,

Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun 01/06/2023 Tarihli ve 2023/1269 Sayılı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/1269

KARAR

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 01.06.2023 tarihli yazıda aynen; "6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun;
20'nci maddesinde; “Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilir, kamuoyuna ilân edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.
Seçilen Cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair bir tutanak düzenlenir.”

14'üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmî Gazete'de yayımlanır.”
hükümleri yer almaktadır.

6271 sayılı Kanunün 20'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonuçlarının birleştirme tutanaklarındaki duruma göre kesin olarak ilânı ve yayımlanması ile seçilen adayın mal bildiriminin Resmî Gazete'de yayımlanması hususu takdirlerinize arz olunur.” denilmiş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonuçları ile ilgili il seçim kurulları ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tutanaklarının Kurulumuza ulaştırılmasının tamamlandığı anlaşılmıştır.

Buna göre;
1- 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarının tespitine,
2- Birleştirme tutanaklarına dayanılarak düzenlenen;
a) Yurt içi seçim sonucunun dağılımının (kayıtlı seçmen sayısı (cezaevi dâhil), oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM/2’de,
b) Yurt dışı sandıkları seçim sonucunun dağılımının (kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM/3'te,
c) Gümrük kapıları seçim sonucunun dağılımının (toplam kayıtlı seçmen sayısı, toplam oy kullanan seçmen sayısı, toplam geçerli oy sayısı, toplam geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM/4’te,
ç) Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dâhil Cumhurbaşkanı Seçim sonucunun dağılımının (Türkiye geneli itibarıyla kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: CM5’te,
gösterildiği şekilde tespit ve ilânına,
3- Bu sonuca göre geçerli oyların salt çoğunluğunu alan Recep Tayyip ERDOĞAN’m Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine ve adına Yüksek Seçim Kurulunca tutanak düzenlenmesine,
4- Keyfiyetin 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilmesine,
b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına,
e) Karar örneği ve eki cetveller ile Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip ERDOĞAN’m mal bildiriminin Resmî Gazete'nin 01.06.2023 tarihli mükerrer nüshasında yayımlanmasına,
ç) Karar örneği ve eki cetvellerin (Örnek: CM/2-3-4-5) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
01.06.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

28 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN İKİNCİ OYLAMASI İLE İLGİLİ OLARAK: YURT TÇT SEÇİM ÇEVRELERİNDEN GELEN İL BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA VE ANKARA İL SEÇİM KURULUNDAN GELEN YURT DIŞI SANDIK SONUÇLARI İLE GÜMRÜK KAPILARINDAN GELEN SANDIK SONUÇLARINA GÖRE DÜZENLENEN BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINA GÖRE

YURT İÇİ, YURT DIŞI VE GÜMRÜK SANDIKLARI DAHİL CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUCU

KAYITLI SEÇMEN SAYISI

64.197.454

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI

54.023.601

GEÇERLİ OY SAYISI

53.339.313

GEÇERSİZ OY SAYISI

684.288

KATILMA ORANI

% 84,15

ADAYIN ADI SOYADI

YURT İÇİ SEÇİM SONUCU

YURT DIŞI SANDIK SEÇİM SONUCU

GÜMRÜK KAPILARI SANDIK SEÇİM SONUCU

TÜRKİYE GENELİ TOPLAM

ORAN (%)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

26.690.529

1.059.494

84.566

27.834.589

% 52,18

KEMAL KILIÇDAROĞLU

24.728.027

714.965

61.732

25.504.724

% 47,82

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

51.418.556

1.774.459

146.298

53.339.313

% 100,0

Kaynak : TRT Haber

İlişkili Haberler

Manşetler