BIST 100 5.060,71 %0.57 Dolar 19,09 %0.12 Euro 20,61 %0.89 Altın Gram 1.195,48 %1.3599999999999999 Brent Petrol 76,47 %1.99 Bitcoin 27.499,99 %1.88
Ankaraaz bulutlu18 °Caz bulutlu
,

Askeri kurumların Sağlık Yetenek Yönetmeliği değişti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6861) yayımlandı

Askeri kurumların Sağlık Yetenek Yönetmeliği değişti

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 6861

Ekli “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
23 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendine “Anti-HIV” ibaresinden sonra gelmek üzere VDRL” ibaresi, (d) bendine “TSH,” ibaresinden sonra gelmek üzere “T3, T4,” ibaresi, (f) bendinin sonuna “(Tüm batın)” ibaresi ve (ğ) bendine “Lüzum görülen” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ilgili uzmanın talep ettiği)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına “yeniden göreve dönmek isteyenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ruhsal bozukluktan nedeniyle bu Yönetmeliğin hastalıklar listesinin 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerinin (A), (B) ve (D) dilimlerinden, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz”, “Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz” veya “Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapamaz” karan alanlar hariç)” ibaresi eklenmiş ve “göreve dönmesi” ibaresi “göreve dönmesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasına “yeniden göreve dönmek isteyenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ruhsal bozuklukları nedeniyle bu Yönetmeliğin hastalıklar listesinin 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerinin (A), (B) ve (D) dilimlerinden, “Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz” kararı alanlar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “Anti-HIV” ibaresinden sonra gelmek üzere VDRL” ibaresi, (d) bendine “TSH,” ibaresinden sonra gelmek üzere “T3, T4,” ibaresi, (f) bendinin sonuna “, Hava Harp Okulu Öğrenci Adaylarında Troid USG” ibaresi, mevcut (ğ) bendine “görülen” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ilgili uzmanın talep ettiği)” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“ğ) Pes Planusa yönelik ayak grafısi.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “-3” ibaresi “1.00” şeklinde, “ve eksenler arasındaki farkı 1 diyoptriyi aşan muhtelif cins astigmatizması olanlar,” ibaresi “ile astigmatizması olanlar ile diskromatopsisi bulunanlar,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“c) Psikiyatrik hastalığı olanlar,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasına “yeniden göreve dönmek isteyenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ruhsal bozuklukları nedeniyle bu Yönetmeliğin hastalıklar listesinin 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerinin (A), (B) ve
(D) diliminden, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz, Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapamaz” karan alanlar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Yapilacak sağlık kurulu muayenelerinde, dalgıç ve kurbağa adamlığa uygun sağlık yeteneklerine sahip olduğu tespit edilen personelin son muayeneleri sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanı tarafından tamamlanır. Dalışlar esnasında yaşanan şikayetler sorgulanır. Genel dalışa uygunluk muayenesi yapılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasına “fizyolojik eğitimleri ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Tabibin/Uçuş Tabibinin başkanlığını yaptığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine “Sağlık Bakanlığınca oluşturulan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Askeri Uçuş Tabipliği eğitimi almış bir hekimin de üyesi olduğu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ”nin 1 inci maddesinin (B) diliminin (1) numaralı fıkrasında yer alan “dahil” ibaresi “hariç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LİSTESf’nin 19 uncu maddesinin (B) diliminin (1) numaralı fıkrasında yer alan “26-40 dB (40 dB hariç)” ibaresi “26-65 dB (65 dB hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LİSTESf’nin 23 üncü maddesinin (B) diliminin (2) numaralı fıkrasında yer alan “, belirgin ses kısıklıkları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (D) diliminin (1) numaralı fıkrasına “eklem fıksasyonlan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ek tedavi ile düzeltilemeyen ses kısıklıkları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ”nin 36 ncı maddesinin (B) diliminin (1) numaralı fıkrasına “kronik artritler” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu hastalıklar nedeni ile biyolojik orijinli veya hedefe yönelik ilaç tedavisi almakta olan hastalar (Resmi sağlık kuruluşlarından son altı ay içerisinde alınmış durum bildirir sağlık raporu gerekir.)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LİSTESf’nin 37 nci maddesinin (B) diliminin (1) numaralı fıkrasına “bulgusu saptanan otoimmün” ibaresinden sonra gelmek üzere “hastalıklar veya diğer inflamatuvar (Sarkoidoz, erişkin başlangıçtı Stili hastalığı ve relapsing polikondrit ve benzeri.)” ibaresi ve (5) numaralı fıkrasına “tanısı konulmuş” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tanısı olan (Resmi sağlık kuruluşlarından alınmış durum bildirir sağlık raporu gerekir.)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ”nin 41 inci maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.
“AÇIKLAMA: Tiroid bezinde saptanan 10 mm’nin altındaki basit kolloidal kistler sağlam kabul edilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ”nin 45 inci maddesinin (A) diliminin (8) numaralı fıkrasına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.
“AÇIKLAMA: Safra kesesi poliplerinin 10 mm’den küçük ve sayısının iki ve daha az olması sağlam kabul edilir (Dış kaynaktan alınan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli er ve öğrenci ahmına engel değildir.).”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ”nin 46 ncı maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasında yer alan “ya da etiyolojisi belli olmayan radyolojik olarak saptanan, solunum fonksiyonlarını bozmayan minimal fıbröz ya da kalsifiye sekeller” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (3) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (4) numaralı fıkra eklenmiş ve aynı maddenin (B) diliminin (2) numaralı fıkrasında yer alan “üç defa” ibaresi “iki defa” şeklinde değiştirilmiştir.
“4. Akciğerin etiyolojisi belli olmayan, radyolojik olarak saptanan, solunum fonksiyonlarını bozmayan minimal fıbröz ya da kalsifiye sekelleri.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LÎSTESΔnin 47 nci maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasında yer alan “uyku apne hastalarından pozitif hava yolu basıncı (PAP) titrasyonu sonrası apne-hipopne indeksi 15 (15 hariç)’ten düşük olanlar” ibaresi “tüm gece polisomnografi testi ile apne-hipopne indeksi 5-15 (15 dahil) olan uyku apne hastalan” şeklinde, (B) diliminin (2) numaralı fıkrasında yer alan “uyku apne hastalarından pozitif hava yolu basıncı (PAP) titrasyonu sonrası apne-hipopne indeksi 15 ila 30 (30 hariç) olanlar” ibaresi “tüm gece polisomnografi testi ile apne-hipopne indeksi 16-30 (30 dahil) olan uyku apne hastalan ile tüm gece polisomnografi testi ile apne-hipopne indeksi 30’dan büyük olan uyku apne hastalanndan hava yolu basıncı (PAP) titrasyonu sonrası apne- hipopne indeksi 15 ve altına düşenler” şeklinde ve (D) diliminin (2) numaralı fıkrasında yer alan “uyku apne hastalanndan pozitif hava yolu basıncı (PAP) titrasyonu sonrası apne- hipopne indeksi 30 ve yukarısında olanlar” ibaresi “tüm gece polisomnografi testi ile apne- hipopne indeksi 30’dan büyük olan uyku apne hastalanndan hava yolu basıncı (PAP) titrasyonu sonrası apne-hipopne indeksi 15’ten yüksek olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LİSTESΔnin 48 inci maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasında yer alan “pnömotoraksa yol açmamış” ibaresi ile (B) diliminin (1) numaralı fıkrasında yer alan “solunum fonksiyon bozukluğuna yol açmış veya” ve “pnömotoraks riski oluşturan” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ”nin 53 üncü maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.
“AÇIKLAMA: Klinik belirti vermeyen, radyolojik görüntüleme ile saptanan fonksiyon ve işlev bozukluğu yapmayan basit böbrek kistleri öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin eki “EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ”nin 63 üncü maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasına ilişkin “AÇIKLAMA-1” aşağıdaki şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki “AÇ1KLAMA-2” ve “AÇIKLAMA-3” eklenmiş, (2) numaralı fikrası yürürlükten kaldırılmış, (3) numaralı fıkrasına ilişkin “AÇIKLAMA- l”de yer alan “Hava Harp Okuluna alınacak öğrenciler hariç sağlam kabul edilir” ibaresi “(Hava Harp Okuluna alınacak öğrenciler hariç) dış kaynaktan alman subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile öğrenci alımına engel teşkil etmez” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin (B) diliminin (5) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“AÇIKLAMA-1: Omurganın A/P planda ayakta çekilen grafılerinde 5 dereceye (5 derece dâhil) kadar olan eğrilikler Hava Harp Okulu öğrenci adayları hariç, tüm öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.”
“AÇIKLAMA-2: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına, Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hariç, diğer fakültelerde eğitim görecek Öğrenci adaylarında, omurganın A/P planda ayakta çekilen grafılerinde 10 dereceye (10 derece hariç) kadar olan eğrilikler öğrenci adaylığına engel teşkil etmez.
AÇIKLAMA-3: Dış kaynaktan alınan subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er almamda omurganın A/P planda ayakta çekilen grafılerinde 10 dereceye (10 derece hariç) kadar olan eğrilikler engel teşkil etmez.”
MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin eki “KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ”nin “HASTALIKLAR LİSTESİ” bölümünün “MADDE NUMARASE63, DİLİM:B” satırındaki “FIKRA NUMARASI” sütununda yer alan “,5” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin eki “KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ”nin “HASTALIKLAR LİSTESİ” bölümünün “MADDE NUMARASI: 15, DİLİM: B, FIKRA NUMARASI: 1” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “MADDE NUMARASI: 16, DİLİM: A, FIKRA NUMARASI: 1,2,3” satın, “MADDE NUMARASI: 16, DİLİM: B, FIKRA NUMARASI: 1” satınndan sonra gelmek üzere aşağıdaki “MADDE NUMARASI: 17, DİLİM: A, FIKRA NUMARASI: 1,2,3” satın, “MADDE NUMARASI: 17, DİLİM: B, FIKRA NUMARASI: 2” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “MADDE NUMARASI: 18, DİLİM: A, FIKRA NUMARASI: 1,2,3,4” satın eklenmiş ve “MADDE NUMARASI: 63, DİLİM: B” satınndaki “FIKRA NUMARASI” sütununda yer alan “,5” ibaresi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin eki “KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESPnin “SINIFLAR” bölümüne “ASKERİ HAKİM HUKUK” sütunlarından sonra gelmek üzere aşağıdaki “MÜHİMMAT” sütunları eklenmiştir.

 

MÜHİMMAT

GENERAL

1 KD.YZB.-KD.ALB. KD.ÜÇVŞ.-KD.BÇVŞ.

I

TĞM.-YZB. ASB.ÇVÇ.-ÜÇVŞ.

 

 

-

-

-

+

+

4-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

 

 

4-

+

4

4-

4-

4

+

+

4

4-

4-

4-

4-

+

4-

+

4-

-

4-

4

4-

-

-

-

4-

4

4

4-

+

 

4-

4

4

 

X

-

-

X

-

-

+

4

+

+

4

4-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

|

-

-

-

 

4-

4-

4-

+

+

4-

+

+

4-

4

4-

4~

+

+

4-

4-

+

4-

4-

4-

4-

 

4-

4-

+

+

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

 

4-

4-

4-

-

-

-

4-

4-

4-

4-

4-

+

 

4-

4-

4-

-

-

-

+

+

+

4-

+

+

4-

+

4-

4-

4-

+

 

4-

4-

+

4-

+

+

4-

+

4-

4-

4-

4-

+

+

4-

4-

+

4-

+

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

+

4-

4-

4-

+

4-

4-

+

4-

4-

4-

4-

4-

4-

 

4-

4-

4-

4-

4-

4-

+

+

+

4-

+

+

4-

4-

+

 

+

4-

-

+

+

-

+

4-

-

4-

+

-

 

+

+

4-

+

4-

+

 

4-

4-

+

 

+

4"

+

 

4-

+

+

4-

+

+

4-

+

 

+

+

4-

 

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

4-

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin eki “DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ”nin “HASTALIKLAR LİSTESİ” bölümünün “MADDE NUMARASI: 63, DİLİM: B” satandaki “FIKRA NUMARASI” sütununda yer alan “,5” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin eki “DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf’nin “HASTALIKLAR LİSTESİ” bölümünün “MADDE

NUMARASI: 63, DİLİM: B” satırındaki “FIKRA NUMARASI” sütununda yer alan “,5’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin eki “HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ”nin “HASTALIKLAR LİSTESİ” bölümünün “MADDE NUMARASI: 52, DİLİM: A, FIKRA NUMARASI: 3” satın yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin eki “HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESΔnin “HASTALIKLAR LİSTESİ” bölümünün “MADDE NUMARASI: 63, DİLİM: B” satınndaki “FIKRA NUMARASI” sütununda yer alan “,5” ibaresi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin eki “HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ1’nin “HASTALIKLAR LİSTESİ” bölümünün “MADDE NUMARASI: 63, DİLİM: B” satınndaki “FIKRA NUMARASI” sütununda yer alan “,5” ibaresi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin eki “JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GENERAL/AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BRANŞLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI BRANŞ BELİRLEME ÇİZELGESİ”nin “HASTALIKLAR LİSTESİ” bölümünün “MADDE NUMARASI: 15, DİLİM: B, FIKRA NUMARASI: 1” ve “MADDE NUMARASI: 16, DİLİM: B, FIKRA NUMARASI: 1” satırlan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (6

15

B

1

X

X

-

-

-

-

X

X

-

X

X

-

X

-

16

B

1

X

X

-

-

-

-

X

X

X

X

-

X

-

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin eki “JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GENERAL/AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BRANŞLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI BRANŞ BELİRLEME ÇİZELGESİ”nin “HASTALIKLAR LİSTESİ” bölümünün “MADDE NUMARASI: 63, DİLİM; B” satınndaki “FIKRA NUMARASI” sütununda yer alan “5” ibaresi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin eki “JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GENERAL/AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BRANŞLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI BRANŞ BELİRLEME ÇİZELGESÛnin “HASTALIKLAR LİSTESİ” bölümüne “MADDE NUMARASI: 15, DİLİM: B, FIKRA NUMARASI: 1” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “MADDE NUMARASI: 15, DİLİM: B, FIKRA NUMARASI: 1” satın eklenmiştir.

15

B

 

-

-

-

SADECE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI, MÜHENDİS, İDARİ, İKMALVE HUKUK BRANŞI

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin eki “JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GENERAL/AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BRANŞLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI BRANŞ BELİRLEME ÇİZELGESİ”nin “HASTALIKLAR LİSTESİ” bölümünün “MADDE NUMARASI: 63, DİLİM: B” satınndaki “FIKRA NUMARASI” sütununda yer alan “,5” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin “EK-D PEROSENEL ADAYLARININ HASTALIKLARA GÖRE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESÜne “MADDE NUMARASI: 62, DİLİM: A, FIKRA NUMARASI: 1” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “MADDE NUMARASI: 63, DİLİM: A, FIKRA NUMARASI: 1” satın eklenmiştir. li

63 A 1

MADDE 35- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler