,

Deprem bölgesindeki evlerin ödenmemiş elektrik ve doğalgaz borçları silindi

OHAL kapsamında yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: Deprem bölgesinde evi yıkık, ağır veya orta hasarlı depremzedelerin ödenmemiş elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Elektrik ve doğalgaz tüketimine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemleri de ertelendi.

Deprem bölgesindeki evlerin ödenmemiş elektrik ve doğalgaz borçları silindi

OHAL kapsamında yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: Deprem bölgesinde evi yıkık, ağır veya orta hasarlı depremzedelerin ödenmemiş elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Elektrik ve doğalgaz tüketimine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemleri de ertelendi.

İşte 21 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ENERJÎ TÜKETİM BEDELLERİNİN TERKİNİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 137

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedellerinin terkin edilmesidir.

Terkin esasları

MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, bu depremler sebebiyle konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen abonelerin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin özelleştirme devir işlemleri esnasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan tutarlar da dâhil olmak üzere 6/2/2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş elektrik ve doğalgaz tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 6/2/2023 tarihine kadarki döneme ait tüketimler için ilgili tüketicilerin geçmiş tüketimleri dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek elektrik ve doğalgaz tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş fatura tutarları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ferileri ile birlikte terkin edilir.

(2)    Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında terkin edilen fatura tutarlarına yönelik varsa açılmış dava ve İcra takipleri sona erer. Bu kapsamda sona erdirilen icra takipleri için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harçlar ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmaz. Evvelce alınan harçlar iade edilmez. Bu kapsamda takibi sona eren dava ve icra dosyaları ile ilgili olarak yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebinde bulunulamaz.

(3)    Kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma abonelikleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamı dışındadır.

(4)    Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşü alınmak suretiyle Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

20 Mart 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler