,

Diyaliz merkezlerindeki tabiplerde sertifika zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı diyaliz merkezlerinde çalışan İç hastalıkları uzmanı ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarında aranan sertifikalı olma zorunluluğunu kaldırdı

Diyaliz merkezlerindeki tabiplerde sertifika zorunluluğu kaldırıldı

10 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, diyaliz merkezlerinde çalışan dahili ve çocuk uzmanlarında aranan "Hemodiyaliz uygulamalarıyla ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen diyaliz eğitim merkezleri tarafından verilen diyaliz eğitimi sonucu sertifikalandırılan" şartı kaldırılmıştır.

İşte 10 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

Sağlık Bakanlığından:

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/3/2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış, (j) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Uzman tabip: İç hastalıkları uzmanı ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanını,”

“m) Ünite: Kamuya ait hastaneler ile nefroloji uzmanı bulunan devlet üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri bünyesindeki yedek cihaz hariç toplam en fazla on cihaz kapasitesinde olan diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulandığı diyaliz ünitesini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sertifikalı uzman tabip” ibaresi “uzman tabip” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “diyaliz sertifikalı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Halkın ihtiyaç duyacağı zorunlu sağlık hizmetlerinin yerinde, en çabuk ve kolay ulaştırılmasının sağlanması kamuya ait sağlık kurumlarının öncelikli görevi olması diyaliz alanında hizmet verecek uzman tabipler dikkate alınarak;

a) Merkez bulunmayan kamuya ait hastaneler bünyesinde,

b) Nefroloji uzmanı bulunan devlet üniversitesi hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastaneleri bünyesinde,

Bakanlıktan izin almak kaydı ile planlamadan muaf olarak en fazla on cihaz kapasitesinde üniteler kurulabilir. İl bazında yeni ünite kurulması ihtiyacı olması durumunda talepler, Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir, komisyonca hazırlanan rapor gerekçeleri ile birlikte müdürlük tarafından Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun bulunarak izin belgesi verilen ünitelerin ruhsatlandırma işlemleri müdürlükçe yürütülür. (a) bendi kapsamında kurulan ünite müdürlüğün uygun gördüğü kamuya ait bir diyaliz merkezine tıbbi işleyiş açısından bağlı olarak, kurulan hastanenin başhekiminin görevlendireceği sertifikalı bir hekim, sertifikalı hekim bulunmaması durumunda, hastanede görevli herhangi bir hekimin gözetiminde, (b) bendi kapsamında kurulan ünitede, ilgili klinik yetkilisi sorumluluğunda, beş cihaza kadar en az bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire ile diyaliz hizmeti verilebilir. Ünitelerde her tedavi seansında beş hastaya kadar en az bir; daha sonraki her beş hasta için ilâve bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire bulunur. Diyaliz tedavisi gören her hastanın ayda en az bir defa uzman tabip değerlendirmesi yapılır. Bu ünitelerin durumları ile ilgili bilgiler, düzenli olarak TÜRKDİVES’e girilir. Üniteler bünyesinde bulundukları hastanelerin Bakanlıkça belirlenen bölgeler içinde taşınması ve/veya başka bir hastane ile birleşmesi durumunda taşınabilir ve/veya birleşebilir. Birleşme durumunda ünite kapasitesi, birleşilen hastanedeki merkez veya ünite kapasitesine ilave edilir. On cihazın altında kapasite ile kurulan ünitelerde, ünitenin hasta cihaz oranının dört ve üstü olması durumu gibi zaman içerisinde ihtiyaç doğması halinde kaynak israfı ve atıl kapasiteye neden olmayacak şekilde (a) bendi kapsamında kurulan ünitelerde planlamadan muaf olarak cihaz sayısı 10’a ulaşana kadar, (b) bendi kapsamında kurulan ünitelerde ise cihaz sayısı 25’e ulaşana kadar cihaz artırımı ilin Diyaliz Hizmetleri, İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu onayı ile yapılabilir. Üniteler, cihaz sayısının 10’a ulaşması ve hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısının dört ve üstü olması durumunda üç yıl içerisinde merkeze dönüştürülerek merkez olarak ruhsatlandırılır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce planlamadan muaf olarak açılan üniteler de bu madde kapsamında değerlendirilir.”

“(11) Kaynakların etkin kullanımı ve atıl kapasiteye yol açılmaması için üç yıl boyunca hasta/cihaz oranı 3’ün altında olan merkezin cihaz sayısı müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça azaltılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “nefroloji yan dal eğitimi olan” ibaresi “nefroloji uzmanı bulunan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “diyaliz sertifikalı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan “sertifikalı uzman tabip” ibareleri “uzman tabip” olarak; aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “sertifikalı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı” ibaresi “çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı” olarak; aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “sertifikalı diyaliz teknikerleri” ibareleri “diyaliz teknikerleri” olarak , “sertifikalı diyaliz teknikeri” ibareleri “diyaliz teknikeri” olarak; aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “otuz” ibareleri “elli” olarak, “otuzdan” ibaresi “elliden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sertifikalı uzman tabip” ibaresi “uzman tabip” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “nefroloji uzmanı, sertifikalı uzman tabip” ibaresi “nefroloji uzmanı; uzman tabip” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 27 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sertifikalı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, yoğun bakım uzmanı ve” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler