,

Ek ders ve fazla çalışmaya gelir vergisi istisnası uygulanacak mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne verdiği cevapta, ek ders, fazla çalışma gibi ödemelere gelir vergisi istisnasının nasıl uygulanacağını açıkladı

Ek ders ve fazla çalışmaya gelir vergisi istisnası uygulanacak mı?

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına 7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen (18) numaralı bendinde; "Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)." hükmü yer almaktadır.

Yine, 7349 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 32 inci maddesinde düzenlenen asgari geçim indirimi uygulaması kaldırılmıştır.

Bu hüküm gereğince, tüm çalışanların ücretlerinde, asgari ücrete kadar olan kısım çin gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.

- Ek ders ve fazla çalışma ücretlerine gelir vergisi istinası uygulanacak mı?

Muhasebat Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığına, kamu personelinin maaş/ücret ödemesinin yapıldığı ayda tahakkuk ettirilerek ödenen, 14 günlük katsayı artışından kaynaklanan fark maaş ödemesi, ek ders ödemesi, fazla çalışma ücreti ödemesi, vekalet ücreti ödemesi gibi gelir vergisi ve
damga vergisi kesilen diğer ödemelere Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yer alan istisnanın uygulanıp uygulanmayacağını sormuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı verdiği cevapta, gelir vergisi istisnasının uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Başkanlığın açıklamasının ilgili bölümü şu şekildedir:

Söz konusu ödemelerin aynı ay içerisinde farklı tarihlerde yapıldığı durumlarda;
- Ek ödemelerin maaş ödemesinden sonra yapılması halinde, istisnanın öncelikle maaş ödemesine uygulanması, maaş ödemesine ilişkin gelir vergisi matrahının yeterli olmaması nedeniyle varsa faydalanılamayan kalan istisna tutarının diğer ek ödemelere uygulanması,
- Ek ödemelerin maaş ödemesinden önce yapılması halinde, istisnanın öncelikle ek ödemelere uygulanması, ek ödemelere ilişkin gelir vergisi matrahının yeterli olmaması nedeniyle varsa faydalanılamayan kalan istisna tutarının maaş ödemesine uygulanması,
mümkün bulunmaktadır.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler