,

31 Mart Seçimlerine ilişkin silah, alkol ve yayın yasakları belli oldu

İçki ve silah taşıma yasağı ile yayın yasağının uygulama usul ve esaslarına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1573 Sayılı Kararı yayımlandı

31 Mart Seçimlerine ilişkin silah, alkol ve yayın yasakları belli oldu

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/1573
KARAR

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, Mahalli idareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; 2972 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinin atıfta bulunduğu 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 79’uncu maddesinde yer alan içki ve silah taşıma yasağı ile 80’inci maddesinde öngörülen yayın yasağının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi gerekmiş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79’uncu maddesiyle; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş, anılan maddede diğer seçim kurullarının görev ve yetkilerinin de kanunla düzenleneceği,
298 sayılı Kanun’un l’inci maddesinde; özel kanunlarına göre yapılacak Cumhurbaşkanı, milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulmasında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı,
2972 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde de; bu Kanun’da özel hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun ve bunların ek ve değişikliklerinin 2972 sayılı Kanun’a aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı,
belirtilmiştir.
Bu nedenle; 298 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesinde; “Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır.
Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.
Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
Bu Kanunun uygulanmasında silahtan maksat, Türk Ceza Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilenlerdir.”,
Aynı Kanun’un 80’inci maddesinde ise; “Seçim günü saat 18 e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaktır.
Saat 18 ile 21 arasında ancak radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir.
Saat 21 den sonra bütün yayınlar serbesttir.”,
denilerek yayınlarla ilgili yasak kapsamı belirlenmiştir.
2972 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi uyarınca, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimlerinde, aynı Kanun’un 36’ncı maddesi atfıyla 298 sayılı Kanun’un 79 ve 80’inci maddelerinde öngörülen yasakların uygulanması gerekmektedir.

SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1-    298 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesi gereğince oy verme günü olan 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 23.59’a kadar;
a)    Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,
b)    Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,
2-    Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceğine,
Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’den sonra düğün yapılabileceğine,
3-    298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
a)    Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,
b)    Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,
c)    Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21,00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
4-    Karar örneğinin;
a)    Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b)    Adalet Bakanlığına,
c)    içişleri Bakanlığına,
ç) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilan edilecek siyasi partilerin genel başkanlıklanna,
d)    “Sonuç” bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna,
e)    Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
gönderilmesine,
f)    Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde ve Kurumsal Portalda yayınlanmasına,
20/12/2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler