90/A)] imzalı ve mühürlü birer sureti ilçe seçim kurulu başkanınca, kurulun siyasi partili üyelerine imza karşılığı verilir. Ayrıca, ilân süresi içinde yazılı talepte bulunan ve o seçim çevresinde seçime katılan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına ve bağımsız adaylara ve Cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine birer nüsha çoğaltılarak da bir defaya mahsus olmak üzere imza karşılığı verilir (298/108).

Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, her ilçe seçim kurulu, kendisine bağlı bulunan sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını birleştirdikten sonra, düzenleyeceği denetim ve birleştirme tutanak özetinin onaylı birer suretini, birinci ilçe seçim kuruluna teslim eder.

Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçlan, kendi düzenlediği özel tutanağa Milletvekili Seçimi İlçe Birleştirme Tutanağı [M/3 (Örnek: 90)] varsa Milletvekili Seçimi İlçe Birleştirme Tutanağı (Kurullar Toplamı) [M/4 (Örnek: 90)], Cumhurbaşkanı Seçimi İlçe Birleştirme Tutanağı [C/3 (Örnek: 405)] varsa Cumhurbaşkanı Seçimi İlçe Birleştirme Tutanağı (Kurullar Toplamı) [C/4 (Örnek: 405-1)] sütun başlıkları altına toplam sayıları yazmak suretiyle birleştirme işlemini yapar. Birinci ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği ilçe birleştirme tutanak özetinin ilânı ile siyasi partilere verilmesi hususunda da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

îlçe birleştirme tutanağının ve özetinin onaylı birer sureti ilçe seçim kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa sürede il seçim kuruluna teslim edilir [(M/3 (Örnek: 90), M/5 (Örnek: 91) ve varsa M/4 (Örnek: 90 Kurullar Toplamı)].

Cumhurbaşkanı seçiminde alman Cumhurbaşkanı Seçimi İlçe Birleştirme Tutanağı C/3 (Örnek: 405), varsa kurullar toplamı [C/4 (Örnek: 405-1)] oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde CH/3 (Örnek: 405/A), varsa [CH/4 (Örnek: 405-1/A)] Kurullar Toplamı onaylı birer sureti ilçe seçim kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa sürede il seçim kuruluna teslim edilir.

Henüz adli teşkilatı kurulmayan ilçelerin seçim sonuçları; halen bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarınca o ilçelerin adları ile ayrı ayrı düzenlenip bildirilir.

Seçim sonuçlarının il seçim kurullarında birleştirilmesi

MADDE 9- İl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından gelen birleştirme tutanaklarını toplar vc tamamlandığında Milletvekili Seçimi İl Birleştirme Tutanağı [M/6 (Örnek: 92)] sayılı tutanağı SEÇSİS’ten ahr. Bu tutanakta yer alan bilgiler ile ilçe seçim kurullarından gelen) milletvekili seçimi ilçe seçim kurullarınca düzenlenecek birleştirme tutanağı [M/3 (Örnek: 90)] ve varsa [M/4 (Örnek: 90 Kurullar Toplamı)] tutanaklarındaki bilgilerle denetler ve tutanağı imza altına alır. Doğruluğu belirlendikten sonra il seçim kurulları Î1 birleştirme tutanağı [M/6 (Örnek: 92)] sayılı tutanağı imzalayarak hazır bulunanlara ilân eder ve bir örneğinin de il seçim kurulu kapısına bir hafta süre ile asılmasını sağlar.

Karekodlu ve imzalı Milletvekili Seçimi İl Birleştirme Tutanağı [M/6 (Örnek: 92)] SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak taranır.

İl seçim kurulları, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin ilçe seçim kurullarından gelen birleştirme tutanaklarını toplar ve tamamlandığında [C/6 (Örnek: 407)] sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağım SEÇSİS’ten alır. Bu tutanakta yer alan bilgiler ile ilçe seçim kurullarından gelen ilçe birleştirme tutanağı [C/3 (Örnek: 405)] ve varsa ilçe birleştirme tutanağı kurullar toplamı [C/4 (Örnek: 405-1)] sayılı birleştirme tutanaklarındaki bilgilerle denetler ve tutanağı imza altına alır. Doğruluğu belirlendikten sonra il seçim kurulları Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağını [C/6 (Örnek: 407)], Cumhurbaşkanı seçiminde oylamanın referanduma kalması halinde; {[Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağını CH/6 (Örnek: 407/A), ilçe seçim kurullarından gelen ilçe birleştirme tutanağı CH/3 (Örnek: 405/A), ilçe birleştirme tutanağı kurullar toplamı [CH/4 (Örnek: 405-1/A)]} tutanağı SEÇSİS’ten ahp imzalayarak hazır bulunanlara ilan eder ve bir örneğinin de il seçim kurulu kapısına bir hafta süre ile asılmasını sağlar.

Karekodlu ve imzah Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağı [C/6 (Örnek; 407)] oylamanın referanduma kalması halinde Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağı [CH/6 (Örnek: 407/A)] SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak taranır.

Tutanak ve basılı evrak örneklerinin düzenlenmesi

MADDE 10- Bu Genelge'de sözü edilen bütün tutanak ve basılı evrak örnekleri eksiksiz olarak doldurularak, incelenip kontrol edildikten sonra yetkili kurulların başkan ve üyelerince imzalanır.

Cumhurbaşkanı seçimi il sonuçlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi

MADDE 11- Cumhurbaşkanı seçimini sonuçlandıran il seçim kurulları, düzenledikleri Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanak Özeti [C/7 (Örnek: 408)] sayılı tutanağın, {oylamanın referanduma kalması halinde Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanak Özeti [CH/7 (Örnek: 408/A)]} bir örneğini onaylayarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler. Doğruluğu belirlendikten sonra il seçim kurulları, Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağını [C/6 (Örnek: 407)], {oylamanın referanduma kalması halinde Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağını [CH/6 (Örnek: 407/A)]} SEÇSİS’ten ahp imzalayarak hazır bulunanlara ilan eder ve bir örneğinin de il seçim kurulu kapısına bir hafta süre ile asılmasını sağlar.

Milletvekili seçimi il sonuçlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi

MADDE 12- Milletvekili seçimini sonuçlandıran il seçim kurulları, düzenledikleri Milletvekili Seçimi Î1 Birleştirme Tutanağı [M/6 (Örnek: 92)] sayılı tutanağın bir örneğini onaylayarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderir.

Seçimle ilgili belgelerin saklanması

MADDE 13- Hesaba katılan, katılmayan ve itiraz edilen oy pusulaları, sayım ve döküm cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili her türlü evrak, sandık kurullarından gelen torbalar içinde ilçe seçim kurulu başkanmm gözetiminde iki yıl süre ile saklanır. Yüksek Seçim Kurulunun izni olmadıkça hiçbir yere verilemez.

MADDE 14- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 15.03.2023 tarih ve 2023/132 sayılı kararı ile 139 sayılı Genelge olarak kabul edilmiştir.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler