,

Fahri Trafik Müfettişliği'nde yeni dönem: Her kural ihlaline ceza yazamayacaklar

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesine göre Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen ve olan kişilere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre 70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak. Fahri Trafik Müfettişleri her kural ihlaline ceza yazamayacaklar.

Fahri Trafik Müfettişliği'nde yeni dönem: Her kural ihlaline ceza yazamayacaklar

 

İçişleri Bakanlığı, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te güncellemelere gitti.

Müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak, eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek.

Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması halinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış sayılacak.

Herhangi bir toplantıya katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınacak.

Her kural ihlaline ceza yazamayacaklar

Müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

70 yaşından büyükler müfettiş olamayacak

70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak.

Bir yıl içinde ceza kesmeyenlerin görevi sonlandırılacak

Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilecek.

Kişisel bilgiler gizli tutulacak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak. İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkililer gizliliğin sağlanmasını teminen fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

************

İçişleri Bakanlığından:

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “içeren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı veya il valiliğince kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen form (Ek-4) ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler” ibaresi “içeren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı form (Ek-4) ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat eder” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müracaat, Bakanlıkça belirlenecek şekil ve içeriğe uygun olarak elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapılan inceleme neticesinde durumları bu Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, talep edildiğinde Bakanlığa gönderilir.”

“Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli, Jandarma Hizmetleri Sınıfında subay olarak görev yapanlar ve bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar veya emekli olanlarda, trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlarda ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibarıyla müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaz. Bu şekilde müfettiş seçilenler yüz yüze eğitime tabi tutulmaz ve bu kişiler için yüz yüze yapılan eğitim ve değerlendirme toplantılarına katılma zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları

Madde 8- Müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulur. Hazırlıkları tamamlanmış eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmez.

Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenir. Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilir. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması halinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılır. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış sayılır. Herhangi bir toplantıya katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) 70 yaşından gün alanlar.”

“Birinci fıkra kapsamında görevin sona erdirilmesi işlemleri, müfettişin kayıtlı olduğu il valiliğince yapılır ve Bakanlığa bildirilir.

Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Müfettişlerin Kişisel Bilgilerinin Gizliliği

Ek Madde 1- 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esastır. İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkililer gizliliğin sağlanmasını teminen fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin EK-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler