,

Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi


Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi. Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta 'banka kaynaklarının binde dördünü aşmama' şartından muaf olacak. 

*************

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TÂBİ KURULUŞLARCA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 124

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkmdaki sınırlamalara muafiyet tanınmasıdır.

Bağış ve yardım sınırından muafiyet
MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmez.

Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler