,

Madenlerde zorunlu sigorta tarifeleri güncellendi

Maden şirketlerinin çalışanlarına yaptırmakla yükümlü olduğu ferdi kaza sigortasında tarife ve teminatlar güncellenirken, kişi başına ödenen yıllık prim ücreti 4 bin 675 liraya, sakatlanma ve vefat için verilen teminat 1 milyon liraya çıktı.

Madenlerde zorunlu sigorta tarifeleri güncellendi

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ile bunun dışındaki madencilik faaliyetinde bulunan işletmelerde personelin sigorta zorunluluğuna ilişkin bir dizi düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası tarife ve talimatı tebliğinde değişiklikler yapan tebliğle, söz konusu işletmelerde olası kazalarda hasarla ilgili sigorta şirketlerince Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek Özel Riskler Yönetim Merkezi nezdinde zorunlu olarak reasüre edilecek parasal sınırlar artırıldı.

Buna göre, sigorta konusu işletmelerde gerçekleşen kazalarda sakatlanma ve ölüm teminatları için ayrı ayrı olmak üzere kaza başına ilgili sigorta şirketi tarafından zorunlu olarak Özel Riskler Yönetim Merkezince reasüre edilmesi öngörülen parasal sınır 1.5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı.

Teminat ve prim tutarlarıyla ilgili düzenlemeyle; kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatı 150,000 TL'den 1 milyon TL'ye, kişi başına net prim ise 700 TL'den 4,675 TL'ye yükseltildi.

Tebliğle ayrıca, eksperlerin, sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketi tarafından karşılanacak risk inceleme bedellerinde de artışa gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), risk incelemesinin mevzuata uygun ve güvenli olarak yapılması amacıyla risk inceleme heyetlerinin teşkiline, risk inceleme dönemi ile yöntemine ilişkin olarak esaslar belirleyebilecek.

ASGARİ ŞARTLARI TAŞIMAYAN İŞLETME DERHAL BİLDİRİLECEK

Risk incelemeleri sonucunda inceleme konusu işletmenin asgari sigortalama şartlarını sağlamadığının tespit edildiği durumlarda risk inceleme bedeli ile incelemeyle ilgili diğer masraflar sigorta şirketince heyet üyelerine ödendikten sonra söz konusu işletmeye rücu edilebilecek.

Risk incelemesi sonucunda poliçe talebinin reddi halinde durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) ve Özel Riskler Yönetim Merkezi'ne elektronik iletişim yöntemleri kullanılarak derhal bildirilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinin A. Tarife başlıklı bölümünün 1 inci maddesinin ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin A. Tarife başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci paragrafının birinci cümlesinde yer alan “1.500.000 TL’yi (Bir buçuk milyon)” ibaresi “10.000.000 TL’yi (On milyon TL)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı cümlede yer alan “Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek Olağandışı Riskler Yönetim Merkezine (Merkez)” ibaresi “Özel Riskler Yönetim Merkezine (Merkez)” şeklinde değiştirilmiştir.

Teminatlar (TL)

Net Prim (TL)

Sakatlanma ve Ölüm

Kişi Başına

Kişi Başına

1.000.000

4.675

MADDE 3- Aynı Tebliğin A. Tarife başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinin birinci paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci paragrafının birinci cümlesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiş ve aynı paragrafın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devredilen bu tutarın, teknik işletici ücreti kesildikten sonra kalan kısmı, söz konusu ayın 20’sine kadar Bakanlığın TCMB Ankara Şubesi nezdindeki 410 no.lu hesabına (TR-580000100100000330104000) Merkezce aktarılır.”

“Merkez, bu Tebliğ kapsamında ilgili reasürans priminin doğru hesaplanmasından, Bakanlığın hesabına eksiksiz bir şekilde zamanında ödenmesinden ve uygulamanın takibinden sorumludur.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin A. Talimat başlıklı bölümünün 5 inci maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Kurum tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin A. Talimat başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinin b. Sakatlık Teminatı fıkrasında yer alan “ilgili Genel Şartlarda” ibaresi “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Tebliğin B. Talimat başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Bakanlık tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin B. Talimat başlıklı bölümünün 2 nci maddesinin birinci paragrafının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Risk inceleme heyeti, en az 2 eksper ve 22/6/2008 tarihli ve 26914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca en az 3 yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri yer altı madenciliği işletmesi tecrübesi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen sigorta hizmet dökümü ile tescil edilmiş olan A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip 1 kişi ve en az 3 yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri yer altı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan 1 maden mühendisinden teşkil edilir.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin B. Talimat başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinin birinci paragrafında yer alan “tecrübesi bulunan” ibaresi “tecrübesi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen sigorta hizmet dökümü ile tescil edilmiş olan” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci paragrafında yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, risk incelemesinin mevzuata uygun ve güvenli olarak yapılması amacıyla heyetlerin teşkiline, risk inceleme dönemi ile yöntemine ilişkin olarak usul ve esaslar tespit edebilir.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin B. Talimat başlıklı bölümünün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Risk inceleme bedeli; üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel sayısı 10’u geçmeyen işletmeler için her bir eksper için net 3.325 TL ve her bir uzman için net 2.675 TL, anılan personel sayısı 10’un üstünde olup 20’yi geçmeyen işletmeler için her bir eksper için net 5.000 TL ve her bir uzman için net 4.000 TL, anılan personel sayısı 20’nin üstünde olup 30’u geçmeyen işletmeler için her bir eksper için net 6.675 TL ve her bir uzman için net 5.325 TL’dir. Üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel sayısı 30’un üstünde olan işletmeler için her bir eksper için net risk inceleme bedeli yer altı işletmeleri için net 1.125 TL x Eksper Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) ile net 725 TL x Uzman Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) tutarlarının toplamından, yer üstü işletmeleri için net 725 TL x Eksper Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) ile net 725 TL x Uzman Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) tutarlarının toplamından oluşur.

Faaliyetin fiziken mevcut olmadığı durumlarda, MAPEG’e sunulan proje temelinde risk incelemesi yapılarak rapor tanzim edilebilir. Bu durumda, bu işletmeler için risk incelemesinin bedeli nihai olarak eksper başına net 2.675 TL’yi ve uzman başına net 2.325 TL’yi aşamaz.

Bu madde ile belirlenen risk inceleme bedeli ile incelemeyle ilgili diğer masraflar sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketi tarafından karşılanır. Ancak, atamayı yapan ve poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin farklı olması durumunda, heyet ücret ve masraflarının atamayı yapan şirket tarafından ödenmiş olması halinde poliçeyi düzenleyen sigorta şirketine rücu edilir.

Risk incelemeleri sonucunda inceleme konusu işletmenin asgari sigortalama şartlarını sağlamadığının tespit edildiği durumlarda risk inceleme bedeli ile incelemeyle ilgili diğer masraflar sigorta şirketince heyet üyelerine ödendikten sonra söz konusu işletmeye rücu edilebilir. Bu Tebliğ kapsamında teminatın askıya alınması veya poliçe talebinin reddi üzerine aynı heyet tarafından yapılacak risk incelemeleri bedeli Kurum tarafından ayrıca belirlenebilir. Kurum bu Tebliğ kapsamında yapılacak risk inceleme bedeli ile incelemeyle ilgili diğer masraflara üst sınır getirebilir.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin B. Talimat başlıklı bölümünün 5 inci maddesinin birinci ve ikinci paragraflarında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Kurum tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci paragrafının ikinci cümlesinde yer alan “ilgili sigorta şirketlerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) ve Merkezin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Tebliğin B. Talimat başlıklı bölümünün 8 inci maddesinde yer alan “derhal yazılı olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ayrıca elektronik iletişim yöntemleri kullanılarak” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Keyfiyet ayrıca SBM tarafından, MAPEG’e ve Merkeze elektronik iletişim yöntemleri kullanılarak derhal bildirilir.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin B. Talimat başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde yer alan “derhal yazılı olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ayrıca elektronik iletişim yöntemleri kullanılarak” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci cümlesinde yer alan “ilgili tüm sigorta şirketlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “MAPEG’e ve Merkeze elektronik iletişim yöntemleri kullanılarak derhal” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Tebliğin B. Talimat başlıklı bölümünün 10 uncu maddesinde yer alan “derhal yazılı olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ayrıca elektronik iletişim yöntemleri kullanılarak” ibaresi eklenmiş, aynı maddede yer alan “sigorta şirketince yazılı olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ayrıca elektronik iletişim yöntemleri kullanılarak” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu madde kapsamındaki hususlar, ayrıca SBM tarafından MAPEG’e ve Merkeze elektronik iletişim yöntemleri kullanılarak derhal bildirilir.”

MADDE 14- Aynı Tebliğin B. Talimat başlıklı bölümünün 15 inci maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Kurum tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Tebliğin B. Talimat başlıklı bölümünün 16 ncı maddesinde yer alan “tarafından Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “tarafından Kurumca” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “bedeli Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “bedeli Kurum tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Tebliğin B. Talimat başlıklı bölümüne 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“19. Bu Tebliğ kapsamında elektronik iletişim yöntemi ile yapılacak bildirimlere ilişkin altyapı SBM tarafından sağlanır. SBM, bu Tebliğ kapsamında sağlamakla yükümlü olduğu altyapının güncellenmesinden ve kesintisiz bir şekilde sunulmasından sorumludur.”

MADDE 17- Aynı Tebliğin C. Usul ve Esaslar başlıklı bölümünde yer alan “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Bildirimler

GEÇİCİ MADDE 1- 1. B. Talimat başlıklı bölümün 19 uncu maddesi kapsamındaki altyapı, bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihini müteakip en geç 3 ay içinde SBM tarafından sağlanır.

2. SBM tarafından altyapı sağlanana kadar elektronik iletişim yöntemi ile yapılacak bildirimler; telefon, e-posta, SMS ve benzeri elektronik iletişim araçları ile yapılır.

Ücretler

GEÇİCİ MADDE 2- 1. Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla yürürlükte olan poliçeler için gerçekleştirilmiş olup henüz ödemesi yapılmayan risk inceleme bedeli ile poliçe süresi boyunca gerçekleştirilecek olan risk inceleme süreci için risk inceleme bedeli; üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel sayısı 10’u geçmeyen işletmeler için her bir eksper için net 500 TL ve her bir uzman için net 400 TL, anılan personel sayısı 10’un üstünde olup 20’yi geçmeyen işletmeler için her bir eksper için net 750 TL ve her bir uzman için net 600 TL, anılan personel sayısı 20’nin üstünde olup 30’u geçmeyen işletmeler için her bir eksper için net 1.000 TL ve her bir uzman için net 800 TL’dir. Üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel sayısı 30’un üstünde olan işletmeler için her bir eksper için net risk inceleme bedeli yer altı işletmeleri için net 170 TL x Eksper Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) ile net 110 TL x Uzman Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) tutarlarının toplamından, yer üstü işletmeleri için net 110 TL x Eksper Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) ile net 110 TL x Uzman Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) tutarlarının toplamından oluşur.”

MADDE 19- Aynı Tebliğin E. Yürütme başlıklı bölümünde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler