,

Anayasa Mahkemesi bugün 24 dosya görüşecek

Yüksek Mahkemenin 4 Nisan 2024 - Genel Kurul Gündemi açıklandı.

Anayasa Mahkemesi bugün 24 dosya görüşecek

ıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

1

E.2024/1 (Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Adalet ve Özgürlük Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

 

Değişik İşler

2

E.2024/65

Samsun 2. İdare Mahkemesi

10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 11. maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 68. maddesiyle değiştirilen dördüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

3

E.2024/76

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 334. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

4

E.2024/78

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi

 

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 334. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

5

E.2024/66

Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un;

A. 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 250. maddesinin (12) numaralı fıkrasında yer alan “…sağır ve dilsizlik…” ibaresinin,

B. 24. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 251. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yer alan “…sağır ve dilsizlik hâlleri…” ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

6

E.2024/67

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 33. maddesinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

7

E.2024/68

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü Vergi Dava Dairesi

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na 16/10/2020 tarihli ve 7254 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle eklenen ek 3. maddenin;

A.  Birinci fıkrasının birinci cümlesinin “…ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar...” bölümünün,

B. Beşinci fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

8

E.2024/74

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun’un 35. maddesiyle eklenen geçici 12. maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Devam eden dava…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

9

E.2024/69

Konya 7. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 289. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

10

E.2024/70

25/1/2024 tarihli ve 7495 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

11

E.2024/71

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi 

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin “anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

12

E.2024/72

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin “anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

13

E.2024/73

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi 

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin “anılan maddenin birinci fıkrasının (m) bendi ” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

14

E.2024/77

Van 2. İdare Mahkemesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin (5) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

15

E.2023/22

 

 

16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

16

E.2023/94

 

 

30/3/2023 tarihli ve 7446 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

17

E.2023/153

İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

A. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1. (c) bendinde yer alan “...6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun...”, “...rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,...” ve “...maddelerinde,...” ibarelerinin,

2. Birinci cümlesinde yer alan “öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları...”, “...ticari dava...” ve “...sayılır.” ibarelerinin,

B. 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 444. maddesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

18

E.2023/183

Ankara 8. Vergi Mahkemesi

 

Birleşeni

E.2023/184

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinin “Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden…” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

19

E.2024/42

25/12/2023 tarihli ve 7490 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nun 4. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

20

E.2023/170

Sorgun Sulh Ceza Hâkimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 72. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde...” ibaresinin  iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

21

E.2024/10

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 297. maddesinin 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...muvafakatini almak zorundadır.” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

İptal ve İtiraz Başvuruları Ek Gündemi

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

Sonuç

1

E.2024/79 

Sarayköy Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun;

A.  27. maddesine 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın ikinci cümlesinin,

B. 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun’un 18. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

iptallerine karar verilmesi talebi. 

İlk

İtiraz Başvurusu

 

2

E.2024/80 

Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle yeniden düzenlenen 28. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

3

E.2024/81 

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 314. maddesine 2/3/2024 tarihli ve 7499 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle eklenen (3) numaralı fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler