,

Ateşli Silahlar yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı.

Ateşli Silahlar yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik 26 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği:

YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 5991

Ekli “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

25 Ağustos 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) Kimlik kartlan ve silah taşıma izni: Kuvvet komutanlıklannca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca silah taşımaya yetkili olan emekli ve müstafi subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için verilen kimlik kartlan ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,”

“v) Müstafi personel: Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından mecburi hizmeti tamamlayarak istifa etmek suretiyle aynlan muvazzaf subay, muvazzaf astsubay, dokuzuncu fiilî hizmet yılını doldurduktan sonra aynlan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubaylar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile aynlan uzman erbaşlan,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (8) numaralı alt bendinde yer alan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu” ibaresi “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Nükleer Düzenleme Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu” şeklinde değiştirilmiş, (9) numaralı alt bendinde yer alan “ve il genel meclisi” ibaresi “, il genel meclisi ve büyükşehir belediye meclisi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende (17) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (18) ve (19) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“2) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanlan, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanlan ile müsteşar yardımcısı, Başbakan başmüşaviri, genel müdür, büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlann genel müdürleri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,”

“18) Millî Savunma Üniversitesi rektör ve rektör yardımcılanna,

19) Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan genel müdür yardımcılan, müstakil daire başkanlan ile daire başkanlanna,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığına “Emekli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve müstafi” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile” ibaresi “aynlan muvazzaf subay, muvazzaf astsubay ve uzman jandarmalar, dokuzuncu fiilî hizmet yılını doldurduktan sonra aynlan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubaylar ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “Genel Komutanlığa” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler