,

10 başlıkta yargıda yeni düzenlemeler içeren Kanun

Emekli Mülkiye müfettişi Mahmut Esen 10 başlıkta yargıdaki yeni düzenlemeleri açıkladı

10 başlıkta yargıda yeni düzenlemeler içeren Kanun

      TBMM KABUL EDİLMİŞ ve HENÜZ R.G. YAYINLANMAMIŞ İKİ KANUNUN ÖZETİ 

                                                                                                                                                                                                                          Mahmut ESEN

 

I-(Yargida yeni düzenlemeler Içeren) 28.3.2023 GÜN VE 7445 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU ILE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAIR KANUN KABUL EDİLMİŞTİR.

Torba nitelikli Kanunla 16 ayrı kanunda ek/değişikler gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda;

1- İcra ve İflas Kanununda ek/değişiklikler yapılmıştır.

(Konutta haciz uygulaması icra mahkemesinin kararı üzerine yapılabilecektir.

 Haczi caiz olmayan mallar tüm ev eşyasını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Muhafazasına gerek kalmayan (haciz kararı kaldırıldığı halde yedieminde bulunan) mallar icra dairesince resen tasfiye edilebilecektir.)

2- Uyuşturucu maddeler kesin raporu alındıktan ve örnekleri muhafaza edildikten sonra hüküm beklenilmeksizin müsadere edilecektir.

3-Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için uygun koşullarla finansman desteği sağlanacak, mesleğin ilk beş yılında baro keseneği alınmayacaktır. Yargı harçları ve idari para cezalarından alınacak adli yardım bürosu gelirleri % 50 oranında artırılmıştır.

4- Uyuşturucu kullanmak/bulundurmak suçlarından dolayı cezası ertelenenlerin için getirilmiş denetimli serbestlik uygulaması yeniden düzenlenmiştir.

5- Kadın hükümlülere çocuğunun hastalığı halinde cezasının infazı ertelenmesi olanağı getirilmiştir.

6- Uyuşturucu kullanmak/bulundurmak suçlarından hükümlülere cezaevlerinde özel tedavi/rehabilitasyon programları uygulanacaktır.

Bu kişilere denetimli serbestlik uygulanması sırasında uygulanacak tedavi ve denetimli serbestlik önlemleri de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

7- Uluslararası Sözleşme kapsamında arabuluculuk sonucu düzenlenen sulh anlaşma belgesinin yerine getirilebilmesi için ticaret mahkemelerinden icra edilebilirlik şerhi alınmasına ilişkin kural getirilmiştir.

8- Taşınmaz devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasından doğan uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu kapsamına çözümlenebilecektir.

Kira, taşınır/taşınmaz malların paylaştırılması, ortaklığın giderilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunundan/komşu haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda da dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunluluğu getirilmiştir.

9-AİHM nezdindeki başvuruların tazminat ödenmesi suretiyle çözümünde yetkili Adalet Bakanlığı bünyesindeki komisyonun oluşumu yeniden düzenlenmiş, Maliye ve Hazine B. temsilcisi komisyondan çıkarılmış, üye sayısı artırılmıştır. 

10-İşçi/işveren arasındaki alacak ve tazminatlarla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında da dava açılmadan önce arabulucuya başvuru koşulu getirilmiştir.

 

II-23.3.3023 GÜN VE 7442 SAYILI ORMAN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KABUL EDİLMİŞTİR.

Torba nitelikli Kanunla 8 ayrı kanunda ek/değişikler gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda;

1-Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanununda kenevir ekimi iznine ilişkin madde yeniden düzenlenmiş, ilaç etkin maddesi üretiminde TMO yetkilendirilmiştir.

2- Tarım Kanununda ek/ değişiklikler yapılmıştır.

(Tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, plânlanması ve koordinasyonu konusunda Bakanlık yetkisi; sözleşmeli üretim yapılması konuları ayrıntılı olarak yeniden düzenlenmiştir.

3-At Yarışları Hakkında Kanunda ek/değişiklikler yapılmıştır.

(Yarışlarda usul/düzen/dürüstlüğe aykırı hareket eden; at ilgilileri, görevliler ve atlar   hakkında verilecek disiplin cezaları yeniden düzenlenmiştir.)

4-Orman Kanununda çok yönlü ek/değişikliklere gidilmiştir.

 (Bu amaçla; ormanlara çöp, hafriyat dökme yasağı getirilmesi; orman içinde madencilik faaliyetleri yapılması işleri yeniden düzenlenmesi,

Orman yangını vb. nedenlerle oluşmuş açıklıklar şahıslar adına tescil edilmemesi ve buralara yapılmış yapı/tesisler OGM tarafından doğrudan yıkılması, orman ürünlerinin damgalanması,

Orman köylülerinin yapacak/yakacak ihtiyacının karşılanması; yapacak ihtiyacını talep halinde nakit olarak da verilebilmesi,

Nakliye belgesi verilmesi, taşıma yapılacak yolların belirlenmesi,

Orman yangınların önlenmesi için 5 yıl içinde emniyet yolları/kule/kulübe yapılması, bunların merkezle iletişim olanaklarının sağlanması,

Kurallara aykırı hareket edenlere uygulanacak bazı ceza maddelerinde değişiklikler yapılması, 

Mahkeme kararı ile kesinleşmiş olanlar hariç olmak üzere yapılmış orman kadastrosunun hükümsüz sayılması, yeni kadastro çalışması yapılması,

Tapuda farklı malikler adına kayıtlı özel ormanlarda yeni orman kadastrosu çalışması yapılması,

Konularında yeni düzenlemeler getirilmiştir.)

5- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu kapsamına orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan kamu görevlileri ve gönüllülerde dahil edilmiştir.

6- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa yapılmış ek düzenleme ile Tarım ve Orman Bakanlığına mülkiyeti gerçek ve özel kişilere ait olup çeşitli nedenlerle üst üste iki yıl işlenmeyen arazileri, geliri maliklere ait olmak üzere kiraya verme yetkisi getirilmiştir.

7- Orman köylerinde ormancılık faaliyetlerinde çalışanlara  orman ürün gelirlerinden % 10 kadar ilave bir pay verilecektir.

8-6.2.2023 tarihindeki depremlerden etkilenmesi nedeniyle OHAL ilan edilmiş illerdeki kooperatifler, tarımsal amaçlı birlikler ve üst kuruluşların olağan genel kurul toplantıları ertelenmiş ve tarihler takvime bağlanmıştır. 

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler