,

3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

1, 3 e 4 sayılı CBK'larda değişiklik yapıldı

3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 98

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 296 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kütüphanecilik hizmetleri ile kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerine getirmek üzere İstanbul İlinde doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşu olarak Rami Kışlası Müdürlüğü kurulmuştur. Rami Kışlası Müdürü mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürüne denktir.”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 307 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 307- (1) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a)    İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurulularında din kültürü ve ahlak eğitimi ile bu alandaki seçmeli derslerin eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,

b)     İmam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinin alanları ile ilgili eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,

c)     İmam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinin yönetimine, öğrencilerinin eğitim ve öğretimi ile program çeşitliliğine yönelik çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaları uygulamak,

ç) İmam hatip ortaokullarında ve imam hatip liselerinde hafızlık eğitimine yönelik çalışmalar yürütmek,

d)    Din ve ahlak eğitim ve öğretimini güçlendirecek politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

e)    Görev alanına giren konularda üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

f)     Bakanlık ilgili birimleri ile koordine hâlinde ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle din eğitim ve öğretimi alanında işbirliğine yönelik çalışmalar yapmak,

g)     Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onbeşinci Bölümüne ekli (I) sayılı listenin “B) Bölgesel Araştırma Enstitüleri” başlıklı bölümüne aşağıdaki satır eklenmiştir.

“13. Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür lüğü-Van”

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “, akıllı ulaşım sistemleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 476 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,”

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyoluyla” ibaresi “Karayolu ve demiryoluyla” şeklinde, (g) bendi aşağıdaki şekilde, (k) bendinde yer alan “karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu” ibaresi “karayolu ve demiryolu” şeklinde değiştirilmiş ve (d), (ğ) ve (r) bentlerinde yer alan “tehlikeli mal taşımacılığı” ibaresinden önce gelmek üzere “karayolu ve demiryolunda gerçekleştirilen” ibaresi eklenmiştir.

“g) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları belirleyerek eğitimini, sınavını ve yetkilendirmesini yapmak; karayolu ve demiryolu alanında tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar ile şoförler ve makinistler başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek,”

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bu işlerde çalışanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “, denizyolu yük taşımacılığı zincirinde diğer görev yapanların” ibaresi, (ç) bendinin sonuna “gemi adamlarının istihdamını desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,” ibaresi ile (f) bendinde yer alan “temin” ibaresinden sonra gelmek üzere “etmek ve deniz trafiğinin kıyıdan takibi, kontrolü, düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik her türlü gemi takip sistemi” ibaresi eklenmiş, (h) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ş) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Gemi, deniz ve içsu araçlarından kaynaklı deniz ve hava kirliliğini önleyecek tedbirler ile kıyı tesislerinden kaynaklı deniz kirliliğini önleyecek tedbirleri almak, bu amaçla gerekli izleme ve denetimleri yapmak; acil müdahaleye hazırlıklı olma ve hazırlıklı olunmasını sağlamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek, acil müdahale hizmeti vermek, verecekleri yetkilendirmek ve bunları denetlemek, depolama istasyonlarım işletmek, işlettirmek, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı ile depolama istasyonlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek,”

“o) Türk deniz ticaret filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletlerarası rekabet gücünün artırılması için politika, strateji ve hedef belirleyerek gerekli tedbirleri almak, dünyadaki deniz taşımacılığı ile ticaret filosu istatistiklerini takip etmek, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlamak, bu çerçevede Türk deniz ticaret filosu için kısa, orta ve uzun vadeli plan hazırlamak ve uygulamak, ülkemizdeki deniz ve içsu taşımacılığı ile deniz ticaret filosu ve Türk Boğazlarındaki deniz trafiğine ilişkin istatistikleri tutmak ve yayımlamak,”

“t) Denizyoluyla yapılan tehlikeli yük dahil her türlü yük taşımacılığı faaliyetinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılmasını temin etmek ve yükleme emniyetini sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemek, kıyı tesisleri dahil bu alanda faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşları yetkilendirmek ve denetlemek, deniz ticaretinin gerektirdiği gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

u) Denizyolu yük taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının artırılmasına yönelik tedbirler almak,

ü) Denizcilik ve bağlı sektörlere yönelik finans kaynaklarının çeşitlendirilmesine ilişkin ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren finansal kurum, kuruluş, fon ve enstitüler ile işbirliği yapmak,”

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 483 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“k) Akıllı ulaşım sistemlerine yönelik ulusal stratejileri, hedefleri, mimarileri, ulusal ölçekte uyulması gereken teknik kriterleri belirlemek, eylem planlarını hazırlamak ve izlemek, yenilikçi akıllı ulaşım sistemleri projeleri geliştirmek, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce akıllı ulaşım sistemleri kapsamında üretilen verilerin kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla veri yönetim merkezi kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, bu görevlerle ilgili uygulama usul ve esaslarını belirlemek,”

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 487 nci maddesinin başlığı “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Denetim Hizmetleri Başkanlığının” ibaresi “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 490 inci maddesinin;

a)    Birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “denetim hizmetleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “deniz emniyetine yönelik acil müdahale hizmetleri,” ibaresi eklenmiştir.

b)     îkinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “%6,5” ibaresi “%10” şeklinde değiştirilmiştir.

c)     Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tahsil edildiği” ibaresi “hizmetin verildiği”, “sonuna” ibaresi “onbeşine” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “yirmisine” ibaresi “beşine” şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “%10’a” ibaresi “%30’a”, “%3’e” ibaresi “%5’e” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kılavuzluk veya römorkörcülük hizmetinden, Bakanlığın belirlediği tarifeden daha düşük bir ücret alınması veya ücret alınmaması hâlinde dahi kamuya ödenecek pay, tarife üzerinden hesaplanarak ödenir.”

ç) Dördüncü fıkrasının (b) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“3) Millî Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ticari gemi, deniz ve içsu araçlarından cins ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenenlerin hurdaya ayrılmasını desteklemek amacıyla yerlerine asgari %35 yerli katkı oranıyla Türkiye’de inşa edilmek, asgari beş yıl Türk Bayraklı işletilmek ve inşasının üç yıl içinde tamamlanmaması veya inşasını müteakip beş yıldan önce satılması hâlinde genel hükümler uyarınca tahsil edilmesi şartlarıyla, yeni gemilerin finansmanında kullanılmak üzere, sadece fosil yakıt kullanan gemiler için hurda bedelinin birbuçuk katını, LNG ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanan yeni gemiler için hurda bedelinin ikibuçuk katını aşmamak kaydıyla nakdi,

4)    Kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetlerde kullanılan karayolu, demiryolu, denizyolu taşıtlarının sahiplerine, Döner Sermaye İşletmesi yıllık gelirlerinin %7’sini geçmemek üzere,

5)    Kabotaj hattında veya içsularda sefer yapan, ana sevk sisteminin enerji kaynağını fosil yakıttan alternatif çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek cins ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenen ticari gemi, deniz ve içsu yolu araçlarının sahiplerine, dönüşüm maliyetinin %25’ine kadar,

6)    3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında denizde kirliliğe müdahale için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımına ilişkin,”

MADDE 11-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 498 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bölge Liman Başkanı ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Bakanlık Bölge Müdürüne, Bölge Liman Başkan Yardımcısı ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkan Yardımcısı ise Bakanlık Bölge Müdür Yardımcısına denktir.”

MADDE 12- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onyedinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Denetim Hizmetleri Başkanı kadrosunda bulunan personel Rehberlik ve Teftiş Başkanı kadrosuna başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bölge liman başkanlıklarının kurulduğu merkezlerde Liman Başkanı ve Liman Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunanlar ile bağlı liman başkanlıklarında Liman Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunanların görevleri başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

 

(3) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve yöneticilerine yapılmış sayılır.”

MADDE 13-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onyedinci Bölümüne ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan “Bakanlık Taşra Teşkilatı Bölge Müdürlükleri” listesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki listeler eklenmiş ve aynı Bölümde yer alan “Liman Başkanlıkları” listesi yürürlükten kaldırılmıştır.

BÖLGE LİMAN BAŞKANLIKLARI

SIRA NO

ADI

MERKEZİ

BAĞLI LİMAN BAŞKANLIKLARI

1

Aliağa Bölge Liman Başkanlığı

Aliağa

Ayvalık, Dikili

2

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı

Ambarlı

Silivri

3

Antalya Bölge Liman Başkanlığı

Antalya

Alanya, Finike, Kaş, Kemer, Manavgat

4

Bandırma Bölge Liman Başkanlığı

Bandırma

Erdek, Marmara Adası

5

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı

Bodrum

Güllük

6

Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı

Ceyhan

Karataş

7

Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı

Çanakkale

Bozcaada, Edremit, Gökçeada, Karabiga

8

Gemlik Bölge Liman Başkanlığı

Gemlik

Mudanya

9

İskenderun Bölge Liman Başkanlığı

İskenderun

 

10

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı

İstanbul

Fırat, İğneada, Şile, Tatvan

11

İzmir Bölge Liman Başkanlığı

İzmir

Çeşme, Foça, Kuşadası

12

Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığı

Karadeniz

Ereğli

Karasu

13

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı

Kocaeli

Kefken

14

Marmaris Bölge Liman Başkanlığı

Marmaris

Datça, Fethiye, Göcek

15

Mersin Bölge Liman Başkanlığı

Mersin

Anamur, Taşucu

16

Samsun Bölge Liman Başkanlığı

Samsun

Ayancık, Fatsa, Gerze, inebolu, Ordu, Sinop, Ünye

17

Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı

Tekirdağ

Enez

18

Trabzon Bölge Liman Başkanlığı

Trabzon

Giresun, Görele, Hopa, Pazar, Rize, Sürmene, Tirebolu, Vakfıkebir

19

Tuzla Bölge Liman Başkanlığı

Tuzla

 

20

Yalova Bölge Liman Başkanlığı

Yalova

 

21

Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı

Zonguldak

Amasra, Bartın, Cide

----

ULUSAL DENİZ EMNİYETİ BAŞKANLIĞI

SIRA NO

ADI

MERKEZİ

1

Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı

Tekirdağ

MADDE 14- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı Cetvele “BÖLGE LİMAN BAŞKANLARI” ve “ULUSAL DENİZ EMNİYETİ BAŞKANI” satırları eklenmiştir.

MADDE 15- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ş) Havayolu ile yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu olarak hizmet vermesini sağlamak.

t)   Tehlikeli yük taşımacılığı alanında faaliyette bulunanlar ile hava araçlarının ilgili personeli başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek.

u)   Tehlikeli yük taşımacılığı alanında kullanılan her türlü havayolu taşıtının cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunların dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, dönemsel teknik muayenesini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek.”

MADDE 16- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 17- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

6 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADRONUN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GÎH

Denetim Hizmetleri Başkam

1

1

TOPLAM

1

KURUMU: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GÎH

Liman Başkanı

1

21

GÎH

Liman Başkan Yardımcısı

1

67

GÎH

Liman Başkan Yardımcısı

3

4

TOPLAM

92

KURUMU: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADRONUN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GÎH

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

1

1

TOPLAM

1

KURUMU: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GÎH

Bölge Liman Başkanı

1

21

GÎH

Bölge Liman Başkan Yardımcısı

1

21

GÎH

Ulusal Deniz Emniyeti Başkam

1

1

GÎH

Ulusal Deniz Emniyeti Başkan Yardımcısı

1

1

TH

Denizcilik Sörvey Mühendisi

6

41

TOPLAM

85

KURUMU: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Rami Kışlası Müdürü

1

1

GİH

Müdür Yardımcısı

1

5

TOPLAM

6

İlişkili Haberler

Manşetler